ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ: ПОНЯТТЯ, ДЕТЕРМІНАНТИ, ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ

  • Д. С. Мельник кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник МНДЦ при РНБО України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1497-950X
Ключові слова: тероризм, економіка, детермінанти, причини, умови, заходи протидії.

Анотація

У статті відображено сучасні підходи до визначення змісту економічного тероризму та його правової природи. Розкрито типові ознаки економічного тероризму й запропоновано визначення його поняття. За результатами дослідження до причин віднесено: сучасну модель глобалізації; глибинні суперечності в суспільстві та економічній сфері; економічні кризи; панування монополій та недостатній рівень конкуренції; експансію транснаціонального капіталу; соціальну диференціацію населення; правову і соціальну незахищеність громадян; а доумов – укорінення радикальних суспільних настроїв; напр ужену криміногенну ситуацію; офшоризацію економічних відносин та «тінізацію» економіки; залежність держави від позикових коштів; стрімкий розвиток фінансових технологій; низький рівень життя населення та його фінансової грамотності; недостатню увагу держави до протидії цьо­му явищу тощо. В основу системи протидії може бути покладено: закріплення поняття економічного тероризму в законодавстві, визнання його загрозою національній безпеці, криміналізація його складових; з’ясування та моніторинг причин і умов, вжиття заходів з їх нейтралізації та мінімізації негативного впливу; підвищення безпеки і захисту об'єктів критичної інфраструктури; удосконалення існуючих та застосування нових методів протидії; впровадження механізму відшкодування збитків й іншої заподіяної ним шко­ди; покращення взаємодії у сфері боротьби з тероризмом. Зважаючи на правову невизначеність економічного тероризму, унормування йо­го поняття, з’ясування причин та умов є важливим для організації системної протидії. Під економічним тероризмом слід розуміти суспільно небезпечну діяльність, що спрямована на руйнування чи дестабілізацію економіки або її складових з метою схиляння органів державної влади, громадських або міжнародних організацій, юридичних чи фізичних осіб (не) вчиняти певні дії, усупереч інтересам національної чи міжнародної безпеки.

 

 

Посилання

Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія. Київ : «Текст», 2003. 600 с.

Свінцицький А. В., Падалка А. М., Леонов Б. Д. Правове забезпечення протидії економічному тероризму. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. № 2 (6), С. 151-160.

Духов В. Є., Тимченко І. Є. Економічний терор як явище сучасного господарського життя суспільства. Наукові записки ХЕПУ. 2006. № 1 (4), С. 89-97.

Тероризм: теоретико-прикладні аспекти : навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В. К. Грищука. Львів : ЛьвДУВС, 2011. 328 с.

Горбунов К. Г. Тероризм: социально-психологическое исследование : монография. Омск, Изд-во Омского гос. ун-та. 2010. 384 с.

Гузій Н. В. Економічний тероризм – складова частина міжнародної терористичної загрози. URL : http://ufpa.org.ua›guziy_n_stattya_na_konkurs_1.

Вплив фінансової глобалізації на економіку України [Електронний ресурс] URL : http://xreferat.ru/59/2142-2-vpliv-f-nansovo-global-zac-na-ekonom-ku-ukra-ni.html.

Тимощук Ю. С. Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика. 2014. № 23, С. 122-127.

Савченко А. В. Кримінально-правова боротьба з тероризмом: міжнародні, національні та порівняльні аспекти. URL : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZvsfjGmhS2gJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%.26I21DBN%3DARD%26P21DBN%3DARD%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3DDOC/2007/07savssa.zip%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua.

Коршунов В. О. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби: автореф. дис. … канд. політ. наук : спец. 23.00.02. Дніпропетровськ, 2008. 18 с.

Кудрявцев Г. В. Проблема економічного тероризму та можливі шляхи її вирішення. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони : матеріали Всеукр. круг. столу (м. Харків, 23.04.2021) / Редкол.: Є. О. Меленті, І. В. Євтушенко, О. А. Гарбузов. Харків : ФОП «Бровін О. В.», 2021. Вип. 5, С. 222-225.

Economic_Terrorism_Its_Forms_And_Dynamics. Roundtable on ‘Economic Terrorism’. Geneva Centre for Security Policy. July 11-12, 2005. (Archived from the original on September 27, 2007) URL : https://www.academia.edu/5753857/.

Сукмановська Л. М. Щодо причин виникнення та поширення тероризму. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. Вип. 2. С. 460-470.

Основні напрями розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року, схвалені розпорядженням КМ України від 12.05.2021 № 435-р. [Електронний ресурс] URL : https://-zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#Text. (дата зверенення: 25.02.20 22)

Звернення Президента В. Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США. 02.04.2021. [Електронний ресурс] URL : https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-volodimira-zelenskogo-shodo-rishen-rnb-67761. (дата зверенення: 25.02.2022)

Энергетический терроризм в Украине. [Електронний ресурс] URL : https://antikor.com.ua/articles/473143-energeticheskij_terrorizm_v_ukraine_tarify_na_elektroenergiju_snova_povysjat. (дата зверенення: 25.02.2022)


Переглядів анотації: 114
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Мельник, Д. С. (2022). ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ: ПОНЯТТЯ, ДЕТЕРМІНАНТИ, ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 88-100. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.88-100
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА