Поняття та ознаки органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні

  • В.С. Тарасенко аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0864-4161
Ключові слова: система органів виконавчої влади та її ознаки, наукова та науково-технічна діяльність, адміністративно-правове регулювання.

Анотація

За результатами проведеного дослідження надано визначення поняття органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні, визначено їх місце в системі органів виконавчої влади, встановлено коло ознак органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності та надано їх класифікацію за ступенем узагальненості. Зазначено, що органи виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні можна визначити як різновид органів державної влади, що мають ієрархічну структуру, діяльність яких спрямована на виконання законів та інших нормативно-правових актів та полягає в підзаконному адміністративно-правовому регулюванні (адмініструванні) суспільних відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні.

 

Посилання

Васильев А. С. Административное право Украины. Харьков : Одисей, 2001. 143 с.

Колпаков В., Кузьменко О. Адміністративне право України : підручник. Київ, 2003. 544 с.

Ківалов С. В. Адміністративне право: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунов, Т. І.Білоус-Осінь. Одеса : Фенікс, 2019. 136 с.

Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посібник. Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. 558 с.

Коваль Л. В. Адміністративне право: rурс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. Київ : Вентурі., 1998. 208 с.

Битяк Ю. П. Адміністративне право України: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. 2-ге вид., перероб та доп. Харків : Право, 2013. 656 с.

Остапенко О. І. Адміністративне право: навч. посіб. / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів та ін. 2-ге вид. Київ: Алеута : КТН; ЦКЛ, 2009. 536 с.

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) : навч. посіб. / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, М. В. Плугатир, М. В. Співак. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 232 с.

Проблемы общей теории права и государства ; под ред. В. С. Нерсесянца. Москва : Норма, 2004. 832 с.

Загальна теорія держави і права ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2002. С. 11

Адміністративне право України : підручник у 2 т. Т. 1: Загальна частина / В. Б. Авер'янов. Київ : Юрид. думка, 2004. С. 57.

Про затвердження Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 22.05.2020 № 428. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428/06-%D1%80%D0%B3#Text. (дата зверне ння: 04.12.2020)

Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України: Постанова Верховної Ради України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 37, ст. 283.

Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господар-ських судів в апеляційних округах: Указ Президента України від 29.12.2017 № 454/ 2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/454/2017#Text. (дата звернення: 04.12. 2020)

Правила поведінки працівника суду: рішення Ради суддів від 06.02.2009 № 72. URL : http://rsu.gov.ua/ua/documents/101. (дата звернення: 04.12.2020)


Переглядів анотації: 138
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати
Тарасенко , В. (2020). Поняття та ознаки органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92), 63-74. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.63-74
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА