ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ (ПСИХОЛОГІЧНОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • М. Ю. Веселов доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг - м. Маріуполь, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3963-2764
  • О. М. Дубіна аспірант Одеського державного університету внутрішніх справ, адвокат (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3654-1920
Ключові слова: адміністративне правопорушення, адміністративно-деліктне провадження, судово-психіатрична експертиза, психологічна експертиза, неосудність, неповнолітній.

Анотація

На сьогодні нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення не визначено порядок та підстави проведення судово-психіатричної експертизи, що стало причиною ініціювання певних змін та доповнень до вітчизняного законодавства (подання відповідних законопроектів до українського парламенту). У цій статті представлено результати аналізу чинних норм і пропозицій до законодавства, визначено наявні проблеми, а також запропоновано авторські рекомендації задля усунення прогалини щодо проведення судово-психіатричної та психологічної експертизи в рамках адміністративного провадження.

Посилання

Про схвалення Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1027-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027-2018-%D1%80#Text. (дата звернення: 10.06.2021).

Veselov, M., Vitvitsky, S. (2021). Internet and Juvenile Prevention: A New Format of Prophylactic Activities with Children. Advances in Economics, Business and Management Research: Pro ceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021), Vol. 170, 152–157. DOI : https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.027.

Чернецький О. Л. Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні: автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.07. Харківський нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2008. 22 с.

Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. НАНУ. Харків, 2007. 39 с.

Ковальчук Ю. І. Неповнолітній як суб’єкт адміністративної відповідальності: автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.07. НАНУ. Харків, 2007. 21 с.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи в адміністративному провадженні від 05.11.2020 р. № 4326. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70351. (дата звернення: 11.06.2021).

Ільницька Т. Психічне здоров’я дітей та підлітків. НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія. 2016. № 8 (82). С. 5–9. URL : https://neuronews.com.ua/ua/archive/2016/8%2882%29/pages-5-9/psihichne-zdorov-ya-ditey-ta-pidlitkiv#gsc.tab=0. (дата звернення: 11.06.2021).

Молчанов Д. Охорона психічного здоров’я дітей і підлітків в Україні: час порозуміння та об’єднання зусиль. HEALTH-UA.COM: Спеціалізований медичний портал. Стаття за 27.03.2015. URL : https://health-ua.com/article/16294-ohorona-psihchnogo-zdorovya-dtej--pdltkv-v-ukran-chas-porozumnnya-ta-obdnan. (дата звернення: 11.06.2021).

Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1018-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80#Text. (дата звернення: 11.06.2021).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 14.05.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3881. (дата звернення: 12.06.2021).

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»): Міжнародний документ, Правила ООН від 29.11.1985 р. Дата оновлення : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211/conv#Text. (дата звернення: 12.06.2021).

Veselov, M. Administrative and legal ensure of "the best interests of the child" in the field of junior justice. Public Administration and Law Review. 2020. Issue 3. Р. 49–56. DOI : https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-3-49.


Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Веселов, М. Ю., & Дубіна , О. М. (2021). ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ (ПСИХОЛОГІЧНОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 130-140. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.130-140
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ