ПРОБЛЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ПРИ ЗАКОНОДАВЧІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПІДСТАВ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • О. П. Шайтуро доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна) http://orcid.org/0000-0002-0614-0595
Ключові слова: підстави закриття кримінального провадження, тяжкий або осо­бливо тяжкий злочин проти життя та здоров’я особи, строки давності кримінальної відповідальності.

Анотація

Законодавець при викладенні кримінальних процесуальних норм часто використовує у їх конструкції кримінально-правові категорії, які виконують роль гіпотези та при явності або відсутності яких кримінальна процесуальна норма піддається застосуванню, зокрема й при вирішенні питання щодо наявності підстав для закриття кримінального провадження або його продовження. Проте, як встановлено в результаті дослідження, при регламентації норм кримінального процесу, кримінально-правові категорії далеко не завжди правильно застосовуються законодавцем. На основі кримінально-правового значення таких категорії, як «тяжкий або особливо тяжкий зло­чин про­ти життя чи здоров’я особи» та «строки давності кримінальної відповідальності», встановлені межі їх застосування при конструюванні норм п.п. 3-1, 10 ч.1 ст. 284 КПК України, які регламентують підстави закриття кримінального провадження та можливість його продовження за умови вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи. У підсумку зазначено про наявність юридичних колізій між нормами кримінального права та кримінального процесу в згаданій частині, які виражаються в невідповідності норм кримінального процесу нормам кримінального права. З метою удосконалення кримінального процесуального законодавства в дослідженій частині, запропоновано внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України у п.3-1 ч.1 ст. 284 КК України та в п. 3-1 ч.1 ст. 284 КК України.

 

Посилання

Кримінальний процес : підручник / О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін. ; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Ба-жанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 480 с.

Литвинов В. В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4(56). С. 475-483.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. (дата звернення: 21.01.2022).

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 21.01.2022).

Ляш А. О., Благодир С. М. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ, 2013. Вип. 7. С. 223–228.

Кобернюк В. М. Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. НЮУ ім. Я. Мудрого. Харків, 2014. 247 с.

Рось Г. В. Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження. Форум права. 2015. № 3. С. 200–204. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_3_36.pdf.

Азаров Ю. І., Климчук М. П. Проблемні питання закриття кримінального провадження під час досудового розслідування. Юридична наука. 2015. № 4. С. 117-122.

Капліна О. В. Актуальні проблеми тлумачення окремих підстав для закриття кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 38–45.

Бабаєва О. В. Закриття кримінального провадження на стадії підготовчого провадження. Науковий вісник Херсонського державного університету. Том 2. № 3. 2017. С. 114-117.

Жмудінський В. П. Закриття кримінального провадження: актуальні питання. Право і суспільство. № 3-2. 2018. С. 253-258.

Mishchenko, E. V., Kornakova, S. V., Mishin, V. V. Reasonableness and Motivation of Decision-Making on Termination of Criminal Prosecution in Connection With Active Repentance. Tomsk State University Journal. 2020. № 452. С. 239–245. DOI : 10.17223/15617793/452/30.

Neryakhin, A. I., Ivanov, D. A., Potapov, V. D., Stacyuk, D. N., Bondar, T. I. Laplage Em Revista, 7 (3B). С. 645-651. URL : https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1608.

Антонюк Н. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності у судовій практиці. Судебно-юридическая газета: сайт.21.11.2021. URL : https://bit.ly/39Bte3T. (дата звернення: 21.01.2022).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка : 7-ме вид., переробл. та допов. Київ : Юридична думка, 2010. 1288 с.

Азаров Д. С. Врахування ступеня тяжкості злочину при призначенні покарання із застосуванням статті 69 КК України. Наука і правоохоронна. 2014. № 1(23). С. 57-65.

Про практику призначення судами кримінального покарання : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 [Електронний ресурс].URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03. (дата звернення: 21.01.2022)


Переглядів анотації: 131
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Шайтуро , О. П. (2022). ПРОБЛЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ПРИ ЗАКОНОДАВЧІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПІДСТАВ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 149-158. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.149-158
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА