РОЗРОБКА ЗАКОНОПРОЕКТУ ЗЕМСЬКОЇ РЕФОРМИ – БОРОТЬБА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ДИСКУРСІВ

  • Є. О. Бутирін кандидат юридичних наук, доцент кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3915-4026
Ключові слова: місцеве управління, місцеве самоврядування, земська реформа 1864 р., громадські установи.

Анотація

У статті здійснено історико-правовий аналіз концептів місцевого самоврядування в Російській імперії другої половини ХІХ століття. Зроблені висновки, що в першій половині ХІХ століття самоврядування в містах існувало суто номінально; ані магістрати та ратуші, ані шестигласні думи та міські голови не мали реальної влади, яка цілком зосереджувалась у поліційних установах та бюджетних комітетах, що адміністрували міські кошти. У статті досліджується еволюція ідей та поглядів на реформування системи місцевого управління після скасування кріпосного права і, зокрема, місцевого самоврядування, його система, склад, компетенція. Показана боротьба ліберального та консервативного таборів у ході розробки проекту земської реформи 1864 р.

 

 

Посилання

Вернадський Г. В. Очерк истории права Русского государства ХVІІІ-ХІХ вв. : (Период империи). Прага. : Тип. Легиографіия, 1924. 166 с.

Каменский А. Б. Реформы в России XVIII века в исторической ретроспективе. Сословия и государственная власть в России, XV – середина XIX вв: международная конференция – чтения памяти акад. Л. В. Черепнина : тезисы докладов : Москва, 13–16 июня 1994 г. Москва : Межвуз. центр гуманит. образования МФТИ «Петр Великий», 1994. Ч. 1. С. 149.

Ключевський В. О. Краткое пособие по русской истории (На обл. : Краткий обзор русской истории). 8-е изд.Москва : Тип. Тов. Рябушинских, 1917. 239 с.

Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины II 1785 г. : Опыт исторического комментария. Москва : тип. Имп. Моск. ун-та, 1909. Х, 473 с.

Кизеветтер А. А. Внутренняя политика в царствование императора Николая Павловича Исторические очерки : Из истории политических идей. Школа и просвещение. Русский город в 18 в. Из истории России в 19 в. Москва : ОКТО, 1912. 502 с.

Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 г. ; под ред. С. С. Дмитриева. Москва : Издательство Московского университета, 1957. 264 с. ; Цейтлин С. Я. Земская реформа. История России в XIX веке : Б. м., Изд-во «Бр. Гранат», б. г. Т. 3.

Морозова Е. Н. Формирование концепции земской реформы: от Н. А. Милютина до П. А. Валуева (1856–1864 рр.). Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы. Москва : Институт российской истории РАН, 2015. 256 с.

Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дореформенной России / Акад. наук СССР. Ин-т истории. Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1958. 559 с.

Верещагин А. Н. Земский вопрос в России (политико-правовые аспекты). Москва : Международ. отношения, 2002. 192 с.

ПСЗРИ. ІІ. Т. 21. Отд. 1. № 19721. 13 февраля 1846 г.

Губернські дворянські комітети. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 1 : А–Г. 672 с.

Земское самоуправление в России, 1864–1918. В 2 кн. / Отв. ред. Н. Г. Королева ; Ин-т рос. истории РАН. Москва : Наука, 2005. Кн. 1 : 1864–1904. 2005. 428 с.

Слобожанин М. (Максимов Е. Д.) Из истории и опыта земских учреждений в России. Санкт-Петербург : изд. журнала «Жизнь для всех», 1913. XII, 551 c. 1913.

Цейтлин С. Я. Земская реформа. История России в ХІХ в. Т. 3 : Ч. 2. Эпоха реформ. [1840-1866]. Отд. 1. Санкт-Петербург : Изд. А. И Гранар и К. 1908. 322 с.

Труды комиссии об уездных и губернских учреждениях. 1860–1863. Ч. 1 : Учреждения уездные. Кн. 2 : Объяснительные записки. Санкт-Петербург, 1860. 358 с.

Див.: Макашин С. А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860 годов : Биография. Москва : Худ. лит., 1972. 600 с.

Арсеньев К. К. Материалы к биографии М. Е. Салтыкова. Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений. В 12 т. Т. 1 : Губернские очерки (1856–1857 гг.) ; Арсеньев К. Материалы к биографии М. Е. Салтыкова. Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. CXIII. С. XI-CXIII.

Записки сенатора Я. А. Соловьева о крестьянском деле. Русская старина: ежемесячное историческое издание. 1882. Т. 33. Кн. 3. С. 561–596.

Морозова Е. Н., Нижник Н. С. Реформирование российской полиции: плюрализм подходов к осуществлению в середине XIX века. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 2 (86). С. 30–39. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-2-30-39.

Труды комиссии об уездных и губернских учреждениях. 1860–1863. Ч. 1 : Учреждения уездные. Кн. 1 : Проекты. Санкт-Петербург, 1860. 332 с.

Труды комиссии об уездных и губернских учреждениях. 1860–1863. Ч. 1 : Учреждения уездные. Кн. 1 : Проекты. Санкт-Петербург, 1860. 332 с.

Труды комиссии об уездных и губернских учреждениях. 1860–1863. Ч. 1 : Учреждения уездные. Кн. 1 : Проекты. Санкт-Петербург, 1860. 332 с.

Милютин Н. А. Соображения по проекту о земских учреждениях. Відділ рукописів Російської національної бібліотеки (далі – ВР РНБ). Ф. 379. Корнілов Ф. П. Оп. 1. Спр. 269. Ар. 13.

Див.: Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 г. ; под ред. С. С. Дмитриева. Москва : Изд. Московского ун-та, 1957. 264 с. ; Чернуха В. Г. Внутренняя политика правительства царизма с середины 60 х до начала 80 х гг. XIX в. Ленинград : Наука, 1978. 248 с. Porter Th. The Development of Political Pluralism in Late Imperial Russia: Local Self-government and the Movement for a National Zemstvo Union. 1864–1917. Washington, 1990.

Див.: Морозова Е. Н. У истоков земской реформы ; под ред. проф. Ю. Г. Голуба. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. 214 с.

Михаил Никифорович Катков и граф Петр Александрович Валуев в их переписке. (1863–1879 гг.) Русская старина. Ежемесячное историческое издание. 1915. № CLXIV. Октябрь. С. 94.

Михаил Никифорович Катков и граф Петр Александрович Валуев в их переписке. (1863–1879 гг.) Русская старина. Ежемесячное историческое издание. 1915. № CLXIV. Ноябрь. С. 249–250.

Валуев П. А. О положении работ в Комиссии, высочайше учрежденной для составления проектов преобразования губернских и уездных учрeждений. Доложено в Совете министров 8 марта 1862 г. Б. м.; Б. р.

Исорический обзор деятельности Комитета министров : К столетию Комитета министров (1802-1902) : [В 7 т. ]/ Сост. С. М. Середонин. Т. 1-5. Санкт-Петербург : Канцелярия Ком. Министров, 1902. Т. 3 : Ч. 2 : Комитет Министров в царствование императора Александра Второго (1855 г. Февраля 19-1881 г. марта 1). 1902. 315 с.

Соображения об устройстве земско-хозяйственного управления. На началах, высочайше утвержденных 25 марта и 23 октября 1859 год. Материалы по земскому общественному устройству : положение о земских учреждениях. Санкт-Петербург : Изд. Хоз. деп. М-ва внутр. дел., 1885–1886. В 2 т. Т. 1. 1885. 409, II с.

Щоденниковий запис від 5 листопада 1860 р. Дневник П. А. Валуева министра внутренних дел. Русская старина. Санкт-Петербург : Печатня В. И. Головина, 1891. Т. LXXII. 845 с.

Валуев П. А. О положении работ в Комиссии, высочайше учрежденной для составления проектов преобразования губернских и уездных учреждений. Доложено в Совете министров 8 марта 1862 г. Б. м. Б. р. С. 11.

Исторический обзор деятельности Комитета министров : К столетию Комитета министров (1802-1902) : [ В 7 т.] / Сост. С. М. Середонин. Т. 1-5. Санкт- Петербург : Канцелярия Ком. Министров, 1902. Т. 3 : Ч. 2 : Комитет Министров царствование императора Александра Второго (1885 г. февраля 19-1881 г. Марта 1). 1902. 315 с.

Милютин Н. А. Соображения по проекту о земских учреждениях. Від-діл рукописів Російської національної бібліотеки (далі – ВР РНБ). Ф. 379. Корнілов Ф. П. Оп. 1. Спр. 269. Ар. 2.

Соображения об устройстве земско-хозяйственного управления. На началах, высочайше утвержденных 25 марта и 23 октября 1859 год. Материалы по земскому общественному устройству : положение о земских учреждениях. Санкт-Петербург : Изд. Хоз. деп. М-ва внутр. дел., 1885–1886. В 2 т. Т. 1. 1885. 409, II с.

Милютин Н. А. Соображения по проекту о земских учреждениях. ВР РНБ. Ф. 379. Корнілов Ф. П. Оп. 1. Спр. 269. Ар. 12.

Соображения об устройстве земско-хозяйственного управления. На началах, высочайше утвержденных 25 марта и 23 октября 1859 год. Материалы по земскому общественному устройству : положение о земских учреждениях. Санкт-Петербург : Изд. Хоз. деп. М-ва внутр. дел., 1885–1886. В 2 т. Т. 1. 1885. 409, II с. С. 133.

Соображения об устройстве земско-хозяйственного управления. На началах, высочайше утвержденных 25 марта и 23 октября 1859 год. Материалы по земскому общественному устройству : положение о земских учреждениях. Санкт-Петербург : Изд. Хоз. деп. М-ва внутр. дел., 1885–1886. В 2 т. Т. 1. 1885. 409, II с. С. 131-132.

Соображения об устройстве земско-хозяйственного управления. На началах, высочайше утвержденных 25 марта и 23 октября 1859 год. Материалы по земскому общественному устройству : положение о земских учреждениях. Санкт-Петербург : Изд. Хоз. деп. М-ва внутр. дел., 1885–1886. В 2 т. Т. 1. 1885. 409, II с. С. 164.

Милютин Н. А. Соображения по проекту о земских учреждениях. ВР РНБ. Ф. 379. Корнілов Ф. П. Оп. 1. Спр. 269. Ар. 5, 6.

Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890 г. ; под ред. проф. П. А. Зайончковского. Москва : Изд. Московского университета, 1968. 179 с.


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Бутирін , Є. О. (2021). РОЗРОБКА ЗАКОНОПРОЕКТУ ЗЕМСЬКОЇ РЕФОРМИ – БОРОТЬБА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ДИСКУРСІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), 13-26. https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.13-26
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА