ПРО РЕКРИМІНАЛІЗАЦІЮ ТОВАРНОЇ КОНТРАБАНДИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

  • О. О. Дудоров доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4860-0681
  • Р.О. Мовчан Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Constitutional, International and Criminal Law at Donetsk National University named after Vasyl Stus (Vinnitsa, Ukraine) https://orcid.org/0000-0003-2074-8895
Ключові слова: контрабанда, митний кордон, товари, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, криміналізація, суспільна небезпека.

Анотація

Статтю присвячено проблемі відновлення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду в Україні. З урахуванням здобутків вітчизняної кримінально-правової науки, матеріалів правозастосовної практики, результатів соціологічних опитувань і на підставі аналізу супровідних документів до відповідних законопроєктів з’ясовано соціальну обумовленість криміналізації контрабанди товарів, проаналізовано аргументи «за» і «проти» її рекриміналізації. Досліджено іноземний досвід криміналізації вказаного різновиду контрабанди. Пояснено, чому для порівняльно-правового аналізу обрано передусім законодавство Європейського Союзу. Зроблено застереження щодо запозичення європейського досвіду кримінально-правової боротьби з товарною контрабандою.

Посилання

Зеленський, контрабанда і «бойова сокира» РНБО. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskyi-kontrabanda-i-boiova-sokyra-rnbo/31188315.html. (дата звернення: 20.06.2021).

Гетман О. Уклонение и избежание. URL : https://zn.ua/macrolevel/uklonenie-i-izbezhanie.html. (дата звернення: 20.06.2021).

Дубровський В., Черкашин В., Гетман О. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні : нові виклики. Київ, 2020. URL : http://www.visnuk.com.ua/uploads/media/file/2020/10/15/511abe042e29b50d054719df87b29acff11922c8.pdf. (дата звернення: 20.06.2021).

Закірова С. Криміналізація контрабанди : нові підходи до вирішення старих проблем. Громадська думка про правотворення. 2021. № 8. С. 8–17.

Капітанець С. В. Незаконне переміщення товарів через митний кордон України як реальна загроза економічній безпеці держави. URL : https://www.ndifp.com/1149. (дата звернення: 20.06.2021).

Громко О. Щеплення від схем на митниці : як перемогти перерваний транзит та поштову контрабанду. URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2019/08/21/650782. (дата звернення: 20.06.2021).

Кукуруза Г., Лесик М., Ніколаєнко С. Аналіз обсягів контрабанди в Україні : обсяги, прямі та непрямі втрати бюджету та економіки. URL : http://ua-outlook.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pdf. (дата звернення: 20.06.2021).

Допілко В. О., Явдощук Р. В. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті : сучасний стан. Lex Portus. 2019. № 4. С. 90–104.

Дячкін О. П. Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення. Форум права. 2012. № 1. С. 281–288.

Степанова Ю. П. Кримінально-правові аспекти протидії контрабанді товарів. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 12. С. 79–86.

Бабіков Д. В. Проблеми кримінальної відповідальності за контрабанду товарів у сучасних умовах підтримання безпеки на державному (митному) кордоні України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 3. С. 87–99.

Савченко А. В., Плугатир М. В. Удосконалення механізму відповідальності у сфері виробництва й обігу тютюнових виробів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2015. Вип. 6. Т. 3. С. 53–56.

Филиппов С. А. Незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу : тенденции в контексте перспектив криминализации. Часопис Київського університету права. 2018. № 1. С. 190–195.

Комзюк В. Т., Комзюк А. А. Актуальні питання вдосконалення законодавства України, яке регулює запобігання і протидію контрабанді, та окремих юридичних складів порушень митних правил. Вісник ХНУВС. 2018. № 3. С. 20–29.

Паламарчук Г. В. Контрабанда – транснаціональний чи трансграничний злочин : визначення понять. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 21. С. 87–93.

Паламарчук Г. В. Дестабілізуючий вплив контрабанди та «сірого імпорту» на економічну систему України. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2020. № 22. С. 134–140.

Хома В. О. Незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон : український сегмент оптимальних шляхів вирішення проблеми. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 319–322.

Каменський Д. В. Відповідальність за економічні злочини у Сполучених Штатах Америки та Україні : порівняльно-правове дослідження : моног-рафія / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова. Київ : ВД «Дакор», 2020. 1128 с.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності : проблеми і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 4. С. 120–140.

Шавров І. Відповідальність у митному законодавстві європейських кра-їн. URL : https://blog.liga.net/user/ishavrov/article/33384. (дата звернення: 20.06.2021).

Новіков О. В., Новікова К. А. Деякі аргументи проти криміналізації «товарної» контрабанди. Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 407–409.

Лепина Т. Г. Уголовная ответственность за совершение контрабанды товаров в зарубежных странах. Вестник Томского государственного университета. 2020. № 454. С. 226–232.

Остапенко В. Реформирование таможенного законодательства и уголовная ответственность за контрабанду. Уголовное право. 2010. № 3. С. 113–117.

Прокопенко О. С. До питання про криміналізацію контрабанди товарів. Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та пра-возастосовній діяльності : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 жовтня 2015 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2015. С. 381–385.

Бабій Ю. Удосконалення декомпозицій загроз і небезпек національній безпеці держави у прикордонній сфері. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. 2016. № 4. С. 185–196.

Чумак В. В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 3. С. 320–328.

Яромій І. В. Адміністративно-правовий механізм запобігання та протидії порушенням митних правил в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Дніпро, 2018. 197 с.

Хомутянський В. В. Адміністративно-правова протидія порушенням митних правил : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 242 с.

Сучасна кримінально-правова система в Україні : реалії та перспективи : монографія / Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна та ін.; під заг. ред. Ю. В. Бауліна. Київ : Ваіте, 2015. 688 с.

Омельчук О. М. Контрабанда за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2002. 239 с.

Заходи щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Україна. Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки. Підготов-лений Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню кош-тів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Грудень 2017 року. 231 с. URL : http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/zvit_ukr.pdf. (дата звернення: 20.06.2021).

Портнов А. Президент внес в парламент закон о криминализации товарной контрабанды. URL : https://t.me/PortnovUA/2952. (дата звернення: 20.06.2021).

Сарапінас В. Чому в ЄС контрабанда криміналізована, а митниця має правоохоронні функції? Як підвищення відповідальності за порушення допомагає ефективніше боротися з контрабандою у країнах ЄС. URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/10/669042. (дата звернення: 20.06.2021).

Саварець А. Реанімація криміналізації контрабанди як визнання власного безсилля. Чому президентський законопроєкт не вирішить ситуацію? URL : https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/reanimatsiya-kryminalizatsiyi-kontrabandy-yak-vyznannya-vlasnogo-bezsyllya-chomu-prezydentskyj-zakonoproekt-ne-vyrishyt-sytuatsiyu/. (дата звернення: 20.06.2021).

Родічкіна А. Рада хоче криміналізувати товарну контрабанду : що пропонується і як це може працювати. URL : https://www.epravda.com.ua/projects/ni-kontrabandi/2021/06/17/675015. (дата звернення: 20.06.2021).

Експерти озвучили справжні наслідки криміналізації товарної конт-рабанди. URL : https://zib.com.ua/ua/147561-eksperti_ozvuchili_spravzhni_naslidki_kriminalizacii_tovarno.html. (дата звернення: 20.06.2021).

Звіт про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, та види кримінального покарання за 2020 рік. Державна судова адміністрація України. URL : https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2020. (дата звернення: 20.06.2021).

Якість та ефективність законотворення : актуальні питання. Голос України. 18 лютого 2017 р. № 32.

Криміналізація контрабанди – досвід ЄС. URL : https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/191721332562966. (дата звернення: 20.06.2021).

Саварец А. Товарная контрабанда : санкции или тюрьма? URL : https://zn.ua/macrolevel/tovarnaja-kontrabanda-sanktsii-ili-tjurma.html. (дата звернення: 20.06. 2021).

Ангел Є., Бутін А., Кузяків О., Федець І. Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу : аналітичний звіт за результатами п’ятої хвилі щорічного опитування українських імпортерів та експортерів. Київ, 2021. URL : https://customs.gov.ua/web/content/3323%3Funique%3D585b7f4fcb8a2937affe2530d18f85af4c7b1e9d%26download%3Dtrue+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. (дата звернення: 20.06.2021)/

Бутін А. Чи потрібна криміналізація товарної контрабанди? : аналітично-консультативна робота. Київ, 2020. URL : https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/RR_Goods_smuggling_1.pdf. (дата звернення: 20.06.2021).

Музика А. А., Савченко А. В., Процюк О. В., Сіленко В. В., Горох О. П. Кримінальна відповідальність за контрабанду : національний та міжнародний досвід : монографія. Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. 276 с.

Клепицкий И. А. Система норм о хозяйственных преступлениях : основные тенденции развития : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2006. 622 с.

Кравченко О. О. Кримінально-правові норми про контрабанду потребують реконструкції. Вісник Верховного Суду України. 2001. №. 1. С. 50–54.

Карний казначейський кодекс Республіки Польща. Переклад / наук. ред. П. С. Берзін. Київ : Ваіте, 2015. 164 с.

18 U.S. Code § 545 – Smuggling goods into the United States. URL : https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/545. (дата звернення: 20.06.2021).

Каменський Д. В. Про необхідність рекриміналізації «товарної» контрабанди (порівняльно-правовий аспект)/Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні : колективна монографія /за заг. ред. Д. В. Приймаченка. Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 237–254.


Переглядів анотації: 75
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Дудоров, О. О., & Мовчан, Р. (2021). ПРО РЕКРИМІНАЛІЗАЦІЮ ТОВАРНОЇ КОНТРАБАНДИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 75-94. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.75-94
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА