Формування інституту освідування в кримінальному провадженні

  • Є. Д. Лук’янчиков доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5763-6972
  • Б. Є. Лук’янчиков кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4761-5980
Ключові слова: слідчі дії, слідчий, освідування, огляд, медичне освідування, підстави освідування.

Анотація

Основними засобами формування судових доказів були і залишаються слідчі дії. Процес їх зародження та формування сягає глибокої давнини. Однією з таких слідчих дій є освідування особи з метою виявлення на її тілі слідів злочину або особливих прикмет, що має важливе значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення. Авторами здійснено спробу дослідити процес виникнення, розвитку та нормативного врегулювання цього процесуального засобу отримання інформації про обставини кримінального правопорушення, порівняти закріплення таких засобів у процесуальному законодавстві України та інших країн світу. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення норм чинного КПК України, якими врегульований інститут освідування в кримінальному провадженні.

 

 

Посилання

Чельцов М. А. Советский уголовный процесс: учебник. Москва : Юриздат, 1951. 503 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Відомості Верховної Ради, 2019, № 17, ст. 71. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19. (дата звернення: 01.02.2021)

Дубинський А. Я. Вибрані твори. Київ : Центр уч. літератури, 2014. 430 с.

Шейфер С. А. Проблемы развития системы следственных действий. Уголовное право. 2002. № 3. С. 90-92.

Кубарєв І. В. Проблеми правової регламентації освідування. Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Харків, 5 грудня 2014 р. Харків: ХНУВС, 2014. С. 87-89.

Груздь О. І. Розслідування умисних вбивств, учинених при перевищенні меж необхідної оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ, 2018. 20 с.

Шейфер С. А. Следственные действия: Система и процессуальная форма. Москва : Юридическая литература, 1981. 128 с.

Строгович М. С. Уголовный процесс. Москва : Юриздат, 1946. 511 с.

Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2013. 824 с.

Шевчук В. М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи. Харків : Право, 2020. 1280 с.

Лучко О. А. Напрями підвищення ефективності огляду в кримінальному досудовому провадженні. Правовий часопис Донбасу. № 4 (73). 2020. С. 133-141.

Букаев Н., Гребнева Н. Проблемы производства освидетельствования как следственного действия по УПК РФ. Закон и жизнь. 2004. № 10. С. 13-14.


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Лук’янчиков , Є. Д., & Лук’янчиков, Б. Є. (2021). Формування інституту освідування в кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 135-145. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.135-145
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА