Проблеми правового регулювання контролю роботодавцями найманих працівників із застосуванням технічних засобів з огляду на захист їхніх персональних даних

  • I.M. Кравченко кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових наук Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, адвокат (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3082-4970
Ключові слова: роботодавець; найманий працівник; робоче місце працівника; відеоспостереження; прослуховування працівника; контроль особистої кореспонденції; персональні дані; конфіденційна інформація; обробка персональних даних; правомірне обмеження прав і свобод громадян.

Анотація

На підставі аналізу норм національного законодавства, національної судової практики та практики ЄСПЛ у статті надано правову характеристику поняття «захист персональних даних» щодо допустимості меж обмеження конституційних прав і свобод працівників на їхнє приватне життя при здійсненні роботодавцем контролю із застосуванням технічних засобів та способів за виконанням ними трудових функцій. Вивчено питання можливості нормативного визначення можливих меж обмеження прав працівників на приватне життя під час виконанням ними своїх трудових функцій. Визначено, що ефективний захист права працівників на приватне життя (приватності особистої зони під час виконання ними трудових функцій), захист їхніх персональних даних не можливий без його нормативного регулювання з використанням практики ЄСПЛ.

 

Посилання

Оруэлл Дж. 1984 / пер. с англ. Голышева В. П. Санкт Петербург : Азбука, 2004. 320 с.

Про боротьбу з терроризмом : Закон України від 20.03.2003 року № 638-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 25, ст. 180.

Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету Міні стрів України від 09.12.2020 року № 1236. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepide michnih-zahodiv-1236-091220. (дата звернення: 10.03.2021)

Рада Європи. Рішення ЄСПЛ у справі «Ганновер проти Німеччини» (Hannover v. Germany) від 24.06.2004 року. (заява № 59320/00). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_324#Text. (дата звернення: 10.03.2021)

Нестерович В. Ф. Заборона дискримінації як важливий міжнародний та конституційний принцип в галузі прав людини. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 5. С. 86-122.

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 року № 332-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року, в редакції від 02.10.2013 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення: 10.03.2021)

Конвенція про захист осіб у зв'язку автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 року. Додатковий протокол від 08.11.2001 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text. (дата звернення: 10.03.2021)

Хартія основних прав Европейського Союзу від 07.12.2000 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text. (дата звернення: 10.03. 2021)

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 року № 354к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Цивільній кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356.

Ваганова І. М. До питання про використання технічних засобів спостереження у трудовому праві України. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ : Прінт-Сервіс, 2016. С. 39-43.

Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 року № 1906-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 50, ст. 540.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 року № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 30, ст. 260.

Рада Європи. Рішення ЄСПЛ від 28.01.2003 року по справі «Пек проти Сполученого Королівства» (Peck v. the United Kingdom, № 44647/98, ECHR 2003). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_165#Text. (дата звернення: 10.03.2021)

Рада Європи. Рішення ЄСПЛ у справі Німіц проти Німеччини [Niemietz v. Germany], від 16.12.1992 року, § 29, Серія А, № 251-B, заява № 13710/88. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2132.html. (дата звернення: 10.03.2021)

Лазор І. В. Дисциплінарна влада роботодавця: поняття та значення в умовах ринкових відносин. Держава і право. Випуск 52. Юридичні і політичні науки. 2011. С. 315-321. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34040/52-Lazor.pdf? Sequence=1. (дата звернення: 10.03.2021)

Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 року, включено до порядку денного до другого читання 24.07.2017 року № 2679-VIII. URL : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221. (дата звернення: 10.03.2021)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text. (дата звернення: 10.03.2021)

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 року № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 року № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 48. Ст. 650.

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 року № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481.

Рада Європи. Рішення ЄСПЛ у справі Кьопке (Kőpke) проти Німеччини Köpke v. Germany (dec.), no. 420/07, 5 October 2010. URL : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101536. (дата звернення: 10.03.2021)

Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Центр суспільних медіа за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Програми сприяння Парламенту. За заг. ред. Д Котляра. Київ, 2012. 335 с.

Постанова Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 року № 1. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text. (дата звернення: 10.03.2021)

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 20.01.2012 року № 2-рп/2012 у Справі № 1-9/2012. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text. (дата звернення: 10.03.2021)

Постанови Верховного Суду від 16.04.2020 року у справі № 804/4069/17. URL : https://zakon.online.com.ua/court-decisions/show/88815240. (дата звернення: 10.03.2021)


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Кравченко I. (2021). Проблеми правового регулювання контролю роботодавцями найманих працівників із застосуванням технічних засобів з огляду на захист їхніх персональних даних. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 233-248. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.233-248
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА