Право громадян України на достатній життєвий рівень як один із ключових факторів розбудови соціальної держави

  • І.Й. Магновcький доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса, Україна) http://orcid.org/0000-0001-7336-6212
Ключові слова: Конституція України, права громадян, право на достатній життєвий рівень, соціально-економічні права, соціальна держава, механізм забезпечення прав громадян.

Анотація

У статті висвітлено в загальнотеоретичному аспекті право громадян України на достатній життєвий рівень як одного із ключових факторів розбудови соціальної держави. Визначено проблематику соціального забезпечення громадян на шляху України до побудови громадянського суспільства. Наголошено на соціальній спрямованості сучасної держави через належну соціальну політику, де її складовою є забезпечення державою соціальних прав осіб, що проживають на її території. Означено соціальну сутність держави, яка полягає в здатності забезпечувати задоволення основних потреб усього суспільства в процесі свого функціонування і розвитку. Указано на вирішальну роль держави в розв’язанні сучасних соціальних проблем – від податків і соціальних статей бюджету до контролю за реалізацією соціальних програм.

 

Посилання

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2011. 1128 с.

Мацокін В. В. Право громадян України на достатній життєвий рівень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Національна юридична академії України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 19 с.

Иваненко В. А., Иваненко В. С. Социальные права человека и социальные обя занности государства: международные и конституционные правовые аспекты. Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. 404 с.

Международные акты о правах человека: сб. документов / сост. В. А. Карташкин. Москва : НОРМА, 2002. 789 с.

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / упоряд. Ю. К. Качуренко. Київ : Наук. думка, 1992. 200 с.

Давидова М. Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав. Право України. 2001. № 8. С. 32–35.

Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної, правової держави. Право України. 2005. № 10. С. 57–60.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження. Право України. 2001. № 8. С. 41–44.

Селіванов В. М. Право і влада суверенної України : методологічні аспекти. Київ : Вид. Дім «ІнЮре», 2002. 724 с.

Сташків Б. Функції права соціального забезпечення. Право України. 2001. № 7. С. 66–69.

Тесленко М.В. Право як інструмент соціальної справедливості. Право України. 2004. № 7. С. 40–43.

Путило Н. Основы правового регулирования социальных прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Москва, 1999. 20 c.

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Москва : НОРМА, 2002. 684 c.

Семигіна Т. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації. Людина і політика. 2004. № 1. С. 134–143.


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
МагновcькийІ. (2021). Право громадян України на достатній життєвий рівень як один із ключових факторів розбудови соціальної держави. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 44-52. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.44-52
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА