ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ СУБ’ЄКТОМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

  • О. М. Окопник кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0598-0557
Ключові слова: держава, індивід, міжнародна правосуб’єктність, міжнародне пра­во, суб’єкт міжнародного права, фізична особа.

Анотація

Питання щодо чіткого окреслення кола суб’єктів міжнародного права було й залишається актуальним та надважливим у міжнародно-правовій доктрині. Однією з головних для теоретиків є проблема відношення фізичної особи до кола таких суб’єктів, а зі стрімким розвитком міжнародно-правової практики доречніше було б ставити питання про те, у якій ролі та з якими застереженнями особа буде розглядатися як суб’єкт міжнародного права. У статті проведено аналіз проблем щодо особливостей визнання фізичної особи як суб’єкта міжнародного права. З даного питання розглянуто різні точки зору вчених, як національних, так і закордонних. У доктрині міжнародного права існують різні підходи з приводу визначення кола суб’єктів міжнародного права. Наведене обумовлено, насамперед, відсутністю єдиного розуміння сутності суб’єктів міжнародного права та ознак, які їм притаманні. Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи (індивіда) у міжнародно-правовій літературі і дотепер є предметом гострих дискусій, оскільки міжнародно-правові акти, тобто узгоджені державами обов’язкові міжнародні документи, у яких фізична особа визнавалась би суб’єктом міжнародного права, відсутні. Сьогодні міжнародне право вже не є виключно таким, що регулює міждержавні відносини, а державний суверенітет не характеризується непорушністю. Загальновідо­мо, що міжнародне право регулює відносини також за участю юридичних, фізичних осіб, безпосередньо наділяючи їх правами і обов’язками, які є міжнародно-правовими за своєю природою. Доктрина міжнародного права визнає спеціальну правосуб’єктність фізичної особи як здатність бути учасником певного кола правовідносин у межах окремої галузі міжнародного права, незважаючи на те що фізичні особи ще не володіють здатністю створювати норми міжнародного права. Отже, усі суб’єкти міжнародного права апріорі не можуть бути рівними між собою в частині своїх прав і обов’язків – з точки зору правосуб’єктності суб’єкти володіють різним обсягом міжнародно-правових зобов’язань.

 

 

Посилання

Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне право: підручник. Київ: Алерта, 2003. 410 с.

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії: підручник / За ред. В. Г. Буткевича. Київ : Либідь, 2002. 608 с.

Войціховський А. В. Міжнародне право: підручник. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 544 с.

Данилюк О. О. Індивід як суб’єкт міжнародного права. International multidisciplinary scientific journal «??ГO?. The art of scientific mind». 2019. № 8. С. 120-123.

Дахно І. І. Міжнародне економічне право: курс лекцій. Київ : МАУП, 2003. 160 с.

Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12. 1948 р. № 995_015. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення : 01.02.2022)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. № 995_004. URL : http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 01.02.2022)

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL : http://www.zakon.rada.gov.ua. (дата звернення : 01.02.2022)

Крапив’янська В. В. Правосуб’єктність фізичної особи в міжнародному праві. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 20. С. 32–37.

Кулеба Д. Міжнародна правосуб’єктність: теорія і її перспективи. Альманах міжнародного права. 2010. Вип. 2. С. 70–83. 11.Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Таксон, 2002. 344 с. 12.Мицик В. В. Питання про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/26127/%d0%9c2.

Міжнародне право: навч. посібник / за ред. М. В. Буроменського. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 336 с.

Міжнародне публічне право: підручник / за ред. В. М. Репецького. Київ : Знання, 2011. 437 с. 15. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Пакт ООН від 16.12.1966 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення : 01.02.2022)

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Пакт ООН від 16.12.1966 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення : 01.02.2022)

Москвичова А. В., Романченко Д. І. Міжнародна правосуб'єктність фізичної особи у доктрині міжнародного права. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова у 2 ч. (м. Харків, 27 листоп. 2015 р.). Харків, 2015. Ч. 2. С. 278–282.

Цимбрівський Т. С. Доктринальні підходи до дослідження право-суб’єктності у міжнародному праві. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2(1). С. 91–100. URL : https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2012_1/12ctsump.pdf.

Шередько О. М. Закріплення прав людини на міжнародному рівні як засада правосуб’єктності індивіда у поглядах Г. Лаутерпахта. Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. Одеса: Гельветика, 2020. Т. 3. С. 80-82.


Переглядів анотації: 452
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Окопник, О. М. (2022). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ СУБ’ЄКТОМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 23-30. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.23-30
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА