ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОВОКАЦІЮ ПІДКУПУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  • Т. Ф. Марченко ад’юнтка кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного унiверситету внутрiшнiх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5094-6302
Ключові слова: кримінальна відповідальність, провокація кримінального правопорушення, провокація підкупу, законодавство зарубіжних країн.

Анотація

Статтю присвячено аналізу положень кримінального законодавства зарубіжних країн за провокацію загалом та за провокацію підкупу зокрема. Акцентовано увагу на тому, що кримінальна відповідальність за провокацію підкупу, як і за провокацію кри­мінального правопорушення передбачена законодавством незначної кількості європейських країн (Болгарія, Литва, Іспанія, Норвегія, Польща). Установлено, що підходи щодо правової оцінки провокації суттєво різняться, а саме: у зарубіжному кримінальному праві вони визначаються як публічне підбурювання до вчинення злочину, різновид співучасті, обставина, що виключає злочинність діяння, метод боротьби зі злочинністю. До того ж у нормах зарубіжного законодавства не передбачено спеціальної мети – викриття особи, яка підбурюється до вчинення злочину. У дослідженні наголошено на тому, що спеціальні норми про відповідальність за провокацію підкупу наявні в кримінальному законодавстві держав пострадянського простору (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан), хоча й розміще­ні в різних частинах законів про кримінальну відповідальність (у сфері службової діяльності, проти правосуддя), а суб’єкт кримінального правопорушення є загальним.Звернено увагу на те, що в умовах реформування вітчизняного кримінального законодавства видається придатним грузинський підхід нормотворення, за яким розкрито сутність дій провокатора, який схиляє іншу особу до скоєння кримінального правопорушення з метою притягнення її до кримінальної відповідальності. Запозичення такого досвіду дозволить передбачити в нормах українського законодавства мети провокації,кола діянь, які не вважаються провокацією, норми про відповідальність за провокацію кримінального правопорушення, розрахованої на службових осіб органів правопорядку в розділі «Кримінальні правопорушення проти правосуддя».

Посилання

Дудоров О. О. Про перспективи законодавчого унормування провокаційної поведінки та її правових наслідків. Вісник Асоціації кримінального права України. 2020. № 2 (14). С. 14–56.

Проєкт Кримінального кодексу України. URL : https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/01/18/kontrolnyj-proekt-kk-18-01-2022.pdf. (дата звернення: 22.01. 2022)

Model Penal Code - Miscellaneous 1985. URL : https://www.legal-tools.org/doc/08d77d/pdf. (дата звернення: 03.02.2022)

Альошина О. І. Провокація злочину (кримінально-правове дослідження) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2007. 204 с.

New York State Law Penal Law. Consolidated Laws of New York's Penal code. URL : https://ypdcrime.com/penal.law/article40.php#p40.05. (дата звернення: 04.02.2022)

Дизер О. А. Уголовно-правовая оценка провокации преступления по зарубежному законодательству. Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 1. С. 66–71.

Kodeks karny: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553. URL : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf. (дата звернення: 06.10.2021)

Janiszowski-Downarowicz R. Granice dozwolonej prowokacji w polskim prawie karnym. Prokuratura i Prawo. 2009, nr 3, s. 87-97.

Magierska M. Prowokacja w prawie karnym. URL : https://kruczek.pl/prowokacja-w-prawie-karnym/. (дата звернення: 07.02.2022)

Nalez Ustavniho soudu ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. IV. US 407/07. URL : http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I5-407-07. (дата звернення: 10.10.2021)

Articulo 18 del Codigo Penal. URL : https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-18/. (дата звернення: 02.2.2022)

Code penal. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070719/. (дата звернення: 05.02.2022)

Lov om straff (straffeloven). URL : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28. (дата звернення: 08.02.2022)

Straffeloven. URL : https://danskelove.dk/straffeloven. (дата звернення: 09.02.2022)

Brottsbalk (1962:700). URL : https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700. (дата звернення: 09.02.2022)

Kriminaalkoodeks. URL : https://www.riigiteataja.ee/akt/13062607. (дата звернення: 02.02.2022)

Lietuvos Respublikos baudziamasis kodeksas. URL : https://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=66150#. (дата звернення: 03.02.2022)

Наказателен кодекс в сила от 01.05.1968 г. URL : https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529 (дата звернення: 08.02.2022)

Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 24 мая 1996 года. URL: https://rulaws.ru/uk/ (дата звернення: 08.02.2022)

Дудоров О., Письменський Є. Кримінально-правова заборона підкупу, або Правоохоронець як ініціатор злочину. Юридичний вісник України. 11–17 квітня 2015 р. № 14; 18–24 квітня 2015 р. № 15.

Уголовный Кодекс Республики Беларусь 275-З от 9.07.1999 г. https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm URL: https://rulaws.ru/uk/ (дата звернення: 09.02.2022)

Уголовный кодекс Кыргызской республики от 2 февраля 2017 года № 19. http:// cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 (дата звернення: 02.02.2022)

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 03.02.2022)

Уголовный кодекс Грузии. URL: https://matsne.gov.ge/ru/documentview/1642 6?publication=234. (дата звернення: 03.02.2022).


Переглядів анотації: 70
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Марченко , Т. Ф. (2022). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОВОКАЦІЮ ПІДКУПУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 77-88. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.77-88
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА