Cфера застосування оцінки впливу на довкілля: правовий аспект

  • М. І. Єрофеєв кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7679-7341
Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, сфера застосування, планована діяльність,  охорона довкілля, екологічне законодавство.

Анотація

У статті сфокусована увага на правових аспектах визначення сфери застосування оцінки впливу на довкілля; а також пов’язання цього питання з процедурою здійснення зазначеної оцінки щодо планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. З приводу цього проаналізовано відповідні положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» [1]; визначені ті з них, що потребують коригування (удосконалення), відповідно до потреб практики в даній сфері суспільних відносин, а також обґрунтовані варіанти такого коригування, які, зокрема, стосуються поширення оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність, спрямовану на забезпечення оборони держави, застосування переліків, що поділяють на дві категорії види планованої діяльності, котрі підлягають оцінці впливу на довкілля, тощо.

 

Посилання

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України 23.05.2017 р. № 2059- VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19. (дата звернення: 08.01.2021)

Андрусевич А. О. Оцінка впливу на довкілля в Україні: вирішення проблеми по-європейськи. РАЦ «Суспільство і довкілля». 2011. URL : https ://www.rac.org.ua/uploads/content/98/files/otsinka-vplyvu-na-dovkillya-v-ukrayini.pdf. (дата звернення: 08.01.2021)

Адаменко Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище : навч. посібник. Я. О. Адаменко – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. 283с.

Впровадження оцінки впливу на довкілля в Україні: аналіз ризиків і перспектив (громадське бачення) / В. В. Шаравара, О. О. Бондаренко, О. Г. Тарасова, Р. Б. Гаврилюк, Д. В. Гулевець, С. А. Савченко. Київ : НЕЦУ, 2019. 29 с. URL : https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Брошура__Впровадження_О_08.04.pdf. (дата звернення: 08.01. 2021)

Малишева Н., Третяк Т., Шемшученко Ю. Оцінка впливу на довкілля як інструмент охорони екологічних прав людини. LeхInform (Юридичні новини України), 09.10.2018. URL : https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta//. (дата звернення: 08.01.2021)

Сидор В. Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2018. С. 142-145. URL : http://pgp-journal.kiev/ua/archive/2018/6/25.pdf. (дата звернення: 08.01.2021)

Третяк Т.О. Процедура визначення видів діяльності та об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля в Україні / Т. О. Третяк. Право і громадянське суспільство. 2016. № 1. С. 112-127.

Палехов Д.О. Правові засади стратегічної екологічної оцінки : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Д. О. Палехов. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. С. 74-82.

Шершун С. М. Систематизація законодавства з оцінки впливів на стан навколишнього середовища / С. М. Шершун. Судова апеляція. 2014. № 3. С. 62-69. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2014_3_11. (дата звернення: 08.01.2021)

Комарницький В. М., Єрофеєв М. І. Питання юридичного визначення термінів з оцінки впливів на довкілля. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 4 (88). С. 195-204.

Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля: постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1010. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n12. (дата звернення: 08.01.2021)

Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2015-%D1%80#Text. (дата звернення: 08.01.2021)

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України 30.04.2018, № 2268-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text. (дата звернення: 08.01.2021)

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України 25. 04. 1991, № 1264-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. (дата звернення: 08.01.2021)

Малишева Н. Р., Єрофеєв М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Харків: Право, 2017. С. 305–307.


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Єрофеєв, М. І. (2021). Cфера застосування оцінки впливу на довкілля: правовий аспект. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 213-232. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.213-232
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА