Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади реформування архівної справи

  • Л.Л. Левченко доктор історичних наук, професор, заступник голови Державної архівної служби України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9097-7373
  • Л.M. Попова доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, доцент, академік Академії адміністративно-правових наук,професор кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-8255-8363
  • A.В. Хромов кандидат історичних наук, Голова Державної архівної служби України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9546-7089
Ключові слова: інформаційні ресурси, архівні документи, державні архіви, інформатизація, цифровізація, культурна спадщина, правові засади, реформування, архівна справа, архівні інформаційні ресурси.

Анотація

 

У статті зазначено, що цифровізація всіх процесів архівної справи та діловодства стає першочерговим пріоритетом роботи Державної архівної служби України. Досліджено еволюцію понять «інформаційні ресурси», «державні інформаційні ресурси», «державні електронні інформаційні ресурси», «національні інформаційні ресурси», а також «архівний документ», «архівний фонд», «Національний архівний фонд»; проаналізовано чинне  законодавство. Указано, що в сучасному світі інформаційні ресурси розглядаються або як сукупність архівних інформаційних ресурсів держави та нації, або виключно як інформаційні ресурси електронного характеру. Зроблено акцент, що чинне українське архівне законодавство не повною мірою відповідає реаліям сучасного розвитку українського суспільства та прогресу інформаційного простору. Запропоновано розробити принципово новий законопроєкт «Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами» з фактичним конституюванням у правовому полі понять «архівний інформаційний ресурс» та «Національні архівні інформаційні ресурси», замість понять «архівні фонди» та «Національний архівний фонд».

 

Посилання

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА УКРАЇНИ). URL : https://www.researchgate.net/publication/339540870_MIZNARODNIJ_KRUGLIJ_STIL_PROBLEMI_INFORMATIZACII_ARHIVNOI_SPRAVI_CIFROVIZACIA_AK_ZASIB_ZABEZPECENNA_POTREB_INFORMACIJNOGO_SUSPILSTVA_do_50-ricca_CDNTA_UKRAINI_2019_Arhivi_Ukraini_3_192-202. (дата звернення: 27.01.2021)

Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації. Навчальний посібник. Київ : КНТ, 2007. 532 с.

Марущак А. І. Правове регулювання доступу до державних інформаційних ресурсів в контексті протидії рейдерству. Бизнес и безопасность. № 2. 2008. С. 35-38.

Марущак А. І. Щодо поняття «інформаційні ресурси держави». Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. № 1 (1). 2009. С. 11-15.

Марущак А. І. Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема захисту». Правова інформатика. № 1(21). 2009. С. 64-70.

Марущак А. І., Петров С. Г. Зміст поняття державні електронні інформаційні ресурси. № 4 (27). 2018. С. 15-21.

Юдін О. К., Бучик С. С. Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови класифікатора загроз. Київ : НАУ, 2015. 214 с.

Юдін О. К. Правові аспекти формування системи державних інформaційних ресурсів. Безпека інформації. Т. 20 (1). 2018. С. 76-82.

Юдін О. К. Аналіз загроз державним інформаційним ресурсам. Проблеми інформатизації та управління. № 4 (44). 2013. С. 93-99.

Юдін О. К., Бучик С. С., Матвійчук В. В. Система державних інформаційних ресурсів. Нормативно-правовий аналіз, зміст та визначення. Прага, 2014. С. 78-81.

Юдін О. К. Класифікація загроз державним інформаційним ресурсам нормативно-правового спрямування. Методологія побудови класифікатора. Захист інформації. 2015. Т. 17, № 2. С. 108-116.

Маслянко П. П., Ліссов П. М. Інформаційні ресурси та засоби їх створення. Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. Т.1., № 7. 2008. С. 132-140.

Маслянко П. П., Ліссов П. М. Дослідження засобів і розробка технології продукування інформаційних ресурсів. Наукові вісті НТУУ «КПІ». № 4. 2008. С. 76-89.

Мастяниця Й. І. Інформаційні ресурси України: проблеми державного регулювання. Київ : НІСД, 2006. 141 с.

Олійник О. В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 201 с.

Нестеренко О. В. Єдина державна система електронних інформаційних ресурсів. № 4. 2006. С. 3-9.

Мукомела І. В. Інформаційні ресурси та їх вплив на державно-правовий розвиток. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 26. 2013. С. 190-202.

Плугатир М. В. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів та сис-тем, критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури. Митна справа. № 1(91), Ч. 2. Кн. 1. 2014. С. 130-136.

Кравченко М. С., Кєтриш О. С. Управління інформаційними ресурсами як інструмент управління економічними процесами в Україні. Reporter of the Priazovskyi State Technical University/ Section: Economic sciences. Iss. 32. Vol. 1. 2016. P. 265-275.

Сидоренко О. Б. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин. Інформаційне право. № 4. 2018. С. 173-182.

Перехрест Г. Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету. № 3 (37). 2007. С. 26-29.

Мороз В. М. Інформаційний ресурс як об’єкт державного управління: зміст, принципи та характеристика системи. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 1. 2020. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1547. (дата звернення: 27.01.2021).

Довгань О. Д. Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття. Інформація і право. № 3 (15). 2015. С. 85-91.

Марутян Р. Національні інформаційні ресурси як першооснова інформаційного суверенітету України. Актуальні проблеми міжнародної безпеки : український вимір. Київ : ВД «Стилос», 2010. С. 496.

Приймак Ю. Ю. Національні інформаційні ресурси – джерело державних інформаційних продуктів і послуг. Державне управління: теорія та практика. № 2. 2009. С. 1-9.

Приймак Ю. Ю. Технологія управління інформаційними ресурсами в електронному урядуванні. №2 (10). 2009. С. 123-132.

Приймак Ю. Ю. Механізми управління Національними інформаційними ресурсами України і електронному урядуванні. Автореф. дис… канд. наук з держ. упр. Київ, 2012. 23 с.

Приймак Ю. Ю. Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. № 4. 2011. С. 126-133.

Соснін О. В. Національні інформаційні ресурси: проблеми визначення і розуміння. Стратегічна панорама. № 4. 2004. С. 141-146.

Боряк Г. В. НАІС і проблеми доступу до архівної інформації в документальних архівних та інформаційних системах. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка». Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 1996. С. 19-40.

Новохатський К. Є. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та деякі завдання у зв’язку із створенням НАІС та інших автоматизованих архівних систем. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка». Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 1996. С. 66-71.

Дубровіна Л. А. «Архівна та рукописна Україніка»: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка». Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 1996. С. 41–62.

Спасенова Ю. М. Термінологічний аналіз понять «інформаційні архівні ресурси» й «електронні архівні ресурси». Випуск 43. 2014. С. 126-135.

Віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного архівного фонду. Аналітичний огляд / Держ. архівна служба України; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; уклад.: Т. М. Ковтанюк, Н. М. Христова. Київ, 2012. 33 с.

Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі : види, доступ, перспективи : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2005. 19 с.

Vovk N. Archival Resources of Ukraine and Poland in the Global Information Network. Public policy and economic development. Iss. 7. 2016. P. 192-205.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. №74-98-ВР (зі змінами в редакції від 16.10.2020 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-98. [станом на 30.01.2021].

Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від. 04.02.1998 р. № 75/98-ВР. 1998. № 27–28. Ст. 182.

Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. № 259-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259-2003-р. [станом на 30.01.2021].

Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24.12.1993 р. №3814-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12. [станом на 31.01.2021].

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4881.

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 23.02.2006 р. № 3475-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 258.

Про внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»: Закон України від 09.04.2014 р. № 1194-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1194-18. [станом на 31.01.2021].

Стратегія розвитку України: теорія і практика / Пирожков С. І. та ін; за ред. Власюка С.О. Київ : НІСД, 2002. 864 с.

Шпакова О. Политика информационной безопасности в Украине: правовой базис. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип.65 (Ч.1). 2008. С. 242-249.

Лозицький В. С., Боряк Г. В., Дубровіна Л. А. Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка” і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка». Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 1996. С. 12-18.

Про Національну архівну інформаційну систему: [неопубл. бесіда співавтора статті Л. Л. Левченко з членом-кореспондентом НАН України, д.і.н. Г. В. Боряком ]. 2020. 4 грудн.

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років: Закон України від 09.04.2015 р. №316-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19. [станом на 30.01.2021].

Рекомендація № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів. Архіви України. 2004. № 3(254). С. 116-119.

Pandolfo L., Pulina L., Zieliński. ARKIVO: an Ontology for Describing Ar-chival Resources. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2214/paper12.pdf. [станом на 31.01.2021].


Переглядів анотації: 40
Завантажень PDF: 287
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Левченко, Л., Попова, Л., & ХромовA. (2021). Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади реформування архівної справи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 249-263. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.249-263
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА