Особливості планування розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами

  • Д.I. Оставчук доктор філософії, доцент кафедри кримінального процесу, криміналістики та інформаційної безпеки, ректор Академії «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова) https://orcid.org/0000-0001-5317-3296
  • K.П. Русняк Candidate of Law, Associate Professor at the «Criminal procedure, forensics and information security» Department Academy «Stefan cel Mare» of MIA (city Chisinău, Republica Moldova, MD-2009) https://orcid.org/0000-0002-8122-7711
Ключові слова: злочин, план, версія, жертва, обставина, організована злочинна гру­па, кримінальне провадження.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблематиці – плануванню розслідування у справах про злочини, скоєні організованими злочинними групами. Наголошено, що для досягнення мети розслідування та визначення ролі органу кримінального розслідування його діяльність повинна бути належним чином організована та спланована. Зазначено, що організація розслідування кримінальних справ відіграє важливу роль як при прийнятті рішень про використання необхідних засобів і ресурсів, так і при розслідуванні злочинів. Щодо планування, то розслідування кримінальних справ у всіх випадках здійснюється з дотриманням принципу індивідуальності, який полягає в розробці добре продуманого плану розслідування кримінальних справ, відображає процесуальне та спеціальне розслідування; засобів, що використовуються в скоєнні злочину; мети злочину; жертв (потерпілих) від злочинів; викрадених предметів та методи приховування злочину; методів легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом тощо. Узагальнено, що планування розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами, включає: пошук завдань планування на кожному етапі розслідування; розробку необхідних версій на певному етапі дослідження на основі наявної на цьому етапі інформації; визначення проблем, які необхідно розв’язати відповідно до визначеної версії; диференціацію кримінальних та спеціальних слідчих заходів, що слід провести для досягнення бажаної мети; перевірку версій за результатами спеціального та кримінального розслідування; оцінку результатів. Зроблено висновок, що вся організація розслідування, її планування проводиться динамічно, а не фіксовано; план повинен постійно співвідноситися з даними, отриманими в ході розслідування кримінальних справ, від загального до приватного. За цією категорією справ рекомендовано розслідування злочинів проводити групою офіцерів (усіма працівниками кримінального розшуку), що підвищить якість та ефективність розслідування.

 

Посилання

Ciopraga A., Iacobuţă I. Criminalistică. Editura JUNIMEA. Iaşi, 2001. 216 р.

Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova. Nr. 122-XV of March 14, 2003. In: Monitorul Oficial of the Republic of Moldova, 05.11.2013, no. 248-251.

Doraş S. Gh. Criminalistica, Vol. II, Elemente de tactic. Tipografia Centrală. Chişinău, 1999. 216 р.

Gheorghiţă M. Tratat de metodică criminalistică. CEP USM. Chişinău, 2015. 194 р.

Palmiotto M. J. Criminal investigation. Ed. Nelson-Hall Publishers. Chicago. Illois. SUA, 1994. 313 р.

Stancu E. Tratat de Criminalistică, Ediţia a Va, revăzută şi adăugită. Universul Juridic. Bucureşti, 2010. 848 р.

Suciu C. Criminalistica. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1972. 90 р.

Криминалистика : Учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. Москва : НОРМА (НОРМА-ИНФРА М), 2001. 990 с.

Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями: научно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Карагодина. Москва : Проспект, 2015. 320 с.

Меретуков Г. М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями): Учебное пособие. Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2010. 295 с.

Федченко В. М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: дис… канд. юрид наук: 12.00.09 / В. М. Федченко; Нац. акад. внутрішніх справ. Київ, 2004. 250 с.

Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2005. 781 с.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Оставчук , Д., & РуснякK. (2021). Особливості планування розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 297-305. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.297-305
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ