Адміністративне затримання: доктрина, законодавство, правозастосування

  • М.А. Самбор кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (м. Чернігів – м. Прилуки, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0446-3892
Ключові слова: адміністративне затримання, доктрина, законодавство, практика застосування, дотримання прав і свобод людини.

Анотація

У статті досліджується існуюча доктрина розуміння адміністративного затримання, елементи національного законодавства України, норми якого регламентують підстави та особливості реалізації адміністративного затримання як заходу забезпечення провадже­ння у справах про адміністративні правопорушення, а також юридична практика, що склалася під час застосування адміністративного затримання. Окремо виділяються пита­ння сповіщення родичів про адміністративне затримання особи, що являє собою додаткову гарантію дотримання прав і свобод затриманої особи. Дослідження прецедентної практики Європейського суду з прав людини у справах щодо відновлення прав і свобод затриманих осіб вказує на ряд прогалин національного законодавства України щодо встановлення моменту затримання та охоплення адміністративним затриманням доставле­ння особи.

 

Посилання

Самбор М., Самбор А. «Законодавство» у нормах про адміністративну відповідальність: питання наповнення змісту та його уніфікованість. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2014. № 5. С. 84-91.

Самбор М. А. Зміст поняття «законодавство» в нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки. Том 27 (66). 2014. № 3. С. 125-141.

Кравець Є. Я. Доктрина. Юридична енциклопедія: В 6 т. / [Ю. С. Шемшученко (голова редкол.), Ф. Г. Бурчак, М. П. Зяблюк та ін.]. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2: Д-Й. 1999. С. 273.

Копєйчиков В. В. Доктрина правова. Доктрина. Юридична енциклопедія: В 6 т. / [Ю.С. Шемшученко (голова редкол.), Ф. Г. Бурчак, М. П. Зяблюк та ін.]. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2: Д-Й. 1999. С. 275.

Батиев Л. В. Понятия «ПРАВО» и «ЗАКОН» в учениях Нового времени. Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведения». 2013. № 4. С. 131-149.

Пугач А. В. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: дис… канд. юрид. наук. по спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право (081 – право). Київ, 2019. 183 с.

Поцілуйко В. М. Процесуальні особливості застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення: порівняльно-правовий аналіз. дис… канд. юрид. наук. по спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Одеса, 2018. 230 с.

Кононенко Ю. С. Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина. Університетські наукові записки. 2005. № 3 (15). С. 201-205.

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-28/2011 за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки адміністративного затримання) від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11#Text. (дата звернення: 09.03.2021)

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 15 квітня 2019 року у справі № 760/16551/18. URL : https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/81262669/. (дата звернення: 09.03.2021)

Димон І. В. Адміністративне затримання як загальний захід адміністративного припинення. Право і суспільство. 2014. № 6-2. Частина 2. С. 149-153.

Шибіко В. П. Затримання підозрюваного. Юридична енциклопедія: В 6 т. / [Ю. С. Шемшученко (голова редкол.), Ф. Г. Бурчак, М. П. Зяблюк та ін.]. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2: Д-Й. 1999. С. 530-532.

Самбор М. А. Повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення у вигляді адміністративного затримання. Адміністративне право і процес. Науково-практичний журнал. 2017. № 2 (20).C. 79-92.

Самбор М. А. Вплив міжнародних норм щодо дотримання права на свободу та особисту недоторканність людини на врегулювання відносин із застосування доставлення та затримання особи під час провадження у справах про адміністративні правопорушення. Міжнародні стандарти у галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства: матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 10 груд. 2012 р.); уклад. канд. юрид. наук Л. А. Філяніна. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 63-68.

Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2003 року № 12-рп/2003 Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-15/2003 за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-03. (дата звернення: 09.03.2021)

Самбор М. А. Використання положень Рішень Європейського суду з прав людини по захисту права на свободу мирних зібрань у справах щодо третіх держав в українському правовому просторі. Журнал європейського і порівняльного права. 2020. Випуск 12 (1-2). С. 96-100.

Самбор М. А. Огляд на стан сп’яніння: особливості правового регулювання та дотримання прав і свобод людини. Право і безпека. 2020. № 2 (77). С. 40-47.


Переглядів анотації: 17
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Самбор, М. (2021). Адміністративне затримання: доктрина, законодавство, правозастосування. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 199-212. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.199-212
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ