ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • Н.П. Костюк доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (м. Вінниця, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5272-982X
Ключові слова: виконавча влада, правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади, ефективність діяльності органів виконавчої влади, форми реалізації виконавчої влади, напрями реформування органів виконавчої влади, правотворча діяльність органів виконавчої влади, правозастосовна діяльність органів виконавчої влади.

Анотація

У статті досліджено правове регулювання діяльності органів виконавчої влади. Проаналізовано закордонний досвід реформування державних установ, визначено основні напрями реформування органів виконавчої влади. Акцентовано увагу на тому, що органи виконавчої влади виступають ролі основного гаранта забезпечення прав і свобод людини і громадянина на території України. Досліджено напрями міжнародної практики організації та функціонування системи органів виконавчої влади, визначено основні напрямами реформування органів виконавчої влади в Україні. Доведено, що законодавство про державну реєстрацію нормативно-правових актів потребує удосконалення. Констатовано, що тіньові відносини у сфері державного управління слід розглядати як ключову проблему в забезпеченні національної безпеки України. З огляду на це, доцільним є теоретичний і практичний пошук ефективних технологій протидії тінізації державної влади загалом та виконавчої зокрема, надання їй максимально можливого легального характеру. Лише такий системний підхід до вирішення проблеми державного і суспільного розвитку, на нашу думку, сприятиме реальному поліпшенню правового, політичного, духовно-культурного та економічного становища нашої держави. Крім того, у статті звернуто увагу на позитивний досвід Польщі при реформуванні системи органів виконавчої влади.

 

Посилання

Авер'янов В. Б. Адміністративне право України. Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / редкол.: В. Б. Авер'янов (голова) та ін. Київ : Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П Горбатенко.; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-вид., доп. і перероб. Київ : Ґенеза, 2004. 736 с.

Адміністративне право України / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Харків : Право, 2010. 624 с.

Конституції України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : монографія. Київ : Факт, 2002. 260 с.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Концепція Програми діяльності Кабінету Міністрів України від 19.10.2001. Офіційний вісник України. 2001. № 40. Ст. 1812. (дата звернення: 24.02.2022)

Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 433 17 лютого 2000 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 461. Офіційний вісник України. 2004. № 15. Ст. 1038. (дата звернення: 24.02.2022)

Про функціональні повноваження Прем’єр-Міністра України, Першого віцепрем’єр-міністра України, віцепрем’єр-міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 року № 1904. Урядовий кур’єр. 2002. 20 грудня. (дата звернення: 24.02.2022)

Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи: Указ Президента України від 29 травня 2001 року № 345. Урядовий кур’єр. 2001. 31 травня. (дата звернення: 24.02.2022)

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3. Офіційний вісник України. 2002. №2. Ст. 57. (дата звернення: 24.02.2022)

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99/ URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1572/99/print; Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573/99. Урядовий кур’єр. 1999. 17 грудня. (дата звернення: 24. 02.2022)

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573/99. Урядовий кур’єр. 1999. 17 грудня. (дата звернення: 24.02.2022)

Про перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу: Розпорядження Президента України від 27 червня 1999 р № 151/99-рп. Офіційний вісник України. 1999. № 27. Ст. 1323. (дата звернення: 24.02.2022)

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 10 вересня 2014 року № 442. Офіційний вісник України. 2014. № 74. Ст. 2105.

Котляревский С. А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора. Санкт-Петербург : Типография Альтшулера, 1907. 252 с.

Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу. Москва : Центрполиграф, 2000. 638 с.

Тихомиров Ю. А. Общая концепция развития российского законодательства. [изд. 2-е, перераб. и доп.]. Москва : изд. Института зак-ва и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 1995. 220 с.

Костюк В. О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. Харків : Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, 2010. 245 с.


Переглядів анотації: 303
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Костюк, Н. (2022). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 58-68. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.58-68
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА