Пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб в аспекті конституційного обов’язку держави

  • В.Л. Галкін аспірант кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1941-5391
Ключові слова: право пенсійного забезпечення, право на соціальний захист, конституційне право, внутрішньо переміщена особа, конституційний обов’язок.

Анотація

За результатами здійсненого дослідження в статті запропоновано визначення поняття пенсії. Вивчено особливості правового статусу внутрішньо переміщеної особи через призму пенсійних відносин, а також здійснено ґрунтовний аналіз особливостей пра­ва на пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб в аспекті конституційного обов’язку держави. Зауважено, що право пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб належить до фундаментального конституційного права на соціальний захист, а тому закони та підзаконні акти, які будь-яким чином обмежують право на пенсію громадян, котрі перемістилися з тимчасово окупованої території, є такими, що суперечать нормам Конституції України.

 

Посилання

Крижна В. Соціальні права громадян: соціальний захист та соціальне забезпечення. Соціальні права та їх захист адміністративним судом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції» (м. Київ, 4 вересня 2020 року). Київ : 2020. С. 70-73.

Constitution of Spain 1978 (rev. 2011). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Spain_2011?lang=#289. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Latvia 1922 (reinst. 1991, rev. 2016). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Latvia_2016?lang=#255. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Lithuania 1992 (rev. 2019). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Lithuania_2019?lang=#204. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Poland 1997 (rev. 2009). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=#333. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Portugal 1976 (rev. 2005) ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?lang=#628. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Romania 1991 (rev. 2003). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Romania_2003?lang=#338. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Slovakia 1992 (rev. 2017). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Slovakia_2017?lang=#318. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Slovenia 1991 (rev. 2016). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Slovenia_2016?lang=#153. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Hungary 2011 (rev. 2016). ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Hungary_2016?lang=#342. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Czech Republic 1993 (rev. 2013) ConstituteProject. URL : https://constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2013?lang=#1046. (дата звернення: 12.03.20 21)

Кант И. Метафизика правовая. В 2-х частях. Сочинения в 6 томах. Т. 4. Москва. Мысль,1965. С. 107–437.

Constitution of Norway 1814 (rev. 2016) ConstituteProject. URL : https://www.constituteproject.org/constitution/Norway_2016?lang=#332. (дата звернення: 12.03.2021)

Constitution of Sweden 1974 (rev. 2012) ConstituteProject. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Sweden_2012?lang=#7. (дата звернення: 12.03.2021)

Галкін В. Л. Конституційно-правові засади пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Том 116, № 3 (2020). С. 75-82.

Крахмальова К. О. Адміністративно-правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні: дис...канд. юр. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2017. 210 с.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 1. Ст.1.

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 49-51. Ст. 376.

Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією Ю. С. Шемчушенка. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. 992 с.

Шумило М. М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні : монографія. Київ : Ніка-Центр. 2016. 680 с.

Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 3. Ст. 10.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правова модернізація органів державної влади у рамках утвердження демократії участі в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 1. С. 67-76.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України.1996. № 30. Ст. 141.

Нестерович В. Ф. Заборона дискримінації як важливий міжнародний та конституційний принцип в галузі прав людини. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 5. С. 86-122.

Рішення у справі Пічкур проти України (Pichkur v. Ukraine). Рішення Європейського суду з прав людини від 07.11.2013р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text. (дата звернення: 12.03.2021)

Рішення Конституційного суду України від 07.11.2018р. № 9-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу II Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18#Text. (дата звернення: 12.03.2021)


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Галкін, В. (2021). Пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб в аспекті конституційного обов’язку держави. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 25-34. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.25-34
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА