ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

  • Ю. М. Мирошниченко кандидат юридичних наук, суддя Іллічівського районного суду (м. Маріуполь, Україна https://orcid.org/0000-0002-9114-1495
Ключові слова: криміналістичне забезпечення судового провадження, судова методика, кримінальне судочинство, криміналістика.

Анотація

Стаття присвячена формуванню загальних положень методики судового провадження, першим серед яких розглянуто питання щодо того, чи належить методичний аспект судового провадження до предметної області криміналістики. Визначені суб’єк­ти методики судового розгляду кримінальних справ. Сформульовані положення, що стосуються предмета, завдань, функцій, джерел, структури судової методики та її місця в системі криміналістики. Запропоновані дефініції деяких ключових категорій. Обґрунтовано значення розвитку судової методики для підвищення ефективності кримінального судочинства.

Посилання

Журавель В. А. Криміналістичні методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ: проблеми формування та реалізації. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Том XIX. 2017. С. 130-138.

Белкин Р. С. Курс криминалистики : учебное пособие для вузов в 3-х т. Т. 1. 2001. URL : http://www.sudexpertiza.org/upload/iblock/6ed/kurs-kriminalistiki.-v-3_kh-t.-t.1._belkin-r.s_2001_-3_e-izd.pdf (дата звернення: 17.09.2021).

Ким Д. В., Ануфриева Е. А. О криминалистическом обеспечении судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД. Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 2-1. С. 94–97.

Хорошева А. Е. Деидеологизация современной криминалистической методики судебного разбирательства уголовных дел: миф или реальность? Проблемы современной криминалистики и основные направления ее развития в XXI веке: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летнему юбилею кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета (6 октября 2017 года). Екатеринбург : Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2017. С. 395-399.

Ян Е. И. Судебное разбирательство и его криминалистическая характеристика. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Философия. Социология. Право. 2018. № 3. С. 558-565.

Гавло В. К., Клочко В. Е., Ким Д. В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты. Барнаул, 2006. 224 с.

Алєксєйчук В. І. Методико-криміналістичне забезпечення судового розгляду кримінальних справ: сучасний стан та перспективи розвитку. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_65. (дата звернення: 01.08.2021 р.).

Когутич І. Поняття і місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 334–342.

Шевчук В. М. Сучасні наукові концепції формування типової структури окремої криміналістичної методики. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 359-365. URL : http://lsej.org.ua/4_2020/87.pdf. (дата звернення: 01.08.2021 р.).

Мирошниченко Ю. М. Тактика суду в системі криміналістики: структурно-функціональний аналіз : монографія. Харків, 2019. 228 с.

Степанюк Р. Л. Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених в бюджетній сфері України. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». 2014. № 1 (12). С. 138-145.

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики : новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. Москва : ЛексЭст, 2002. 1088 с.

Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности : учебное пособие. Калининград, 1999. 74 с.

Якушин С. Ю. Ситуационный подход как принцип научного тактико-криминалистического обеспечения предварительного и судебного следствия. Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности : материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т. С. Волчецкой. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. С. 253-259.

Зюзина М. В. Сущность ситуационного подхода в методике предварительного и судебного следствия. Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т. С. Волчецкой. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. С. 661-667.


Переглядів анотації: 45
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Мирошниченко, Ю. М. (2021). ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 276-286. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.276-286
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ