Механізм забезпечення принципу «розумність строків розгляду справи судом»

  • Л.М. Загоруй кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7374-4137
  • І.С. Загоруй Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Law Disciplines of the Luhansk State University of Internal Affairs named after E. A. Didorenko (Sievierodonetsk, Ukraine) https://orcid.org/0000-0002-7043-1645
Ключові слова: розумний строк, Європейський суд із прав людини, механізм забезпечення, принцип, правосвідомість, цивільний процес.

Анотація

У статті розглянуті теоретичні та практичні питання механізму забезпечення принципу «розумність строків розгляду справи судом». Авторами обстоюється теза про те, що з набуттям вимоги «розумність строків» статусу принципу (основної засади), актуальним стає питання щодо його забезпечення. Основою механізму забезпечення вказаного принципу є усталена інституційна підсистема, а нормативно-правова має тільки базовий характер і потребує подальшого удосконалення в напрямку закріплення засобів захисту, спрямованих на прискорення процесу та/ або визначення компенсації. Для ефективного механізму забезпечення принципу «розумність строків розгляду справи судом» потрібен збалансований підхід усіх учасників процесуальних правовідносин, який може ґрунтуватися на підвищенні їхньої правосвідомості.

 

 

Посилання

Новини: Політика. Українські національні новини. Інформаційне агентство. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1852949-ukrayina-za-rik-splatila-za-rishennyami-yespl-ponad-44-mln-grn. (дата звернення: 29.11.2020).

Бакірова І. О. Державно-правовий механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на судовий захист та місце органів юстиції України в здійсненні правосуддя. Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_9254. (дата звернення: 29.11.2020).

Грицай І. О. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика: монографія. Київ : «Хай-Тек Прес», 2018. 560 с. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream. (дата звернення: 29.11.2020).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. (дата звернення: 23.11.2020).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text. (дата звернення: 23.11.2020).

Американская конвенция о правах (Пакт Сан-Хосе, Коста-Рика) 1969 года. URL: https://constituanta.blogspot.com/2011/02/1969.html. (дата звернення: 23. 11.2020).

Конституція України поточна редакція від 01.01.2020. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%-B2%D1%80#Text. (дата звернення: 24.11.2020).

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text. (дата звернення: 23.11. 2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права особи на досудове провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження протягом розумного строку: проект Закону України від 28.01.2009 року № 3665. Офіційний веб-портал. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=34272. (дата звернення: 23.11.2020).

Висновок Головного науково-експертного управління від 29.04.2009 на проект Закону від 28.01.2009 № 3665. Офіційний веб-портал. Верховна Рада України. URL : http: //w 1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=34272. (дата звернення :23.11.2020).

Лагута В. О. Критерії визначення розумних строків. Форму права. 2013. № 3. С. 328-332. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_55_pdf. (дата звернення: 23.11. 2020).

Справа «Бруско проти Італії», заява № 69789/01. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_4306. (дата звернення: 29.11.2020).

Васильев С. В. Порівняльний цивільний процес : підручник. Київ : Алерта, 2015. 352 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9642/1/Vasilyev_PCP_2015.pdf. (дата звернення: 29.11.2020).

Цувіна Т. А. Захист права на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку: практика Європейського суду з прав людини та досвід зарубіжних країн. Теорія і практика правознавства. Вип. 1(5). 2014. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/tipp_2014_1_8.pdf. (дата звернення: 29.11.2020).

Про судоустрій і статус судів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text. (дата звернення: 29.11.2020).

Про виконавче провадження : Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII. Законодавство України. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text. (дата звернення: 29.11.2020).

Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 11. Законодавство України. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14#Text. (дата звернення: 29.11.2020).

Сакара Н. Ю. Проблеми доступності правосуддя у цивільних справах : монографія. Харків : Право, 2010. 256 с.

Прилуцький С. В. Судова влада і громадянське суспільство: взаємозв’язок, місце та роль у правовій державі. Правова держава. 2010. Вип. 21. С. 342–351.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки від 17 лис-топада 2010 року. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a38. (дата звернення: 21.11.2020).

Справа «Науменко проти України» (заява N 41984/98). URL : https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/980_353#Text. (дата звернення: 24.11.2020).

Гуйван П. Значення темпоральних чинників у практиці Європейського Суду з прав людини. Критерії розумності строку процесу за Європейською Конвенцією та українські правозастосовні реалії (частина 2). Підприємство, господарство і право. № 7. 2017. С. 14-19. URL : http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/7/4.pdf. (дата звернення: 24.11.2020).

Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні. Щорічна доповідь за 2019 рік. Затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 9 квітня 2020 року № 933/0/15-20. URL : https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/shchorichna_dopovid_za_2019_rik.pdf. (дата звернення: 29.11.2020).

Макарова О. В., Крилова Ю. І. Проблеми формування правової культури в українському суспільстві. Право. Вип. 30, 2015. С. 104-108. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/18901/1/Makarova_Krylova.pdf. (дата звернення: 29.11.2020).

Правова свідомість як проблема філософії права. URL : http://library.nlu.edu.ua/. (дата звернення: 29.11.2020).

У справі Мілазі від 25.06.1987 № 890_416. Європейський суд з прав людини. Законодавство України. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_416#Text. (дата звернення: 29.11.2020).

У справі Цимермана і Штайнера від 13.07.1983 № 980_417. Європейський суд з прав людини. Законодавство України. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.Gov.ua/laws/show/980_417#Text. (дата звернення: 29.11.2020).

Медіація в державах Європейського Союзу. Українське право. URL : https://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/mediatsiya-v-derzhavakh-evropeyskogo-soyuzu/. (дата звернення: 29.11.2020).


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Загоруй, Л., & Загоруй, І. (2020). Механізм забезпечення принципу «розумність строків розгляду справи судом». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 258-272. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.258-272
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА