ОКРЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО (ПРОКУРОРА) ЗА ПУБЛІЧНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

  • Є. В. Дехтярьов кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3771-6542
Ключові слова: розголошення даних досудового розслідування, презумпція невинуватості, правосуддя, присяжні, негласні слідчі (розшукові) дії, приватне життя, суспільно-корисна інформація.

Анотація

У статті констатовано, що кримінальна карність незаконного розголошенням даних досудового розслідування визначається не лише потребою забезпечення інтересів слідства в отриманні доказової інформації, але й необхідністю захисту відносин з відправлення правосуддя. Обґрунтовано позицію про те, що дія кримінально-правової заборони, що передбачена ч.2 ст. 387 Кримінального кодексу України, повинна охоплювати випадки публічного оприлюднення співробітниками правоохоронних органів даних досудового розслідування, вчиненого за відсутності підстав, передбачених законом.

Посилання

Засідання від 09.01.2020 по справі № 761/24281/16-к за обвинуваченням Щеголєва О. В. URL : https://www.youtube.com/watch?v=L7MD3BJkD1A&t=2550. (дата звернення: 15.06.2021).

Луценко Ю. Справа по розстрілах на Майдані готова для передачі в суд. Рішення – за парламентом. URL : https://blogs.pravda.com.ua/authors/lucenko/5c6ed44681a47.

Бражник А. А. Кримінальна відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387 КК України): аналіз складу злочину: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2015. 237 с.

Бражник А. А. Правові аспекти поширення кримінально-значущої інформації працівниками ЗМІ. Форум права. 2012. № 1. С. 128-134.

Сиза Н. П. Матохнюк О. Д. Презумпція невинуватості як складова права на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 36-44.

Бажанов М. И. Избранные труды. Харьков : «Право», 2012. 1244 с.

Articolo 379 bis Codice Penale URL : https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/30/dei-delitti-contro-l-amministrazione-della-giustizia. (дата звернення: 15.06.2021).

Codice dі Proctdura Penale. Parte Prima. URL: https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/22. (дата звернення:15.06.2021).

Codice dі Proctdura Penale. Parte Seconda. URL: https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/22. (дата звернення: 15.06.2021).

Сode penal (Version en vigueur au 15 juin 2021). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/. (дата звернення: 15.06.2021).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. URL: https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con. (дата звернення 15.06.2021).

§ 353d Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen Strafge-setzbuch (StGB). URL : http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__353d.html. (дата звернення: 15.06.2021).

Beschluss vom 27. Juni 2014 (2 BvR 429/12). URL : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/06/rk20140627_2bvr042912.html. (дата звернення: 15.06.2021).

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб право-охоронними органами під час здійснення досудового розслідування»: Закон України від 16.11.2017 № 2213-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2213-19#Text. (дата звернення: 15.06. 2021).

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб право-охоронними органами під час здійснення досудового розслідування»: Пояснювальна записка до проекту Закону України від 09.11.2017. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 2?pf3516=7275&skl=9. (дата звернення: 15.06.2021).

Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. Київ : Т-во «Знання», 2000. 771 с.

Андрушко О. В. Кримінальна відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 215-221.

Вбивство Шеремета: брифінг від 12.12.2019. URL : https://www.youtube.com/watch?v=9ou_ZDg1gyA. (дата звернення: 15.06.2021).

Case of Allenet de Ribemont v. France (Application no. 15175/89): Judgment of the European Court of Human rights 10.02.1995. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57914"]}. (дата звернення: 15.06.2021).

Case of Khuznin and others v. Russia: Judgment of the European Court of Human rights 23.10.2008 URL : https://cedem.org.ua/library/sprava-huzhyn-ta-inshi-proty-rosiyi/. (дата звернення: 15.06.2021).


Переглядів анотації: 75
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Дехтярьов , Є. В. (2021). ОКРЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО (ПРОКУРОРА) ЗА ПУБЛІЧНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 61-75. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.61-75
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА