ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

  • І. Б. Медицький доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю і кримінального права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6720-6658
Ключові слова: протидія злочинності, наслідки злочинності, потерпілий від злочину, жертва злочину, компенсація, реституція.

Анотація

У статті, на основі досвіду США та європейських держав, а також досвіду країн пострадянського періоду, узагальнено підходи щодо правової регламентації питань, пов’язаних із компенсаційними механізмами допомоги потерпілим від злочинів. Констатовано необхідність зміщення вектору суспільної практики протидії злочинності в напрямку посилення захисту прав та інтересів потерпілих. Окреслено шляхи удосконалення вітчизняного законодавства, зокрема, у частині створення та функціонування державного Фонду компенсації шкоди потерпілим від умисних насильницьких злочинів.

Посилання

Мусаев М. А. Принципы международных пактов о защите жертв преступлений и их отражение в отечественном законодательстве и практике правоприменения. Современное право. 2012. № 2. С. 115-122. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_17365053_41689736.PDF. (дата звернення: 04.05.2020).

Юношев С. В. Государственные компенсации жертвам преступлений: зарубежный опыт и российские перспективы. Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 11-2(122). С. 212-219. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_22805589_17806832.pdf. (дата звернення: 06.05.2020).

Андрусенко С. П., Власов И. С. Государственная компенсация вреда как способ судебной защиты жертв преступлений в США. Журнал зарубежного законодательства и правоведения. 2018. № 4(71). С. 115-122. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_35586260_55949990.pdf. (дата звернення: 06.05.2020).

Мусаев М. А. Об условиях и порядке возмещения вреда жертвам преступлений за счет государства. Современное право. 2012. №1. С. 103-107. URL : https://elibrary.rudownload/elibrary_17417071_44043557.pdf. (дата звернення: 04.05.2020).

Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, Б. В. Малишев, З. М. Саідова; за заг. редакцією О. А. Банчука. Київ : Москаленко О. М., 2015. 268 с.

Карпенко Є. М. Міжнародний досвід відшкодування шкоди потерпілому як одна з форм запобігання злочинам. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1(62). С. 190-196.

Хмельова Н. А. Проблеми реалізації прав потерпілих від злочину осіб на відшкодування шкоди державою. Проблеми законності. 2015. Вип. 129. С. 122-129.

Селедникова О. Н. Защита имущественных прав потерпевшего от преступления по законодательству зарубежных стран. Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2012. № 5. С. 195-203. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_18261833_89393746.pdf. (дата звернення: 06.05.2020).

О Концепции защиты жертв преступной деятельности: постановление Совета Ми нистров Республики Беларусь от 20.01.2006 г. № 74. URL : http://pravo.by/document/?Guid=2012&oldDoc=2006-19/2006-19(052-082).pdf&oldDocPage=11. (дата звернення: 06.05.2020).

Стаценко В. Г. Международно-правовые стандарты обеспечения прав жертв преступления и национальное законодательство. Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2013. № 6. С. 374. URL : https://elibrary.ru/downloadelibrary_21234066_27389657.pdf; Стаценко В. Г. О совершенствовании правового обеспечения защиты жертв преступной деятельности. Актуальные проблемы сравнительного правоведения: теория и практика. Сборник научных статей. (Витебск, 21-22 апреля 2017 г.). С. 261. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_29223777_13358743.pdf. (дата звернення: 06.05.2020).

О реабилитации жертв преступлений: закон Республики Молдова от 29.07.2016 г. №137. URL : https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105870&lang=ru. (дата звернення: 12.05.2020).

Про допомогу потерпілим: Закон Естонської Республіки від 17.12.2003 р. URL : https://www.riigiteataja.ee/akt/13227600?leiaKehtiv. (дата звернення: 13.05.2020).

Хасаншина Р. Г., Муратова Н. Г. Проблемы совершенствования компенсационных механизмов защиты прав потерпевших от преступлений в свете общепризнанных норм и принципов международного права. Вестник Удмуртского университета. Экономи ка и право. 2014. Т. 24. Вып. 4. С. 190-196. URL : https://kpfu.ru/staff_files/F2052771820/PROBLEMY_SOVERShENSTVOVANIYa_KOMPENSACIONNYH_MEHANIZMOV.pdf. (дата звернення: 13.05.2020).


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Медицький, І. Б. (2021). ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 107-117. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.107-117
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА