ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

  • І. Й. Магновський доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса, Україна) http://orcid.org/0000-0001-7336-6212
Ключові слова: конституційна скарга, права і свободи людини, юридична гарантія, конституційно-правовий захист, публічна влада.

Анотація

 

У статті висвітлено в конституційно-правовому аспекті специфіку діяльності інституту конституційної скарги як юридичної гарантії прав людини в Україні, з урахуванням практики зарубіжного досвіду й особливостей національного конституційного правосуддя. Подано організаційно-правовий характер конституційної скарги, що є формою прямого звернення до органу конституційної юрисдикції, оскільки вона подається особою в інтересах захисту її прав, які порушуються законом у результаті конкретного правозастосування. Акцентовано увагу на такій особливості конституційної скарги, як її структура, – внутрішня будова, котра включає: 1) норми, що регулюють підстави провадження за конституційною скаргою; 2) норми, присвячені предмету оскарження (нормативно-правові акти, що містять ймовірне порушення конституційних прав і свобод та перевірка конституційності яких віднесена до юрисдикції Конституційного Суду України); 3) норми, що визначають особливості правового статусу учасників конституційного оскарження; 4) норми, які закріплюють саму процедуру провадження за конституційною скаргою. Означено підсумкові ознаки конституційної скарги, серед яких: 1) скарга має бути пов’язана з конкретною справою, у якій прийнято остаточне рішення компетентної влади; 2) основою скарги має бути лише порушення прав і свобод особи, які безпосередньо закріплені в тексті конституції держави; 3) скарга має субсидіарний характер, що означає можливість її внесення лише після вичерпання всіх інших доступних засобів правового захисту; 4) розгляд скарги належить до компетенції органу конституційної юстиції, рішення якого має остаточний характер і зобов’язує всі інші органи держави до його виконання.

Посилання

Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави та суспільства: автореф. дис. … канд. наук з держ. управл. : 25.00.02. Київ, 2014. 22 с.

Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. Київ : УАІД «Рада», 2009. 560 с.

Тесленко М. Конституційна скарга як один із засобів правозахисту людини і громадянина. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2003. № 9. С. 5–13.

Айріян К. Б. Конституційна скарга як форма звернення до органу конституційної юрисдикції: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2015. 20 с.

Крусян А. Конституційно-правові засади запровадження конституційної скарги в Україні як форми захисту прав і свобод людини та громадянина. Конституційний Суд України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 груд. 2015 р. / за заг. ред. Ю.В. Бауліна. Київ : ВАІТЕ, 2016. С. 31–38.

Колодій А. До запровадження конституційної скарги в Україні. Конституційний Суд України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 груд. 2015 р. / за заг. ред. Ю. В. Бауліна. Київ : ВАІТЕ, 2016. С. 53–60.

Олійник І., Безбожна О. Інституалізація конституційної скарги : новаційний механізм гарантії прав і свобод особистості. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 9. С. 24–27.

Зубенко Г. В. Інститут конституційної скарги в Україні: питання запровадження. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. № 23. С. 58–61.

Конституція України: прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII (зі змін. та допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376.

Гультай М. М. Інститут конституційної скарги: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні : автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2014. 41 с.

Гультай М. Конституційна скарга як інститут конституційного права. Слово Національної школи суддів України. 2012. № 1. С. 111–120.

Берченко Г., Ткаченко Є. Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти. Право України. 2018. № 12. С. 92–113 .

Бірюк Л. Конституційна скарга як засіб забезпечення справедливості. Конституційний Суд України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 груд. 2015 р. / за заг. ред. Ю. В. Бауліна. Київ : ВАІТЕ, 2016. С. 75–78.

Айріян К. Б. Конституційно-правова сутність інституту «конституційна скарга». Правничий вісник Університету «КРОК». 2014. Вип. 18. С. 20–25.

Наливайко Л., Чепік-Трегубенко О. Інститут конституційної скарги: зарубіжна практика, вітчизняний досвід та перспективи. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 2. 2020. С. 7–15.

Копча В. В. Конституційна скарга як інструмент захисту прав людини в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Випуск № 4. 2018. С. 11–16.

Бисага Ю., Гецко М. Запровадження повної нормативної конституційної скарги в Україні як ефективного правового інструменту захисту основних прав і свобод. Конституційний Суд України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 груд. 2015 р. / за заг. ред. Ю.В. Бауліна. Київ : ВАІТЕ, 2016. С. 41–49.

Арутюнян Г. Г. Индивидуальная конституционная жалоба: европейские тенденции системного развития/Конституционный Суд Республики Армения, 1997–2014 гг. [Електронний ресурс]. URL : http://www.concourt.am/armenian/structure/president/articles/kiev2011.

Щербанюк О. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії. Право України. 2018. № 12. С. 77–91.


Переглядів анотації: 497
Завантажень PDF: 349
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Магновський, І. Й. (2022). ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 13-22. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.13-22
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА