ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»

  • І.Й. Магновcький доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса, Україна) http://orcid.org/0000-0001-7336-6212
Ключові слова: децентралізація, владні повноваження, місцеве самоврядування, публічна влада, державна влада.

Анотація

У статті висвітлено в теоретико-правовому аспекті сучасне розуміння категорії «децентралізація». Охарактеризовано новітні підходи дослідників щодо тлумачення дефініції «децентралізація». Зауважено на відсутності серед науковців єдиної позиції щодо розуміння децентралізації. Указано на складність та комплексність поняття «децентралізація», яке розкривається через його вплив на адміністративно-територіальний устрій держави, систему органів публічної адміністрації, розподіл між ними функцій, повноважень та фінансових ресурсів. Означено мету децентралізації, котра полягає у відтворенні ефективної системи публічного управління державного, регіонального та місцевого рівнів, здатної своєчасно реагувати на потреби та проблеми сучасного суспільства. Наголошено на децентралізації як одній із форм розвитку демократії, що надає змогу (за збереження єдності держави та її інститутів) розширити місцеве самоврядування, активізувати населення для забезпечення власних потреб та інтересів, обмежити сферу впливу держави на суспільство. Децентралізація розглядається як принцип публічного управління і як спосіб організації державної влади.

 

Посилання

Самойленко Л. Я. Етапи реформи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні. Науковий вісник Академії муніципального управління / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009. С. 404–415.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Баймуратов М. М. Дeцeнтpaлiзaцiя пoвнoвaжeнь публiчнoï влaди в Пoльщi як зaciб фopмувaння кoмпeтeнцiï мicцeвoгo caмoвpядувaння: дocвiд для Укpaïни. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. 2014. Вип. 7. С. 138–147.

Юридична енциклопедiя : в 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшученко (вiдп. ред.) та iн. Київ : Укр. енцикл., 1999. Т. 2 : Д – Й. С. 744.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. Т. 8 : Публічне врядування / наук.-ред. кол. : В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. С. 712.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2001. С. 1696.

Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / переднє слово Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 413 с.

Гладка Т. І. Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=937. (дата звернення: 10.09.2021).

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. монографія / кол. авт. ; за заг. ред. Р. М. Плюща. Київ : Рідна мова, 2016. 744 с.

Умланд А. Чотири геополітичні виміри децентралізації України. Дзеркало тижня. 11.01.2019 URL : https://dt.ua/internal/chotiri-geopolitichni-vimiri-decentralizaciyi-ukrayini-299352_.html. (дата звернення: 20.06.2021).

Агафонова Н., Данилюк Ю., Приходько Х. Актуальні проблеми децентралізації в Україні: від європейських стандартів до національного плану дій. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / перед. слово Голови Верхов. Ради України В. Б. Гройсмана. Київ: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2015. С. 145–165.

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування в Україні / А. Єрмолаєв, В. Лупацій, В. Потапенко та ін. Нова Україна. Київ : Інститут стратегічних досліджень, 2015. 44 с.

Коваленко А. В. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі. Право України. 1997. № 2. С. 3–5.

Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика. Віче. 2015. № 12. С. 22–24.

Моргос П. Процес децентралізації: деякі основні концепції розподілу повноважень між державним, регіональним та місцевим рівнями влади. Економічний часопис – ХХІ. 2006. № 5–6. С. 39–42.

Коваленко А. В. Органи місцевого самоврядування у системі державного контролю з питань захисту прав споживачів. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 4. С. 374–379.

Alper Ozmen. Notes to the concept of decentralization. European Scientific Journal. April. 2014. Edition.vol.10. Р. 415–424.

Грицяк І. Місцеве самоврядування України в історії сучасності. Вісник УАДУ. 1996. № 1. С. 53–67.

Покрова Р. А. Децентралізація як основний інструмент реформування державного управління в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі Словацької Республіки та Республіки Польща. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: Зб. наук. праць. 2011. № 2 (5). С. 123–130.

Babych, O. M. Relationship between of centralization and decentralization in public administration. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2011. № 12. Р. 109–113.

Махина С. Н. Сущность и системне характеристики политико-правовой категории «децентрализация» в современном демократическом государстве. Государство и право. 2006. № 7. С. 27–30.

Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski. Ustoj samovradu terytorialnego : materialy dydaktyczne. Wroclaw: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. 2013. 440 s.

Роман В. Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект. Ефективність державного управління : зб. наук. праць. 2014. Вип. 38. С. 92–98.

Матвієнко А.С. Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні : автореф. диc. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / Ін-т держави і права ім. В. М. Коре-цького НАН України. Київ, 2010. 23 c.

Карабін Т. О. Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення. Форум права. 2012. № 4. С. 439-444.

Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку. Вісник КНУ. Серія: міжнар. відносини. 2003. Вип. 27. С. 198–204.

Ляпин И. Ф. Конституционные особенности децентрализации государственной власти в Российской Федерации. Вестник Нижегородского университета им. Н. М. Лобачевского. 2015. № 1. С. 152–154.

Онупрієнко А. М. Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади. Форум права. 2014. № 4. С. 224–227.

Подоляка А. М. Взаємодія державних органів в охороні громадського порядку. Форум права. 2009. № 2. С. 338–344.

Панейко Ю. Л. Теоретичні основи самоврядування. Львів : Літопис, 2002. 196 с.

Философский словарь / под ред. Т.И. Фролова. Москва : Политиздат, 1991. 560 с.

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.; Центр політико-правових реформ. Київ : Москаленко О. М., 2012. 212 с.

Козак В. І. Аналіз наукового доробку у визначенні децентралізації як явища. Державне будівництво. 2017. № 1. С. 1–12.


Переглядів анотації: 155
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
МагновcькийІ. (2021). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 27-38. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.27-38
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА