Поняття «механізм імплементації рішень Європейського суду з прав людини»: питання термінологічної визначеності та змістовної наповнюваності

  • В. А. Завгородній кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро)
Ключові слова: механізм, імплементація, механізм виконання, механізм імплементації, механізм реалізації, механізм інфільтрації, механізм реагування, механізм правозастосування

Анотація

У статті досліджено сучасні підходи до розуміння термінів «механізм» та «імплементація» та їх використання в сучасній правничій науці; визначено ознаки правових механізмів, що тісно переплітаються з досліджуваним правовим явищем, а також сформульовано дефініцію поняття «механізм імплементації рішень ЄСПЛ» й виокремлено його риси

Посилання

Зайцев Ю. Проблема виконання судових рішень у практиці Європейського суду з прав людини. Київ: Юстініан, 2002. 321 с.

Механізм (значення). Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org.

Ушаков Д. Н. Механизм. Большой толковый словарь современного русского языка. Москва, 2005. 1216 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов. ред. В. Т. Бусел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Савчук К. О. Імплементація. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова ред.) та ін. Київ, 2001. Т. 2. С. 667–668.

Соколова Ю. Імплементація. Багатомовний юридичний словник-довідник. Київ, 2012. С.186.

Войченко С. В. Договори Ради Європи в кримінально-правовій сфері та їх імплементація в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. Одеса, 2010. 22 с.

Куракін О. М. Сучасний механізм правового регулювання: загальнотеоретичні аспекти : монографія. Запоріжжя : Просвіта, 2016. 465 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник (перевод с украинского). Харьков: Эспада, 2007. 840 с.

Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії: монографія. Київ: Ін-т дер-ви і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 352 с.

Механізм правового регулювання суспільних відносин, його стадії. Теорія держави і права: навчальні матеріали онлайн. URL: http://pidruchniki.com/1001031243102/pravo/mehanizm_pravovogo_regulyuvannya_suspilnih_vidnosin_yogo_stadiyi.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник: Київ : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 520 с.

Пастухова Л. В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2003. 21 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.

Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник. Київ: ЮрінкомІнтер, 2008. 688 c. URL: http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part2/409.htm

Теорія держави і права: підруч. / Ведєрніков Ю.А. та ін. 2-е вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2015. 468 с.

Перепелюк А. М. Механізм застосування права: структура та критерії ефективності (загальнотеоретичний аспект): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2016. 224 с.

Шульгін В. В. Реалізація військового законодавства: теоретико-правові аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Дніпро, 2017. 20 с.

Абдрашитова В. З. Теоретико-правовые основы исполнения решений Европейского Суда по правам человека: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2008. 197 с.

Кайдаш О. Ю. Адміністративно-правове забезпечення реалізації рішень ЄСПЛ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2016. 196 с.

Лаптева И. В. Правовая инфильтрация Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений Европейского Суда по правам человека в российскую правовую систему (теоретико-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2014. 223 с.

Прохоров А. М. Инфильтрация. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 1998. 1456 с.

Кохман В. Н., Полищук Н. И. Правовая инфильтрация норм международного права в уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации: монография. под ред. С.А. Комарова. Воронеж: Научная книга, 2008. 205 c.

Мельниченко Т. А. Теоретические и нормативные основания правовой инфильтрации: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Волгоград, 2006. 26 с.

Деменева А. В. Юридические последствия постановлений Европейского суда по правам человека для Российской Федерации : дис. канд. юрид. наук : 12.00.10. Екатеренбург, 2010. 215 с.

Бутенко С. Сущность имплементации решений Европейского Суда по правам человека в уголовное процессуальное законодательство. Закон и жизнь. 2013. № 8/3. С. 11-15.


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Завгородній, В. А. (2018). Поняття «механізм імплементації рішень Європейського суду з прав людини»: питання термінологічної визначеності та змістовної наповнюваності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 11-23. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/146
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА