Завдання та функції конституційного права як галузі конституційного права

  • В.Л. Федоренко доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5902-1226
Ключові слова: конституційне право, завдання галузі конституційного права, функції галузі конституційного права, система функцій галузі конституційного права, функції конституції.

Анотація

На основі аналізу робіт українських і польських учених-конституціоналістів у статті досліджено такі фундаментальні категорії теорії конституційного права, як: «завдання конституційного права» та «функції конституційного права»; визначено їх сутність, зміст і співвідношення. Наголошено, що завданням галузі конституційного права є насамперед утвердження та захист (через механізми конституційно-правового регулювання фундаментальних цінностей) конституційних прав і свобод людини, демократії, верховенства права, конституційного ладу, гарантованості та захищеності конституції та ін. Обґрунтовано, що функція галузі конституційного права – це основний усталений напрямок і вид здійснення цілеспрямованого впливу конституційного права на суспільні відносини, які є предметом конституційного права, для реалізації завдань конституційного права. Визначено та охарактеризовано основні функції галузі конституційного права.

 

Посилання

Сінькевич О. В. Функції конституційного права як галузі права України: монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 462 с.

Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До 10 річн. прийняття Конституції України. Київ : Академія правових наук України, 2005. 168 с.

Jaskiernia J. Funkcje Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej i radykalnych przemian politycznych: monograf. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 872 s.

Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина : учебн. пособ. Харьков : «Фолио»: «Райдер», 1998. 292 с.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: підруч.: У 2 т. Том 1. За ред. В. Ф. Погорілка. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. 544 с.

Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права Украины. Под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. Харьков : Одиссей, 2008. 672 с.

Конституційне право України: підручн. / Т. М. Слінько, Л. І. Летнячин, Ф. В. Веніславський та ін.; за заг. ред. Т. М. Слінько. Харків : Право, 2020. 592 с.

Нестерович В. Ф. Конституційний статус опозиції та види її участі у виборах. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2. С. 75-85.

Нестерович В. Ф. Легітимація народної законодавчої ініціативи в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 3. С. 35-42.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. В 11 томах. Том 3. Київ : Наукова думка, 1970. 744 с.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Коркунов Н. Сравнительный очерк государственного права иностранных держав. Часть первая. Государство и его элементы. Санкт-Петербург : Типограф М. Марку шева, 1906. 164 с.

Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Том XI. Общественно-юридический. Подтом первый / Харьковское общество распрастранения в народе грамотности. Москва : Типогр. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. С. 240-243.

Дюги Л. Конституційне право: Загальна теорія держави. Репринт. Передмов Ю. М. Оборотова. Одеса : Юридична література, 2005. 328 с.

Погорілко В. Ф. Функції конституційного права України / Погорілко В. Ф. Вибрані праці: до 75-річчя від дня народження. Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ : Юридична думка, 2013. С. 76–110.

Bartoszewicz M. Przemiany w świecie współczesnym a funkcja legitymizacyjna kon stytucji. [w:] Prawowitość czy zgodność z prawem. Legity-macja władzy w państwach demokratycznych. Red. A. Preisner. Wrocław, 2010. 387 s.

Bałaban A. Funkcje konstytucji. [w:] Struktura i charakter norm konsty-tucji. Red. J. Trzciński. Warszawa 1997. S. 8-15.


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Федоренко, В. (2021). Завдання та функції конституційного права як галузі конституційного права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 80-89. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.80-89
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА