Доктринальні джерела дослідження енергетичної безпеки

  • Б. А. Остудімов аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9994-9827
Ключові слова: доктрина, енергетична безпека, енергетика, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право, наукові підходи.

Анотація

У статті здійснено аналіз доктринальної основи дослідження енергетичної безпеки крізь призму існуючого наукового доробку вітчизняної науки в даній сфері. Звернено увагу на те, що проблематика енергетичної безпеки є багатогранною, що зумовлює міжгалузевий і міждисциплінарний підходи до її вивчення. Автором акцентовано на тому, що в доктринальних джерелах дослідження енергетичної безпеки висвітлюються питання потреби розкриття природи і сутності ядерного права, здійснення контролю в галузі ядерної та радіаційної безпеки, а також про адміністративно-правові та конституційно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України, державне регулювання у сфері енергетики України, міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно орієнтованої енергетики і т. ін. Визначено перспективні напрями подальшого вивчення енергетичної безпеки, механізмів її забезпечення.

 

Посилання

Балюк Г. І. Проблеми формування та становлення ядерного права України : дис.. доктора юрид. наук : 12..00.01, 12.00.06. Київ, 2000. 270 с.

Балюк Г. І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду : навчальний посібник / Балюк Г. І. , Кронда О. Ю., Сушик О. В. ; за заг. ред. Г. І. Балюк. Чернівці : Кондратьєв А. В., 2012. 144 с.

Сердюченко О. В. Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2009. 212 с.

Деркач А. Л. Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2007. 213 с.

Коробкін В. В. Адміністративно-правове регулювання енергопостачання в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2015. 18 c.

Ващенко Ю. В. Державне регулювання у сфері енергетики України: адміністративно-правовий аспект: дисер. на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук за спеціальністю 12.00.07. Київ, 2015. 488 с.

Коцюба Р. О. Конституційно-правові гарантії ядерної безпеки: міжнародний та національний аспекти: автореф. дисс.. на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Київ, 2017. 39 с.

Коцюба Р. О. Конституційні засади забезпечення права людини на ядерну безпеку в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2010. 206 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Маслюк О. В. Ядерна злочинність: поняття, сутність, класифікація, характеристика, шляхи запобігання, протидії, розслідування. Монографія/За ред. П. Д. Біленчука. Київ, 2009. 88 с.

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право : навч. посіб. Київ : КНТ, 2010. 280 с.

Камінська Н., Акімов М. О. Відповідальність держави за знищення цивільних повітряних суден: особливості міжнародно-правового та національного регулювання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2020. № 3(91). С. 89-101. DOI : https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.89-101.

Войціховський, А. В. Міжнародне право : підручник. Харків, 2020. 544 с.

Білоцький С .Д. Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно орієнтованої енергетики: дисер. на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук за спеціальністю 12.00.11. Київ, 2015. 765 с.

Нестерович В. Ф. Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2017. Т. 200. С. 85–92.

Трегуб О. А. Правове забезпечення екологічного відновлення міст на постконфліктних територіях. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2020. № 92. С. 273-285. DOI : https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.273-285.

Мельник О.В. Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями : дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : 08.07.01. Київ, 2006. 190 с.

Люльчак З. С. Стратегії розвитку та регулювання регіонального розвитку ринку теплової енергії: дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : 08.02.03. Львів, 2007. 27 с.

Гизатуллина Е. Н. Организационно-экономический механизм государственного управления топливно-энергетическим комплексом Украины : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук по специальности : 08.00.03. Харків, 2008. 239 с.

Джумагельдиева Г. Д. Правовое обеспечение энергосбережения : монография. Донецк : Юго-Восток, 2011. 374 с.

Кишко-Єрлі О. Б. Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.06. Київ, 2010. 230 с.

Чукаєва І. К. Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук за спеціальністю 08.07.01. Київ, 2006. 424 с.

Щербина Л. В. Теоретичні засади дослідження енергоринку України та його суб’єктів в умовах трансформації економіки : дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : 08.06.01. Харків, 2006. 179 с.

Юспін О. В. Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки : дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : 21.04.01. Київ, 2007. 200 с.

Франчук. А. Розвиток системи державного регулювання енергетики України : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра наук з державного управління : 25.00.02. Київ, 2009. 424 с

Остудімов Б. А. Корупційні ризики в енергетичній сфері України. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. Київ, 2020. Ч. 2. С. 333-335.

Нестерович В. Ф. Лобіювання у правотворчому процесі Європейського Союзу. Українське право. 2007. № 1. С. 242-256.

Камінська Н. В., Куненко І. С., Камінський А. І. Екологічне право навч. посібник. Київ : Дакор, 2013. 248 с.

Камінська Н. В., Задоровський М. Ядерне роззброєння України: правові підстави і наслідки. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: матер. V Всеукр. науково-практ конфер. (Кіровоград, 2 грудня 2016 р.). Кіровоград, 2016.

Биконя О. С. Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України : автореф. дисер. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук за спеціальністю 08.00.03. Київ, 2019. 23 с.

Дзядикевич Ю. В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження: монографія./Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула, Р. Б. Гевко, та ін. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 154 с.

Нестерович В. Ф. Міжнародно-правове закріплення інституту лобіювання на прикладі Ради Європи та модельного законотворення СНД. Міжнаро-дний науковий журнал «Влада. Людина. Закон». 2010. № 9. С. 33-41.

Mwanza, Bupe, & Mbohwa, Charles. (2019). Strategies for Enhancing .Extended Producer Responsibility Enforcement: A Review. DOI : https://doi.org/10.33796/waberconference2019.66.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Остудімов, Б. А. (2021). Доктринальні джерела дослідження енергетичної безпеки. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 69-79. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.69-79
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА