КОНЦЕПЦІЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА: ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ

  • Н. В. Глущенко асистент кафедри aдміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4104-7791
  • А. В. Стеблянко викладач-стажист кафедри aдміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5080-0490
  • Д. В. Мурач студент 2 курсу Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету (м. Суми, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4645-1275
Ключові слова: кодифікація, права людини, правове регулювання відносин у сфері спорту, спорт, спортивне право, спортивний звичай, теорія права.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню концептуальних питань спортивного права, що дозволяють розглядати його як галузь, що має ознаки відносної самостійності та характеризується складністю норм. Проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу регулювання спортивних відносин. Зосереджено увагу на приналежності спортивного права  до освітньої сфери, а саме зарубіжному та вітчизняному досвіді викладання дисципліни «Спортивне право» в закладах вищої освіти. Проаналізовано думки конкретних дослідників щодо недоцільності запровадження Спортивного кодексу України через нерозвинену на відповідному рівні систему норм цієї галузі та проблеми подальшої адаптації законодавства до таких змін.

Посилання

Ющик О. О. Спортивне право: теоретико-правовий аналіз, поняття, формування в національній правовій систем і: дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.01. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ, 2020. 26 с.

Алексеев С. В., Гостев Р. Г. Спортивное право как новейшая отрасль права, область юридической науки и учебная дисциплина (система курсов). Евразийский форум. 2013. № 1 (5). С. 210–219.

Сухонос В. В. Теорія держави і права: підручник. Суми : Університетська книга, 2014. 544 с.

Зазулина Е. В., Махмудов М. М. Спортивное право, как комплексная отрасль права:концептуально-правовые вопросы. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 7. Ч. 1. С. 101–105.

Апаров А. М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Правознавство. 2017. Т. 22. Вип. 1 (30). С. 6–19.

Спортивне право України: навч. посіб. для студ. внз; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. Київ: Істина, 2012. 518 c.

Чередник Р. В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. конф. МОН України, НУ ОЮА. Одеса : Фенікс, 2011. Вип. 42. С. 272–280.

Конституція України: Конституція від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 року. № 3808-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Про антидопінговий контроль у спорті: Закон України від 07.02.2017 року. № 1835-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-19#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні: Закон України від 14.09.2000 року. № 1954-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1954-14#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань: Закон України від 03.11.2015 року. № 743-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-19#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Резолюція CM/Res (2010)11 Комітету Міністрів Ради Європи про підтвердження укладення Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS): Міжна-родний документ від 13.10.2010 року. Дата прийняття: 16.12.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/961_001-10#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями: Міжнародний документ від 18.09.2014 року. Дата прийняття: 16.11.2016. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_c01#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (ETS N 120) (укр/рос): Міжнародний документ від 19.08.1985 року. № ETS N 120. Дата прийняття: 15.11.2001. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_003#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті: Конвенція від 18.11.2005 року. Дата прийняття: 03.08.2006. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_007#Text. (дата звернення: 10.06.2021)

Медвененко С. Реформувати не можна залишити: які зміни потрібні українському спорту. Українська правда. 2019. URL : https://www.pravda.com.ua/columns/2019/08/2/7222591/. (дата звернення: 10.06.2021)

Кузнєцова Н. Основні методологічні засади сучасного цивільного права України. Право України. 2009. № 8. С. 12-14.

Настваний І. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері професійного спорту в Україні. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2018. С. 46–51.

Code du sport. Legifrance. Télécharger le code à la date du: 16.05.2021. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071318/. (дата звернення: 10.06. 2021)

Código Brasileiro de Justiça Desportiva. IBDD Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. São Paulo: IOB. 2010. URL : http://www.cbat.org.br/stjd/CBJD.pdf. (дата звернення: 10.06. 2021)

Пархоменко Н. П. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. Київ : Юрид. думка, 2008. 336 с.

Моргунов О. А. Поняття та система джерел спортивного права. Форум права. 2011. № 2. С. 624–629.

Parrish R. Sports law and policy in the European Union. Manchester University Press. 2003. 280 р. URL : 10.7228/manchester/9780719066061.001.0001. (дата звернення: 10.06.2021)

Кобзєва Т. А., Куліш І. О. Спортивне право на сучасному етапі змін та реформ чинного законодавства України. Правові горизонти. 2020. № 22. С. 29–34. DOI : http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i22.p29.


Переглядів анотації: 58
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Глущенко , Н. В., Стеблянко , А. В., & Мурач , Д. В. (2021). КОНЦЕПЦІЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА: ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 223-233. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.223-233
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА