ВІДПОВІДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ ПРО ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ПРОТИПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКТОРАМ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

  • М. В. Полулященко ад’юнктка Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3131-0525
Ключові слова: втягнення, протиправна діяльність, криміналізація, фактори криміналізації, підстава криміналізації, приводи криміналізації, умови криміналізації, неповнолітні.

Анотація

У статті розглянуто відповідність кримінально-правової норми про втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ст. 304 КК України) факторам криміналізації, а саме: проаналізовано єдину її підставу, обґрунтовано приводи та досліджено умови. Доведено, що в законодавця була вагома підстава для запровадження кримінально-правової норми про втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, при тому частково враховані приводи та умови криміналізації. Підставою криміналізації діяння у виді втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність є належний рівень його суспільної небезпечності. Приводами до криміналізації втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність є необхідність виконання зобов’язань Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини; Конституції України, Закону України «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності», Указу Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» тощо; результати кримінологічних досліджень щодо динаміки та поширеності втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність; схвальна громадська думка, яка на сьогодні потребує додаткової перевірки.

Щодо умов криміналізації соціально-психологічного характеру, то доведено, що втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність згубно впливає на молоде покоління, спонукаючи його до аморальних вчинків; з приводу умови кримінально-правового характеру, встановлено, що чинний КК України виносить як самостійний склад кримінального правопорушення втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми за наявності складів кримінальних правопорушень, які передбачають відповідальність за окремі форми втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, і це потребує розв’язання проблеми законодавчої несуперечності; відносно умови кримінально-процесуального характеру, то констатується, що встановлення факту причетності дорослих осіб, які впливають на неповнолітнього, несе певну складність, і лише за наявності достатніх доказів, з аналізу судової практики, дорослі визнають свою провину.

 

Посилання

Балобанова Д. О. Загальні засади теорії криміналізації. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. 2009. № 47. С. 145-148. URL : http://www.apdp.in.ua/v47/28.pdf.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII, 1728 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989.

Дан Г. В. Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2020. 227 арк.

Декларація прав дитини. Прийнята резолюцією 1986 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text. (дата звернення: 24.01.2022).

Дзундза В. В. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нац. юрид. акад. Укр. ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 189 арк.

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навчальний посібник /за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. 944 с. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/22/dudorov-o-o-havronyuk-m-i-kryminalne-pravo-navchalnyy-posibnyk-2014.pdf.

Єдиний держаний реєстр судових рішень. URL : https://reyestr.court.gov.ua (дата звернення: 15.01.2022).

Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ, URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text. (дата звернення: 24.01.2022).

Конвенція ООН про права дитини : Міжнародний документ ООН від 20.11.1989. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_021. (дата звернення: 24.01.2022).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (дата звернення: 24.01.2022).

Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 № 2. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0002700-04. (дата звернення: 24.01.2022).

Топольскова І. О. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти боротьби із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Інст. держ. і права ім. Корецького НАН України. Київ, 2003. 184 с.

Топузян А. Р. Кримінально-правова охорона моральності неповнолітніх : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Наук.-дослід. інст. вивч. проблем злочин. ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків, 2018. 249 с.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» від 28 січня 2000 р. № 113. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113/2000#Text. (дата звернення: 24.01.2022).

Указ Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24 травня 2011 р. № 597. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597/2011#Text. (дата звернення: 24.01.2022).


Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Полулященко, М. В. (2022). ВІДПОВІДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ ПРО ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ПРОТИПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКТОРАМ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 123-134. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.123-134
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА