Утвердження, розвиток та основні напрямки удосконалення систем управління державною службою в Україні та Республіці Польща

Ключові слова: державна служба, цивільна служба, система управління державною службою, реформа державної служби.

Анотація

 

У статті розкривається сутність, зміст і особливості побудови і функціонування системи управління державною (публічною) службою в Україні та в Республіці Польща в трансформаційний період. Систематизується позитивний досвід моделювання ефективної системи управління публічною (цивільною) службою в Польщі, який може бути використаним в Україні для розв’язання проблем. Розкривається генезис та еволюція інституту управління державною службою в Україні, а також зміст й особливості трансформації системи управління державної служби в контексті проведення реформи публічної служби в 2015-2020 роках. Здійснюється порівняння та аналіз правового й управлінського статусу основних елементів (суб’єктів) системи управління державною службою в Україні та Республіці Польщі. Аналізується призначення центрів (шкіл, академій) для професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні та Польщі на прикладі Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ) та Державної школи адміністрації публічної ім. Президента Республіки Польської Лєха Качинського.

Посилання

Аренс Г. Юридическая энциклопедия. Л. Философия права, философский обзор истории права и история положительного права у народов Востока, Греков, Римлян, Германцев и других Европейских народов / пер. с нем. Москва: В типографии А. Семена, 1862. IV с., 524 с.

Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба [Текст] : конспект лекцій / М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. держ. упр. і менедж. Київ : НАДУ, 2012. 72 с.

В ЄС розчаровані, що Рада не відновила конкурсний набір на держслужбу / Українська правда : URL : https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/16/7277207/. (дата звернення:02.12.2020)

Денисов М. Д. Становлення і розвиток державної служби в країнах Східної Європи. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 1(14). С. 108-116.

Державна служба і кадрова політика: наук. розробка / [авт. кол.: Р. В. Войтович, В. В. Карлова, А. П. Рачинський та ін.]; за заг. ред. Р. В. Войтович. Київ : НАДУ, 2015. 56 с.

Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб.; за заг. ред. Н. Р. Нижник. Київ : Ін Юре, 1999. 244 с.

Загоскин Н. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. Казань : В Университ. Типограф., 1875. 223 с.

Красівський Д. О. Впровадження європейських стандартів кадрових забезпечення політичного управління: польський досвід. Економіка і держава. Серія «Державне управління». 2017. № 1. С. 6-9.

Малюга А. Право громадян на державну службу в Україні: поняття, законодавче забезпечення, вимоги та обмеження до кандидатів. Вісник НАДУ при Президентові України. (Серія «Державне управління»). 2018. № 1. С. 38-44.

Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні [текст] Навч. посібн. Київ : «Центр учбової літератури», 2012. 368 с.

Ольшевский Л. Бюрократия. Москва : Издание В. М. Сабина, 1906. 417 с.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 52. Ст. 490.

Проскуряков К. С. Європейські стандарти державної служби: досвід Польської Республіки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. Вип. 1. С. 69-72.

Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення : Сучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах реформування освітньої галузі : монографія / [Хаджирадєва С. К., Воронова С. В., Кравцова Н. Є. та ін.]; за заг. ред. С. К. Хаджирадєвої. Ч. ІІ. Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2017. 165 с.

Пухкал О. Г. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління / О. Г. Пухкал, І. В. Тютюнник. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 93-97.

Сборник распоряжений Графа Михаила Николаевеча Муравьева по усмирению Польского мятежа в Северо-Западных губерний 1863-1864. Составитель Н. Цылов. Вильно: Типограф. А. Киркора и братьев Роммов, 1866. 383 с. IV с.

Федоренко В. Л., Федоренко М. В. Cистеми управління державною службою в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект. Вісник Луганського держ. університету внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2020. № 3 (91). С. 205-217.

Щодо процедури тимчасового добору на державну службу на період карантину / Нац. агентство з питань державної служби. URL: https://bit.ly/2L3FM9E.

Bossaert D., Demmke Ch. Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych. Łódź: Instytut Europejski, 2003. 317 s.

Goldryng H. Skrócony podręcznik historji Polski. Podług Prof. Dr. Anatola Lewickiego. Wydanie III, Łódź: Nakładem A.F. Mitytlera, 1928. 96 s.

Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 458 s.

Kudrycka B. (red.). Rozwój kadr administracji publicznej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. 176 s.

Nesterovych, V. (2015). EU Standards for the Regulation of Lobbying. Prawa Człowieka, 1: 97–107.

Nesterovych, V. (2016). International standards for the regulation of lobbying (EU, CE, OECD, CIS). Krytyka Prawa, 8(2): 79-101.

Przywora B. Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej. Wydanie I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. 301 s.

O służbie cywilnej: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.) / Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. URL : https://bit.ly/3rEfH1N.pdf.


Переглядів анотації: 144
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Федоренко, М. (2020). Утвердження, розвиток та основні напрямки удосконалення систем управління державною службою в Україні та Республіці Польща. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 245-257. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.245-257
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ