ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІСТОРИЧНО-ПРАВОВОГО ТА КОМПАРАТИВІСТСЬКОГО МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

  • М. В. Федоренко аспірант Гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4392-7124
Ключові слова: метод, методологія, історично-правовий метод, компаративістський метод, державна служба, система управління державною службою в Україні та Польщі.

Анотація

У статті розкрито особливості застосування історично-правового та порівняльно-правового методів у складі методології дослідження проблем формування, функціонування та розвитку систем управління державною (цивільною) службою в Україні та По­льщі. Встановлено передумови утвердження цих методів у державно-правовій науці, починаючи з XIX ст. Зауважено, що методологія державно-правових наук, яка поширювалася й на дослідження явищ адміністративного права, стала системою завдань, цілепокладань, світоглядних принципів, прийомів і способів пізнання сутності та змісту адміністративно-правових явищ, режимів і статусів, а також аналізу та узагальнення відповідної правотворчої, правозастосовної, а після утвердження адміністративної юстиції в кінці XIX ст. ‒ і правосудної діяльності. Зроблено висновок, що історичний метод є похідним від загального світоглядного принципу історизму, який використовується для дослідження більшості правових явищ, процесів, режимів і статусів, включаючи інститут державної служби. Зазначено, що аналізуючи й порівнюючи системи управління державною службою в Україні та Республіці Польща, необхідно не лише обґрунтувати висновок про їх схожість і відмінність, а й виокремити позитивні складники польської системи і сформувати пропозиції щодо можливості їх імплементації в українську систему, з урахуванням усіх чинників, які можуть нівелювати результати такої імплементації на практиці.

 

Посилання

Данилишин Б. М. Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5-11.

Нестерович В. Ф. Децентралізація як конституційний принцип здійснення публічної влади на регіональному та місцевому рівнях. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 47-54.

Федоренко В. Л. Методологія сучасних конституційно-правових досліджень в Україні : наук. доповідь. НАПрН України, Київський регіональний центр. Київ: Ліра, 2015. 64 с.

Артхашастра,Ж или Наука Политики. Пер. с санскрита. Издан. подгот. В. И. Кальянов. Москва : Научно-издат. центр «Ладомир»; Изд-во «Наука», 1993. 793 с.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. Пер. с нем. Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. Москва : Прогресс, 1988. 704 с.

Сергеевич В. Задача и метода государственных наук. Очерки современной политической литературы. Москва : Типогр. Грачова и Комп., 1871. VIII с., 231 с.

Ґачек Ю. Общее государственное право на основе сравнительного правоведения. Часть I. Право современной монархии. Под ред. и с пред. М. А. Рейснера. Авториз. пер. с нем. М. Я. Лазерсона. Рига : Изд-е «Наука и Жизнь», 1913. 213 с.

Градовский А. Начала Русского государственного права. Том II. Органы управления. Санкт-Петербург : Типогр. М. М. Стасюлевича, 1881. VIII с., 459 с.

Д… [Дюгамель]. К. Опыты государственного права Российской империи. Санкт-Петербург : В Типограф. Импер. Российской Академии, 1833. V., 414 с.

Загоскин Н. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. Исследов. кандидата права. Казань : В Университ. Типограф., 1875. 216 с.

Ивановский В. В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления). Казань : Типо-литография Императорского Ун-та, 1907. 546 с. X., С. 14.

Лазаревский Н. И. Лекции по русскому государственному праву. Том II. Административное право. Ч. 1. Органы управления. Санкт-Петербург : Типогр. Санкт-Петербург. Общ. «Слово», 1910. 509 с.

Ольшевский И. Бюрократия. Москва : Изд-во В. М. Саблина, 1906. 417 с., VIII.

Романович-Славатинский А. Пособие для изучения русского государственного права по методу историко-догматическому. Выпуск первый и второй. Киев : В Университ. Типографии, 1872. 286 с.

Нестерович В. Ф. Предмет і метод виборчого права України. Вісник Лу-ганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. № 3. С. 35-42.

Федоренко В. Л. Федоренко М. В. Cистеми управління державною службою в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект. Вісник Луганського держ. університету внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. 2020. № 3 (91). С. 205-217.;

Федоренко М. В. Генезис системи управління державною (публічною) службою в Україні та Республіці Польща: адміністративно-правові аспекти. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 2(14). С. 169-190.

Федоренко М. В. Особливості застосування порівняльно-правового ме-тоду при дослідженні системи управління державною службою в Україні та Польщі. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XIII Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ; Бухарест, 07 вересня 2021 р. За ред. Є. О. Романенка, І. В. Жукової. Київ; Бухарест : ГО «ВАДНД», 2021. С. 71-75.

Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть / У двох книгах. Книга 1. Київ : ТОВ «Вид-во «Кліо», 2019. 792 с., іл.

Ребет Л. М. Порівняльна метода в науці права: наукове вид. Упоряд.: О. В. Кресіна, І. В. Кресіної. Київ-Мюнхен : Україн. вільн. ун-т, Центр порівн. правозн. Інституту держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ : Логос, 2017. 231 с.


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Федоренко, М. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІСТОРИЧНО-ПРАВОВОГО ТА КОМПАРАТИВІСТСЬКОГО МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 49-60. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.49-60
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА