Джерела формування криміналістичних рекомендацій щодо збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні

  • А.В. Коваленко к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко (г. Северодонецк, Украина) https://orcid.org/0000-0003-3665-0147
Ключові слова: кримінальне провадження, доказування, збирання, дослідження, використання доказів, криміналістичні рекомендації.

Анотація

Статтю присвячено визначенню основних джерел формування криміналістичних рекомендацій щодо збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. Загальна ефективність доказової діяльності на етапах досудового розслідування та судового розгляду вимагає професіоналізму уповноважених осіб, їх високого морального рівня та особистої вмотивованості. Специфічні навички правозастосовувачів починають формуватися ще під час отримання ними вищої юридичної освіти і вдосконалюються в ході практичної діяльності через самонавчання та накопичення емпіричного досвіду. Тому надважливо, щоб практик на кожному етапі формування своєї професійної свідомості мав доступ до розроблених науковцями сучасних, обґрунтованих, практично-спрямованих рекомендацій щодо доказування у кримінальному провадженні. Актуальність, достатність, практична спрямованість та методична грамотність згаданих рекомендацій мають забезпечуватися використанням відповідних науково обґрунтованих джерел для їх формування. Джерелами формування криміналістичних рекомендацій щодо збирання, використання та дослідження доказів у кримінальному провадженні виступають: найбільш актуальні положення криміналістичної науки, складовою якої є криміналістичне вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні; норми законодавства України про кримінальну відповідальність та положення науки кримінального права, які визначають загальні правила кваліфікації, мінімально необхідний перелік ознак кримінальних правопорушень; норми кримінального процесуального законодавства України та здобутки науки кримінального процесу, які встановлюють процесуальні вимоги щодо доказової діяльності уповноважених осіб у кримінальному провадженні; правові позиції, сформульовані Європейським судом з прав людини, що впливають як на процесуальні вимоги щодо доказування в цілому, так і на конкретні тактичні й методичні рекомендації щодо доказування; практика розкриття та розслідування кримінальних правопорушень; наукові положення інших (не юридичних) наук, які інтегруються криміналістикою та впроваджуються в правоохоронну практику.

 

 

Посилання

1.Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Редкол. : В. Ю. Шепітько (голова) та ін., 2018. 952 с.
2.Кримінальний процесуальний кодекс України. Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. (дата звернення: 23.11.2020).
3.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення: 23.11.2020).
4.Справа «Зоріна та інші проти України» (Заява № 20295/07 та 3 інші заяви). Європейський суд з прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e22. (дата звернення: 23.11.2020).
5.Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. С изд. 1908 г. Москва, 2002. 1908 с.
6.Коваленко А. Наукові передумови формування та розвитку криміналістичного вчення про збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, № 113, 4, 24-30. (Лют. 2020), C. 24-30.
7.Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. (дата звернення: 24.11.2020).
8.Справа «Чміль проти України» (Заява № 20806/10) Європейський суд з прав людини. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b45. (дата звернення: 24.11.2020).
9.Справа «Гелетей проти України» (Заява № 23040/07) Європейський суд з прав людини. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c52. (дата звернення: 24.11.2020).
10.Справа «Закшевський проти України» (Заява № 7193/04) Європейський суд з прав людини. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b60. (дата звернення: 24.11.2020).
11.Справа «А.В. проти України» (Заява № 65032/09). Європейський суд з прав людини. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a77. (дата звернення: 24.11.2020).
12.Конституція України. Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 . (дата звернення: 24.11.2020).

Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Коваленко, А. (2020). Джерела формування криміналістичних рекомендацій щодо збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 166-176. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.166-176
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА