СПІВВІДНОШЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ З АУДІОКОНТРОЛЮ ОСОБИ ТА АУДІОКОНТРОЛЮ МІСЦЯ

  • І. О. Моргун кандидат технічних наук, завідувач кафедри «Оперативно-технічні заходи» Національної академії Служби безпеки України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3582-1741
  • І. О. Богініч кандидат технічних наук, доцент кафедри «Оперативно-технічні заходи» Національної академії Служби безпеки України (м. Київ, Україна) http://orcid.org/0000-0001-7591-1683
  • Н. О. Артюхова доктор юридичних наук, професор кафедри «Оперативно-технічні заходи» Національної академії Служби безпеки України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3679-8355
Ключові слова: аудіоконтроль особи, аудіоконтроль місця, негласні слідчі (розшукові) дії, приватне спілкування, втручання у приватне спілкування, недоторканість житла чи іншого володіння особи.

Анотація

У статті розглянуто окремі законодавчі й теоретичні положення щодо негласних слідчих (розшукових) дій з аудіоконтролю особи та аудіоконтролю місця. Основна ува­га приділена розмежуванню цих дій на основі таких критеріїв, як місце проведення дії та наявність або відсутність втручання у приватне спілкування. З’ясовано, що поняття «приватне спілкування» та «втручання у приватне спілкування» (пункти 3, 4 глави 258 Кримінального процесуального кодексу України) по відношенню до аудіоконтролю особи потребують суттєвого уточнення з наведенням вичерпних умов (особливо фізичних), які б чітко вказували на захищеність спілкування від втручання інших осіб. Наразі такими юридичними умовами є гарантовані конституцією недоторканність житла чи іншого володіння особи, а також невтручання в особисте й сімейне життя. Для публічно доступних та публічно недоступних місць гарантією забезпечення приватного спілкування можуть бути тільки фізичні умови (наприклад, достатня відстань від учасників спілкування до сторонніх осіб; низький рівень гучності розмови учасників спілкування тощо), об’єктивність використання яких викликає сумніви. З’ясовано, що аудіоконтроль особи може проводитись у житлі чи іншому володінні особи, у публічно недоступних місцях, а також у публічно доступних місцях, якщо при цьому відбувається втручання у приватне спілкування. Аудіоконтроль місця проводиться ті­льки в публічно доступних місцях за умови, що втручання у приватне спілкування відсутнє. На підставі чинних нормативно-правових актів надано максимально розгорнутий перелік можливих місць для проведення досліджуваних дій. Висунуто пропозицію щодо доцільності об’єднання аудіоконтролю особи та аудіо­контролю місця в одну дію – «аудіоконтроль особи». Вона обґрунтована тим, що аудіоконтроль особи та аудіоконтроль місця мають однаковий об’єкт, яким є певні розмови, інші звуки, рухи, дії певної особи.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами і доповненнями). URL : https://www.president.gov.ua/documents/constitution. (дата звернення: 02.01.2022).

Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення 02.01.2022).

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text. (дата звернення: 02.01.2022).

Сердюк А. В. Місце аудіо-, відеоконтролю особи та аудіо-, відеоконтролю місця у системі негласних слідчих (розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 10. С. 166-172.

Крет Г. Р. Загальні положення про втручання у приватне спілкування за Кримінальним процесуальним кодексом України. Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches (International scientific and practical conference, Wloclawek, Republic of Poland, July 9-10, 2021). P. 167-171.

Білічак О. А. Загальні положення про втручання в приватне спілкування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 9-1. С. 201-204.

Загальна декларація прав людини. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_015. (дата звернення: 02.01.2022).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення: 02.01.2022).

Назаренко П.Г. Принцип недоторканості житла та іншого володіння особи: загальнотеоретичний аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2016. № 38. Т. 2. С. 122-125.

Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : Постанова Верховного Суду України від 28.03.2008 № 2. Вісник Верховного Суду України. 2008. № 4. С. 4-8.

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення : Наказ Офісу генерального прокурора 30.06.2020 № 298. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text. (дата звернення: 02.01.2022).

Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22.11.2018 № 315. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-18#Text. (дата звернення: 02.01.2022).

Лисюк Ю. В. Аудіо- та відеоконтроль як різновиди втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні. Актуальні проблеми держави і права. 2013. С. 335-339.

Маскалюк І. І. Аудіо-, відеоконтроль особи як різновид втручання у приватне спілкування. Bulletin of the penitentiary association of Ukraine. ISSN 2523-4552. 2017. № 2. С. 209-216.


Переглядів анотації: 159
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Моргун , І. О., Богініч , І. О., & Артюхова , Н. О. (2022). СПІВВІДНОШЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ З АУДІОКОНТРОЛЮ ОСОБИ ТА АУДІОКОНТРОЛЮ МІСЦЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 101-111. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.101-111
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА