ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В МЕЖАХ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

  • О. О. Галус кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5474-3323
  • І. В. Рижук кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5916-3774
  • О. О. Бригінець доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4058-7566
Ключові слова: ґендерна рівність, публічна служба, орган публічної влади, корупція, антикорупційна політика, вибори, бюджетний процес.

Анотація

У статті досліджено особливості впровадження принципу ґендерної рівності в бюджетному процесі та при формуванні органів публічної влади в межах антикорупційної політики. Проаналізовано гарантії дотримання принципу ґендерної рівності на виборах колегіальних органів публічної влади та при прийнятті на публічну службу. Акцентовано увагу на перевагах запровадження ґендерно орієнтованого бюджетування на всіх рівнях публічного управління, що справедливо визнається одним із найбільш ефективних інструментів забезпечення ґендерної рівності, який сприятиме підвищенню підзвітності та прозорості використання бюджетних коштів. Доведено, що належне дотримання принципу ґендерної рівності при формува­ння органів публічної влади полягає в тому, щоб не прирівнювати всіх, навпаки, визначити та врахувати різні потреби. 

Посилання

United Nations (2017). The Sustainable Development Goals Report. 2017, New York. 64 р. URL : https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/thesustainabledevelopmentgoalsreport2017.pdf.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.

Аніщук Н. В. Гендерне насильство у правовому житті України : монографія. Одеса: Юридична література, 2007. 232 с.

Івченко Ю. В. Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12. Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2009. 19 с.

Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: монографія / кол. авторів; за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. Київ : Юридична думка, 2010. 352 с.

Руднєва О. Гендерна рівність як принцип законодавства України. Право України. 2002. № 4. С. 104–108.

Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управ-лінні України : монографія. Київ : Ін-т законодавства ВРУ, 2012. 508 с.

Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія /автор. кол.; В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нес-терович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін. ; за ред. проф. Ю. В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. Київ, 2016. 524 с.

Андрійко О. Ф. Правові засоби протидії корупції. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 3–8.

Басанцов І. В. Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії: монографія. Суми : СумДУ, 2016. 113 с.

Гаман П. І. Антикорупційна державна політика: проблеми та перспективи розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. URL : http://www.dy. nayka.com.ua/pdf/10_2018/3.pdf. (дата звернення: 04.06.2021)

Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засідан-ні: Резолюція ООН від 31.10.2000. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_669?find=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80#w1_. (дата звернення: 04.06.2021)

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 р.р. URL : https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4. (дата звернення: 04.06.2021)

Декларація Комітету міністрів Ради Європи «Про рівноправність жін(даок та чоловіків»: Декларація Ради Європи від 16.11.1988. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_903#Text. (дата звернення: 04.06.2021)

Про рівні можливості для жінок та чоловіків: Закон Словенії, прийнятий національною асамблеєю Словенії 21 червня 2002 р. / Мельник Т. М. Міжнародний досвід гендер них перетворень. Київ : Логос, 2004. С. 186–193.

Про суспільство гендерної рівності: Основний закон Японії, прийнятий 15 червня 1999 р. / Мельник Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. Київ : Логос, 2004. С. 170–177.

Галустян Ю., Ковальчук Н. Аналіз корупційних ризиків на державній службі, пов’язаних із питанням гендерної рівності / ПРООН, Київ: 31 c. URL : https://issuu.com/olenaursu/docs/final_report_by_yg_and_nkov_ukraini. (дата звернення: 04.06.2021)

Sida. Gender and Corruption: Brief, Gender Tool Box, March 2015. 4 р. URL : https://publikationer.sida.se/contentassets/165672c0e28845f79c8a803382e32270/gender-and-corruption.pdf. (дата звернення: 04.06.2021)

Виборчий кодекс України від 19.12.2019 № 396-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n1899. (дата звернення: 04.06.2021)

Скільки жінок серед нардепів, міністрів, мерів та голів сільрад. URL : https://www.slovoidilo.ua/2018/03/08/infografika/polityka/skilky-zhinok-sered-nardepiv-ministriv-meriv-ta-holiv-silrad. (дата звернення: 04.06.2021)

Як змінювався гендерний склад Ради останні 30 років. URL : https://www.slovoidilo.ua/2020/03/06/infografika/polityka/yak-zminyuvavsya-hendernyj-sklad-rady-ostanni-30-rokiv. (дата звернення: 04.06.2021)

NDI (2017) Research on Opportunities and Challenges Facing Ukraine’s Democratic Transition, Nationwide Survey, July 2017. URL : https://www.ndi.org/publications/ndi-research-opportunities-and-challenges-facing-ukraine-s-democratic-transition. (дата звернення: 04.06.2021)

Словник ґендерних термінів / Укладач З. В. Шевченко. URL : http://a-z-gender.net/ua/sklyana-stelya.html. (дата звернення: 04.06.2021)

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text. (дата звернення: 04.06.2021)

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 № 2493-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text. (дата звернення: 04.06.2021)

Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву» №3491 від 18.05.2020. URL : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68851. (дата звернення: 04.06.2021)

Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1386. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1386-2001-%D0%BF?find=1&text=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD#w1_1. (дата звернення: 04.06.2021)

Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-віків: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 930. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-2020-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04.06.2021)

Запровадження гендерно орієнтованого бюджетування в об’єднаних територіальних громадах: посібник. URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/536/GRB-handbook.pdf. (дата звернення: 04.06.2021)

Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно орієн тованого підходу в бюджетному процесі: Наказ Міністерства фінансів України від 02. 01.2019 року № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19#Text. (дата звернення: 04.06.2021)


Переглядів анотації: 75
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Галус , О. О., Рижук , І. В., & Бригінець , О. О. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В МЕЖАХ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 141-153. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.141-153
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ