Забезпечення економічної безпеки держави органами Національної поліції України

  • О.О. Шевчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5513-6517
  • С.В. Марчевський кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3623-4461
Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, Національна поліція України, Департамент стратегічних розслідувань, Стратегія національної безпеки, корупція.

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню ролі органів Національної поліції України в забезпеченні економічної безпеки держави. У публікації викладено погляди науковців щодо визначення поняття економічної безпеки держави та участі Національної поліції України в її забезпеченні. Зауважено, що всі органи і підрозділи Національної поліції України опосередковано забезпечують економічну безпеку держави, а Департамент стратегічних розслідувань безпосередньо протидіє економічним (фінансовим) загрозам у нашій країні.

 

Посилання

Тіньова економіка в Україні. Офіційний сайт Національного банку Украї-ни. URL : https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini-mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini. (дата звернен ня: 18.02.2021).

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. Редакція від: 24.10.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. (дата звернення: 18.02.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України про Стратегію національної безпеки України: затв. Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text. (дата звернення: 18.02.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року: проєкт Указу Президента України від 2021 р. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/minekono miki-strategiya-ekonomichnoyi-bezpeki-fundament-dlya-zabezpechennya-ekonomichnogo-suverenitetu-ukrayini. (дата звернення: 18.02.2021).

Чубенко А. Г. Теоретико-правовий аспект забезпечення економічної безпеки. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 88–101.

Рєзнік О. М. Економічна безпека – європейський досвід запобігання та розкриття економічних злочинів. Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 21–22 трав. 2015 р.). Суми : СумДУ, 2015. С. 345-348.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ М-ва економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text. (дата звернення: 18.02.2021).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Редакція від: 01.01.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text. (дата звернення: 18.02.2021).

Криштанович М. Ф. Роль поліції в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2017. Вип. № 7. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5678. (дата звернення: 18.02.2021).

Ластович Д. Поняття адміністративно-правового статусу поліції як суб’єкта надання поліцейських послуг. Наше право. 2015. № 6. С. 71–75.

Рєзнік О. М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України : дис. ... д-ра юрид. наук. Суми : СумДУ, 2019. 509 с.

Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань На ціональної поліції України: наказ Нац. поліції України від 23.10.2019 № 1077 (у ред. нака зу від 12 травня 2020 р.). URL : http://tranzit.ltd.ua/nakaz/. (дата звернення: 18.02. 2021).

Ревак О. І. Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: дис. … д-ра. екон. наук. Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. 474 с.

Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 1023-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-р#n9. (дата звернення: 18.02.2021).

Про схвалення Стратегії розвитку Національної поліції на період до 2023 року: проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України. URL : https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/proektnpa/2019.04.08_Strategiya_NPU_do_2023.pdf. (дата звернення: 18.02.2021).


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Шевчук, О., & Марчевський, С. (2021). Забезпечення економічної безпеки держави органами Національної поліції України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 315-325. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.315-325
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ