Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу

  • В. О. Гусєва кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: допит, криміналістична тактика, посягання на життя працівника правоохоронного органу, тактичні особливості

Анотація

На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури розглянуто основні положення тактики проведення допиту підозрюваного під час розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу. Виокремлено деякі слідчі ситуації допиту підозрюваного за цією категорією злочинів. Визначено низку проблемних питань, пов'язаних з проведенням допиту підозрюваного та способи їх вирішення. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення тактики допиту підозрюваного із зазначеної категорії кримінальних проваджень.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии : [учебное пособие]. М.: Издательство БЕК, 1998. 208 с.

Янковий М. О. Генезис поняття та сутність допиту. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2007. №5. С.185-187.

Тактика допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых : [учебно-практическое пособие] / [Бачиева А. В., Веренич С. Н., Виноградова А. Н., Сотников К. И.]. М. : ЦОКР МВД России. 2010. 40 с.

Кримінальний процес : підручник / [Грошевий Ю. М., Тацій В. Я., Туманянц А. Р., Шило О. Г.]. Харків : Право, 2013. 824 с.

Алексеева Т. Г. Процессуальный порядок и тактика проведения допроса : [учебно-методическое пособие] / Алексеева Т. Г., Кравченко О. А. Хабаровск, 2009. 63 с.

Криминалистика / под ред. И. Ф. Герасимова и Л. Я. Драпкина. М., 1994. 528 с.

Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини : [посібник] / [В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов, В. С. Мацишин, А. В. Старушкевич]. Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. 148 с.

Белкин Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. М. : Новый юристъ, 1997. 176 с.

Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / Васильев А. Н., Карнеева Л. М. М. : Юридическая литература, 1970. 148 с.

Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей : [учебное пособие] / А. Р. Ратинов . М: ООО Издательство «Юрлитинформ». 2001. 352 с.

Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г. Г. Доспулов. Алма-Ата, 1975. 173 с.

Коновалов Е. Ф. Криминалистика. Криминалистическая тактика. [учебное пособие] / Е. Ф. Коновалов. М.: МГИУ.1999. 222 с.

Соловьев А. Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. Издательство «Юрлитинформ» Москва. 2002. 192 с.

Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии / Порубов Н. И. 3-е изд., перераб. Минск: Вышэйш. шк., 1978. 175 c.

Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж: Изд-во Воронежского университета. 1984. 132 с.


Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2018-06-27
Як цитувати
Гусєва, В. О. (2018). Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(82), 221-226. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/130
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають