МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ В УКРАЇНІ

  • А. В. Хромов кандидат історичних наук, Голова Державної архівної служби України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9546-7089
Ключові слова: метод, методологія, дослідження, адміністративно-правовий статус, державні архіви, інформатизація, цифровізація суспільства.

Анотація

У сучасних умовах динамічного розвитку науково-технічного прогресу, високих темпів інформатизації та комп’ютеризації суспільства, проблеми методології дослідже­ння адміністративно-правового статусу державних архівів набувають особливої актуальності, оскільки така методологія забезпечує правильне застосування понять і категорій у пізнанні, відображає специфіку процесу пізнання, орієнтує суб’єкта пізнання на те, які сторони досліджуваного необхідно вивчати, яким чином слід застосувати в пізнанні теоретико-понятійний апарат тощо. У статті зазначено, що зміст методів формується не довільно, а визначається шляхом практичної взаємодії дослідника з об’єктом дослідження у поєднанні з використанням об’єктивних знань про об’єкт дослідження. Розглянуто ті методи, які, на думку автора, слід використовувати в ході наукового дослідження адміністративно-правового статусу державних архівів в Україні.

Посилання

Савченко Л. А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток: монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 400 с.

Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Москва : Сов. энциклопедия, 1974. Т. 16. С. 162, 164.

Украинская советская энциклопедия. Київ, 1981. Т. 6. С. 443-444.

Попова Л. М. Адміністративно-правові засади контролю в сфері підприємницької діяльності : монографія. Харків : Майдан, 2018. 536 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 2-е изд., стереотип. Москв а: Рус. яз., 1988. 750 с.

Гуцаленко Л. В., Коцупатрий М. М., Марчук У. О. Внутрішньогоспо-дарський контроль : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 496 с. URL : http://pidruchniki.com/1258042661789/ekonomika/metod_vnutrishnogospodarskogo_kontrolyu#20. (дата звернення: 25 .08.2021 р.).

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

Методологія та методи наукового дослідження в соціальній роботі. URL :https://lib.chmnu.edu.ua/pdfposibnuku/327/7.pdf. (дата звернення: 25.08.2021 р.).

Академічний тлумачний словник української мови в 11 томах. Том 4, 1973. С. 692. URL : http://sum.in.ua/s/metodologhija. (дата звернення: 25 .08.2021 р.).

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. Київ : Кондор, 2006. 206 с.

Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: Навчальний посібник. Київ : «ВД «Професіонал», 2007. 208 с.

Левченко Л. Л., Попова Л. М., Хромов А. В. Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади реформування архівної справи. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2021. Вип. 1 (93). С. 249-263. URL : https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1319/1196. (дата звернення: 25.08.2021 р.).

Левченко Л. Л., Хромов А. В. Реформування архівної системи України: минуле і майбутнє (архівознавчий, історичний та правовий аспекти) / Л. Л. Левченко, А. В. Хромов. Архівістика: теорія, методика, практика : матер. Другої міжн. наук.-практ. конф-ції. Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2021. С. 113-120.

Хромов А. В. Правове регулювання поповнення державних архівних колекцій через мережу Інтернет: практика та проблеми застосування. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. № 9, 2021. С. 30-35. URL : http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-law/article/view/929/880. (дата звернення: 25.08. 2021 р.).


Переглядів анотації: 90
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Хромов , А. В. (2021). МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 183-191. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.183-191
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ