Сучасний стан та проблеми розслідування злочинів у сфері фінансових ресурсів держави

  • Ю. О. Комишнюк аспірант Університету Державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3484-3378
Ключові слова: розслідування фінансових кримінальних правопорушень, фінансові ресурси держави, корупція, економіка, організована злочинність, фінансові процеси.

Анотація

Стаття присвячена проблемним питанням організації розслідування злочинів у сфері фінансових ресурсів держави, що потребують відповідних знань у галузі економіки, оподаткування, бухгалтерського обліку тощо. З урахуванням потреб практики розслідування злочинів та ґрунтуючись на статистичних даних правоохоронних органів, наведено низку факторів як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, що впливають на ефективність організації розслідування таких злочинів; запропоновано можливі напрями їх вирішення. Наголошується на необхідності підбору якісного кадрового складу, який здатен розслідувати такі кримінальні правопорушення, його належної підготовки й підвищення кваліфікації.

 

 

Посилання

1.Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про бюро економічної безпеки України». URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69331. (дата звернення: 04.11.2020).
2.Василик О. Д. Теорія фінансів. Київ : НІОС, 2000. 416 с.
3.Лисенко В. В. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з знаками фіктивності : монографія. Київ : Алерта, 2012. 298 с.
4.Охрімчук Т. В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування : автореф. канд. юрид. наук: 12.00.09. Національна академія внутрішніх справ, 2011. 16 с.
5.Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства: дисертація доктора юрид. наук: 12.00.09 / Чернявський Сергій Сергійович / Національна академія внутрішніх справ, 2010. 610 с.
6.Білоус В. Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект) : автореферат дис…д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.07 / Нац. ун-т внутр. спр. України. Харків, 44 с. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua. (дата звернення: 04.11.2020).
7.Важинський В. М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним злочинів в Україні : автореф. …канд. юрид. наук: 12.00.09. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2009. 19 с.
8.Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962–2002 гг.). Киев, 2002. 268 с.
9.Криміналістична тактика : навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, доцента Л. Б. Сєргєєвої. 2-ге вид., перероб, та доп. Київ: Алерта. 244 с.
10.Довбаш Р. С. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість : дис. кандидата юрид. наук: 12.00.09. Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. 253 с.
11.Про оперативно-розшукову діяльність: Закон від 18.02.1992 № 2135-XII. Дата оновлення: 24.10.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text. (дата звернення: 04.11.2020).
12.Беззуб І. Проблеми та перспективи створення Національного бюро фінансової безпеки в Україні. Громадська думка про правотворення. 2018. № 7 (151). С. 6–13. URL : http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2018/7.pdf. (дата звернення: 04.11.2020).

Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Комишнюк, Ю. О. (2020). Сучасний стан та проблеми розслідування злочинів у сфері фінансових ресурсів держави. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 325-334. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.325-334
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ