ПОВЕРНЕННЯ СУДОВОГО ЗБОРУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАКРИТТЯМ ПРОВАДЖЕННЯ B ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ

  • У.Б. Воробель аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0480-5394
Ключові слова: судовий збір, повернення, заява, скарга, закриття провадження, ухвала.

Анотація

У статті розглянуто особливості правового регулювання повернення судового збо­ру у зв’язку із завершенням розгляду цивільної справи без ухвалення судового рішення у формі закриття провадження у справі; проаналізовано проблемні аспекти застосува­ння цього інституту в судовій практиці, а також надано пропозиції удосконалення його законодавчого регулювання. Аргументовано положення щодо вичерпності та неможливості розширеному тлумаченню підстав застосування інституту повернення судового збору.

Посилання

Про судовий збір : Закон України № 3674-VI від 08 липня 2011 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text. (дата звернення: 01.06.2021).

Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя. Університетські наукові записки. 2005. № 3 (15). С. 66−71.

Богомол О. В. Судові витрати у господарському судочинстві України : монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 168 с.

Голубєва Н. Ю. Судові витрати : науково-практичний посібник. Одеса : Фенікс, 2020. 120 с.

Заборовський В. В., Стойка А. В. Забезпечення доступності правосуддя через призму новацій у порядку регулювання інституту судових витрат у цивільному процесі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Випуск 52. Том 1. С. 112−117.

Сакара Н. Ю. Інститут судового збору в практиці Європейського суду з прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Випуск 35. Частина II. Том 1. С. 192−196.

Угриновська О. Деякі зауваги щодо Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах». Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61. С. 330−336.

Устюшенко С. Е. Судові витрати в цивільному процесі України : дис. … доктора філософії: 081 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2021. 206 с.

Ханик-Посполітак Р. Ю. Доступність правосуддя в цивільному процесі в контексті Закону України «Про судовий збір». Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2012. Том 129. С. 117−121.

Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України № 7-93 від 21 січня 1993 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93/ed20210613#Text. (дата звернення: 01.06.2021).

Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18 березня 2004 року URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text. (дата звернення: 01.06.2021).

Воробель У. Б. Повернення судового збору у зв’язку зі зменшенням розміру позовних вимог або внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж установлено законом. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. Вип. 3. С. 40−54.

Кравчик М. Б. Процедурні особливості повернення судового збору в цивільному судочинстві України. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Випуск 4 (19). С. 23−27.

Ухвала Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 29 грудня 2020 у справі № 650/1886/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/93945611. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 01 лютого 2021 у справі № 650/1886/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/94580029. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 12 бе-резня 2021 у справі № 456/5245/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95481009. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Жовтневого районного суду Миколаївської області від 05 люто-го 2020 року у справі № 477/2912/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/87407492. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Кіровського районного суду м. Кіровограда від 04 березня 2019 у справі № 404/2792/17. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/80625228. (дата звернення: 01. 06.2021).

O kosztach sądowych w sprawach cywilnych : Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. URL : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051671398/U/D20051398Lj.pdf. (дата звернення: 01.06.2021).

Гражданский процессуальный кодекс Эстонии от 20.04.2005 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2021 года). URL : https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-processualnyy-kodeks. (дата звернення: 01.06.2021).

Civil Procedure Law of Latvia of October 14, 1998 No 860. URL : https://likumi.lv/ta/en/en/id/50500. (дата звернення: 01.06.2021).

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuo 2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743. URL : https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr. (дата звернення: 01. 06.2021).

Гражданский процессуальный кодекс Грузии от 14.11.1997 № 1106. URL : https://matsne.gov.geru/document/download/29962/92/ru/pdf. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 29 березня 2021 у справі № 760/18250/16-ц. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95848875. (дата звернення: 01.05.2021).

Ухвала Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 01 липня 2020 у справі № 756/12935/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/90202151. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 29 січня 2021 у справі № 462/2534/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/94666646. (дата зверне ння: 01.06.2021).

Ухвала Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 17 березня 2021 у справі № 591/4399/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95653943. (дата зве не ння: 01.06.2021).

Ухвала Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 24 березня 2021 у справі № 462/2534/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95815766. (дата звер нення: 01.06.2021).

Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 29 травня 2019 року у справі № 820/ 4918/16. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82308628. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Іванківського районного суду Київської області від 29 червня 2017 року у справі № 366/1549/17. URL :https://reyestr.court.gov.ua/Review/67929176. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 18 березня 2021 року у справі № 753/9946/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95632956. (дата звернення: 01. 06.2021).

Ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука від 11 вересня 2020 у справі № 524/2396/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/91879348. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Буського районного суду Львівської області від 07 лютого 2019 у справі № 461/5301/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/79699569. (дата звернення: 01.06.2021).

Ухвала Рівненського міського суду Рівненської області від 26 січня 2018 року у справі № 569/4742/17. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/71905969. (дата звернення: 01.06.2021).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року. URL : https://zakon.rada.gov.ualaws/show/2147-19#n2972. (дата звернення: 01.06.2021).

Воробель У. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава залишення заяви без розгляду. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 5. С. 57−61.


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Воробель, У. (2021). ПОВЕРНЕННЯ СУДОВОГО ЗБОРУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАКРИТТЯМ ПРОВАДЖЕННЯ B ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 192-212. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.192-212
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА