Зміцнення кримінально-правових гарантій забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному та інших видах судочинств, а також учасників провадження в Конституційному Суді України

  • В.В. Навроцька кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3407-7984
Ключові слова: забезпечення безпеки, учасники кримінального судочинства, кримінальноправові гарантії.

Анотація

Констатовано існування значних резервів для подальшого удосконалення норм кримінального законодавства України в питаннях зміцнення кримінально-правових гарантій безпеки. Зокрема, обґрунтовано доцільність розширення переліку осіб, щодо яких можуть бути застосовані заходи безпеки учасниками інших видів судочинств (окрім кримінального), а також учасниками провадження в Конституційному суді України. Обґрунтовано також необхідність встановлення кримінальної відповідальності за розголошення відомостей про застосовувані заходи безпеки, що потягнули за собою й інші наслідки, аніж заподіяння шкоди життю чи здоров’ю захищуваного суб’єкта. Указано, що, оскільки шкода інтересам правосуддя може бути завдана внаслідок протиправного впливу не лише на осіб, які є дійсними учасниками процесу, але й через посягання на потенційних (майбутніх) учасників процесу, слід встановити відповідальність як за злочини проти правосуддя в разі посягань на таких осіб. Обґрунтовано твердження, згідно з яким вимога держави до учасника процесу виконати процесуальні обов’язки за відсутності належних гарантій безпеки, і, тим більше, застосування санкцій за невиконання обов’язків, коли причиною їх невиконання особою є обґрунтований страх розправи з боку злочинців, є такою, що не ґрунтується на нормах Конституції. Обстоюється позиція, відповідно до якої якщо учаснику судочинства не гарантується безпека, то йому повинно бути надане право або брати в ньому участь, або ж відмовитися від цього.Посилання

Брусницын Л. В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09 /Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос-сийской Федерации. Москва, 2002. 520 с.

Навроцька В. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства – засада кримінального процесу. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) /за заг. ред. І. В. Красницького. Львів : ЛьвДУВС, 2020. С. 338-340.

Навроцька В. В. Допустимість відмови від виконання процесуальних обов’язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких. Конституційні засади кримінального права України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2020 року). Київ, 2020. С. 135-138.

Орлеан А. Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: Адаптація законодавства України до європейських стандартів. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Випуск 3(7). С. 87-92.

Підтримання прокурором державного обвинувачення : підручн. [для студентів вищих юридичних навчальних закладів] /Є. Блажівський, М. Якимчук, І. Козьков, М. Туркот та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. 512 с.

Касько В., Орлеан А. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження щодо торгівлі людьми. Київ : ВАІТЕ, 2012. 50 с.

Козій В. Виділення матеріалів досудового розслідування як захід забезпечення безпеки підозрюваного в кримінальному провадженні. Jurnalul juridic national teorie si practica. 2015. № 2 (12). С. 135-138.

Копетюк М. Особливості забезпечення безпеки осіб у досудовому кримінальному провадженні. Історико-правовий часопис. 2013. № 2. С. 126-131.

Ромців О. Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. № 861. С. 508-513.

Коновалова Г. В. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства за новим КПК України. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_12. (дата звернення: 06.03.2021)

Семків Т. Удосконалення забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному проввадженні. Науковий часопис Національтної академії прокуратури України. 2017. № 3(15). С. 119-128.

Гончаров В. Б., Кожевников В. В. Проблемы безопасности участников уголовного процесса. Государство и право. 2000. № 2. С. 51-60.

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою: резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_114#Text. (дата звернення: 06.03.2021)

Паукова Ю. В. Законодательство в сфере государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Вест-ник Российской правовой академии. 2005. № 4. С. 63-69.

Уголовный кодекс Республики Армения: Закон Республики Армения от 18.04. 2002 г. URL : http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus. (дата звернення: 06.03.2021)

Уголовный кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. URL : https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275. (дата звернення:06.03.2021)

Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. Київ : Істина, 2004. 504 с.

Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 сентября 2002 г. № 44-0092-117. URL : http://www.consultant.ru. (дата звернення: 06.03.2021)

Хавронюк Н. И. Самые удивительные законы разных стран : научно-популярный сборник. Киев : Атика, 2008. 176 с.

Москалькова Т. Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. Москва : Спарк, 1996. 125 с.

Шешуков М. П. Латвийское законодательство о защите лиц, содействующих правосудию по уголовным делам. Государство и право. 1999. № 2. С. 84-88.

Лобанова Л. В. Преступления против правосудия: проблемы классификации посягательств, регламентации и дифференциации ответственности: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.08. / Волгоградский государственный университет/ Казань, 2000. 305 с.


Переглядів анотації: 16
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Навроцька, В. (2021). Зміцнення кримінально-правових гарантій забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному та інших видах судочинств, а також учасників провадження в Конституційному Суді України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 154-166. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.154-166
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА