Історичний розвиток засади змагальності в кримінальному провадженні

  • В.В. Пилипенко кандидат історичних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2555-542X
Ключові слова: змагальність, досудове розслідування, кримінально-процесуальний кодекс, адвокат, обвинувачений.

Анотація

У статті досліджується еволюція засади змагальності в кримінальному провадженні, починаючи з другої половини ХІХ ст. Основна увага зосереджена на виокремленні етапів реалізації засади змагальності на стадії досудового розслідування і під час розгляду скарг слідчим суддею. Внесені поправки до глави 26 КПК України «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування», націлених на розширення принципів змагальності сторін, свідчать про те, що українське кримінальне законодавство потребує подальшого удосконалення з метою остаточного переходу до змагального типу кримінального процесу й зумовлює актуальність вивчення реалізації засади змагальності у її історичному контексті.

Посилання

Галабурда Т. І. Джерела та структура австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2019. № 40. С. 12–16.

Галабурда Т. І. Використання історичного досвіду в сучасних умовах судової реформи в Україні (на прикладі кримінального судочинства в Галичині за Австрійським кримінально-процесуальним кодексом 1873 р.). URL : https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Halaburda_Dopovid-.pdf. (дата звернення: 02.01.2021).

Газетдинов Н. И. Сущность и значение принципа состязательности. Вестник ОГУ. Уголовный процесс. 2005. № 3. С. 106–109.

Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864 г. URL : https://constitution.Garant.ru/history/act1600-1918/3137/. (дата звернення: 02.01.2021).

Сорока С. О. Кримінальний процес в Україні: історія і сучасність : видавництво Львівської політехніки. URL : http://vlp.com.ua/files/150187_vstup.pdf. (дата звернення: 03.01.2021).

Фойницкий И. Я. Курсъ уголовнаго судопроизводства: в 2 т. Санкт-Петербургъ : Типография т-ва «Общественная польза», 1912. Т. 1. 567 с.

Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 321 с.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І. Б. Усенка. Київ : Наукова думка, 2014. 501 с.

Глущенко С. В. Становлення законодавства про спеціалізовані судові органи у дореволюційний період історії України. Адвокат. 2013. № 2 (149). С. 31-35.

Галагудза О. І. Характеристика діяльності органів адвокатури Української держави за П. Скоропадського. Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали ІІІ міжн. наук. конф., м. Одеса, 1 бер. 2014 р. Київ, 2014. С. 89-90.

Мединська Л. В. Історичний розвиток засади рівності сторін у криміналь-ному судочинстві. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/328/app-37_Medynska_L_V_%28423-434%29.pdfsequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 03.01.2021).

Черник Н. С. Християнські засади судочинства періоду Директорії УНР та ЗУНР. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Право. Івано-Франківськ, 2013. № 8. С. 99-104.

Петракова С. А. Эволюция состязательности (на примере уголовного процесса). URL : https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sostyazatelnosti-na-primere-ugolovnogo-protsessa/viewer. (дата обращения: 03.01.2021).

Положение о Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики : Декрет ВЦИК от 21.10.1920 г. URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc&base=ESU&n=18782#07832532257901201. (дата обращения: 03.01.2021).

Кримінально-процесуальний кодекс УСРР від 13.09.1922 р. URL : https://lawbook.online/derjavi-prava-istoriya/kriminalno-protsesualniy-kodeks-usrr-64887.html. (дата звернення: 03.01.2021).

Ольховська М. М. Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. Вісник Академії адвокатури України. 2015. №2(33). Т. 12. С. 250-256.

Маслій О. В. Легалізація терміна «сторони» в кримінальному проце-суальному законодавстві України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 87-94.

Лисенкова К. Є. Принцип змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Національна академія прокуратури України. Київ, 2016. 253 с.

Стецюк Б. Р. Основні стадії кримінального процесу УСРР на початку 1920-х рр. Вісник ХНУВС. Харків, 2013. № 4(63). С. 37-43.

Положення про судоустрій УСРР : Постанова ВЦВК від 23 жовтня 1925 р. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP250018.html. (дата звернення: 03.01.2021).

Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон УРСР від 28.12.1960 р. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0007?an=1. (дата звернення: 03.01.2021).

Яновська О. Теоретичне розуміння змагальності в кримінальному процесі. Юридична Україна. 2010. №1. С. 121-127.

Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 03.01.2021).

Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 21.02.2020 р. Харків : Право, 2020. 410 с.

Зміни від 16.11.2017 до Кримінально-процесуального кодексу України від 13.04. 2012. Юридичний факт : інформаційний портал. URL : https://www.yurfact.com.ua/zminy-do-zakonodavstva-2017/zminy-vid-14-11-2017-do-kpku. (дата звернення: 03.01.2021).


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Пилипенко, В. (2021). Історичний розвиток засади змагальності в кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 175-189. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.175-189
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА