ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ВИНИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ЗІ СКЛАДНОЮ ОБ’ЄКТИВНОЮ СТОРОНОЮ (СТАТТІ 272-275, 326 КК УКРАЇНИ)

  • О. В. Шамсутдінов Ph.D. in Law, Professor at the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics, National Academy of Security Service of Ukraine (Kyiv, Ukraine) http://orcid.org/0000-0002-9325-9227
Ключові слова: вина, складна форма вини, умисел, необережність, порушення спеціальних правил безпеки, делікт створення небезпеки.

Анотація

 У статті досліджено питання про зміст вини як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони складу кримінальних правопорушень зі складною об’єктивною стороною, яка передбачає діяння у формі порушення спеціальних правил безпеки та декілька альтернативних наслідків. Детально розглянуто особливості інтелектуальних і вольових моментів умисної та необережної форм вини в кримінальних правопорушеннях, передбачених статтями 272-275, 326 КК України. Зроблено висновок про те, що при умисному порушенні спеціальних правил безпеки психічне ставлення особи до суспільно небезпечних наслідків першого порядку (створення реальної загрози) характеризується непрямим умислом або злочинною самовпевненістю, а до наслідків другого і третього порядку (заподіяння реальної шкоди) можливим є лише необережне ставлення винуватої особи. Аргументовано твердження, що зі злочинною недбалістю при вчиненні досліджуваних правопорушень суб’єкт ставиться як до діяння, так і до його наслідків, тобто складна форма вини виключається.

Посилання

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навч. посібник / За заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. 944 с.

Ємельянов В. П. Кримінальне право України : Загальна частина. Основні питання вчення про злочин: наук.-практ. посіб. Харків : Право, 2018. 142 с.

Вереша Р. В. Проблеми субʼєктивної сторони складу злочину: дис. … доктора юр. наук : спец. 12.00.08. Київ : Академія адвокатури України; Національна академія внутрішніх справ, 2017. 583 с.

Корчева З. Г. Сложная форма вины в преступлениях, связанных с нарушением специальных правил. Проблемы социалистической законности на современном этапе коммунистического строительства: тез. докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф. (Харьков, 21–23 ноября 1978 г.). Харьков : Юрвуз, 1978. С. 203-204.

Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: дис. … доктора юр. наук : спец. 12.00.08. Київ : Академія адвокатури України, 2004. 426 с.

Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2015. 680 с.

Литвин О. П., Ящуринський Ю. В. Правоохоронна діяльність у сфері забезпечення загальної громадської безпеки : навч. посіб. Київ : МАУП, 2006. 239 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с.

Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и её установление. Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1974. 243 с.

Пащенко О. О. Особливості психічного ставлення суб’єкта до суспільно небезпечного діяння у злочинах, пов’язаних з порушенням правил безпеки. Вісник прокуратури. 2007. № 6 (72). С. 71–76.

Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление: Очерки теории, философии и психологии права / Отв. ред. С. А. Раджабов. Душанбе : Дониш, 1983. 256 с.

Вереша Р. В. Необережність та її види (коментар до ст. 25 КК України). Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 2 (21). С. 91-94.

Крайник Г. С. Вина як ознака суб’єктивної сторони порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL : http://nbuv.go.ua/UJRN/tipp_2013_2_51. (дата звернення 08.07.2021 р.)


Переглядів анотації: 53
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Шамсутдінов, О. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ВИНИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ЗІ СКЛАДНОЮ ОБ’ЄКТИВНОЮ СТОРОНОЮ (СТАТТІ 272-275, 326 КК УКРАЇНИ). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 118-129. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.118-129
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА