ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

  • Є.Д. Лук'янчиков доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5763-6972
  • Б.Є. Лук'янчиков кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4761-5980
Ключові слова: слідчий, протидія розслідуванню, тактичний прийом, тактична комбінація, омана, психологічний вплив.

Анотація

Розслідування злочинів являє складний інформаційно-пізнавальний процес, у котрому беруть участь дві сторони з різними процесуальними інтересами, одна з яких, у тому числі й недозволеними методами, намагається перешкодити встановленню істини. Протидія розслідуванню постійно посилюється, свідченням чому є рівень розкриття злочинів, що перебуває в межах 30 %. Проблема протидії розслідуванню і способів її подолання привертає увагу багатьох процесуалістів, криміналістів, психологів різних країн світу. Ними сформульовано поняття протидії розслідуванню, визначена її природа, мотивація, форми і способи реалізації,розроблена класифікація. У статті подано аналіз законодавства, яким врегульовується порядок застосування засобів для подолання протидії розслідуванню, а також розроблені пропозиції з його удосконалення.

Зазначено, що подолання протидії розслідуванню потребує відповідної тактики, яка полягає у вмінні переграти протидіючу сторону й, крім того, не виявляючи своєї дійсної мети, спонукати особу до дій, що дозволять встановити істину. Розкрито питання про допустимість використання прийомів і тактичних комбінацій, які можуть неоднозначно оцінюватися протидіючою стороною. Запропоновано диференційовані підходи до визначення психологічного впливу і психологічного тиску, насилля з боку слідчого. У висновках констатовано, що тактичні прийоми, тактичні комбінації і операції, які можуть неоднозначно оцінюватися протидіючою стороною, необхідно вважати допустимими, якщо вони не позбавляють особу вільного вибору лінії своєї поведінки в процесі розслідування.

 

Посилання

Гроссъ Г. Руководство для судебныхъ следователей, какъ система криминалистики. Москва : Переизд. ЛексЭст, 2002. 1088 с.

Загальний стан злочинності та протидії їй на території України за 2020 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2019 роки) URL : https://naspravdi.today/uk/2021/04/02/zahalnyy-stan-zlochynnosti/. (дата звернення: 15.01.2022)

Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 1992. 437 с.

Стулин О. Л. Классификация видов противодействия. Рос. следователь. 1999. № 5. С. 37-41.

Бахин В. П., Карпов Н. С. Понятие и сущность криминалистической тактики. Труды академии управления МВД России. Москва, 1998. С. 9-10.

Вейнгартъ А. Уголовная тактика. Руководство къ расследованию преступлений. С.-Петербургъ : Издание «Вестника Полиціи», 1912. 270 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України ; 3-тє видання, перероблене та доповнене. Київ : Алерта, 2005. 1064 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. За заг. ред. Литвинова О. М. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 528 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України ; 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.

Чельцов-Бебутов М. А. Советский уголовный процесс. Вып. 2. Харьков : Юр. издат. Наркомюста Украины, 1929. 338 с.

Строгович М. С. Проблемы судебной этики. Москва : Наука, 1974. 272 с.

Белкин Р. С. Нравственные начала деятельности следователя органов внутренних дел. Москва,1999. 24 с.

Реальная альтернатива допросу. URL : https://lb.ua/world/2018/01/19/387543_realnaya_alternativa_doprosu.html. (дата звернення: 13.01.2022)

Порубов Н. И. Криминалистическая тактика: этические проблемы. Проблемы криминалистики: Сб. науч. тр. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003. С. 4-8.

Гончаренко В. Г. Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України. Київ : Академія адвокатури України, 2008. 280 с.

Лук’янчиков Є. Д. Лук’янчиков Б. Є. Використання прийомів психо-логічного впливу у досудовому провадженні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. С. 39-42.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Лук’янчиков, Є., & Лук’янчиков, Б. (2022). ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 68-77. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.68-77
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА