Проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні

  • В. Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: проблеми, конституційно-правове регулювання, мирні зібрання громадян, Україна

Анотація

У статті розкрито проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні. Зазначено, що законодавство України у сфері проведення мирних зібрань громадян потребує суттєвого вдосконалення. Положення Конституції України хоч і мають безпосередню дію, проте без їх деталізації в спеціальному законі про мирні зібрання громадян з погляду практичної реалізації цього права є досить загальними. Зроблено висновок, що вже давно виникла нагальна потреба чітко та детально визначити організаційно-правові засади підготовки й проведення мирних зібрань громадян окремим Законом України.

Посилання

European Court Human Rights, Stankov and United Macedonian Organization Ilinden v. Bulgaria judgment of 2 October 2001 // European Court of Human Rights Portal. URL: http://www.echr.coe.int.

Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року № 217 А (ІІІ). Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року: ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР разом з першим протоколом та протоколами № 2, 4, 7 та 11. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / Станіслав Шевчук. Вид. 2-ге, випр., доп. Київ: Реферат, 2007. 848 с.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року: ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 грудня 1973 року № 2148-VІІІ (з двома факультативними протоколами). Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 53-76.

Руководящие принципы по свободе мирных собраний. Издание 2-е / Подготовлены Советом экспертов БДИПЧ ОБСЕ по вопросам свободы собраний и Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) Совета Европы. Варшава, 2011. 194 с.

Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів. Київ: Либідь, 2005. 568 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Вид-во Юридична думка», 2007. 992 с.

Парламентаризм: реєстр термінів і понять: довідк. вид. / авт.-упоряд.: О. Л. Копиленко та ін.; Ін-т зак-ва Верховної Ради України. Київ: К.І.С., 2012. 512 с.

Погорілко В. Ф. Референдне право України: навч. посібник / В. Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. Київ: Вид-во, «Ліра-К», 2006. 366 с.

Руденко В. Н. Конституционно-правовые проблемы прямой демократии в современном обществе : автореф. дис. … док. юр. наук : 12.00.02. конституционное право; муниципальное право / В. Н. Руденко; УГЮА. Екатеринбург, 2003. 46 с.

Про свободу мирних зібрань: Проект Закону України від 04 липня 2013 року № 2508а. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47751.

Про свободу мирних зібрань: Проект Закону України від 17 липня 2013 року № 2508а-1. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47925.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001 у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання. Вісник Конституційного Суду України. 2001. № 2. С. 25-27.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 28097-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: Учебник / Под ред. Б. А. Страшуна. Москва: Норма, 2007. 896 с.

Власенко О. Л. Конституційне право громадян на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2011. 20 с.

Рішення Європейського суду з прав людини від 25 травня 1988 року у справі «Платформа «Лікарі за життя» проти Австрії» (Plattform «(Artze Fur) Das Leben» v. Austria). Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_160.

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року № 9306. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v9306400-88.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина / Омбудсман України. Kиїв, 2013. 398 c.

Рішення Європейського суду з прав людини від 11 квітня 2013 року у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine). Офіційний вісник України. 2013. № 83. Ст. 3106.

Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 342/2013. Офіційний вісник Президента України. 2013. № 50. Ст. 1782.


Переглядів анотації: 204
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2018-06-27
Як цитувати
Нестерович, В. Ф. (2018). Проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(82), 48-59. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/112
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА