Домедична підготовка курсантів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка в умовах карантину

  • М.Ф. Недоступ М.Ф. кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри спеціальних дисциплін та домедичної підготовки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0001-6380-0409
Ключові слова: домедична підготовка, навички, дистанційна освіта, карантин, правоохоронні органи.

Анотація

 У статті розглянуто питання щодо домедичної підготовки курсантів Луганського державного університету внутрішніх справ в умовах карантину, а також проблеми використання виключно дистанційної форми навчання. Проведено аналіз особливостей навчання курсантів при вивченні домедичної підготовки під час карантину з використанням платформ Moodle, Microsoft Teams, поштового клієнта Outlook. Зауважено, що дистанційне навчання може бути ефективною формою засвоення знань із домедичної підготовки, у разі якщо практично оволодіти певними вміннями та навичками для своєчасного та ефективного надання допомоги. Однак зазначено, що його можна застосовувати як вимушений захід, і лише в екстремальних ситуаціях, як, наприклад, чітко не визначений у часі карантин під час пандемії. У разі тривалого застосування такий вид навчання може призвести до зниження навчальної мотивації та неякісної підготовки курсантів. Одночасно, набутий досвід може стати суттєвою підмогою курсантам при підготовці до занять із домедичної підготовки.

Посилання

Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України/В. Ю. Биков//Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: кол. монографія/В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін./Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. К.: Атіка, 2015. С. 77–140.

Грушина І. В. Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання/І. В. Грушина //Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Вип. 10 (1). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2016. С. 28–34.

Долинський Є. В. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм підготовки фахівців / Є. В. Долинський//Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Вип. 42 /За заг. ред. проф. Матвієнко О. В. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. С. 202-207.

Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний ресурс]: матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 102 с.

Домедична підготовка: підручник / [А. В. Самодін, О. В. Чуприна, Т. П. Жилін та ін.]; за заг. ред. В. В. Стеблюка. Харків: Право, 2020. 344 с.

Осадчий В. В. Сучасні тенденції використання інформаційниї технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи / В. В. Осадчий//Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наук. праць. К.: Видавництво П/П «ЕКМО», 2009. Вип. 2. С. 190-207.

Полат Е. С. Дистанционное обучение: учеб. пособие/под ред. Е. С.Полат. М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 192 с.

Про Національну поліцію [Електронний ресурс]: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах [Електронний ресурс]: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 черв. 2014 р. № 398. Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14#Text.

Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти [Електронний ресурс]: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 берез. 2017 р. № 346. – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ27273.html.

Розробки дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. К.: Міленіум, 2008. 324 с.

Шиндер О. В. Дистанційна освіта як фактор підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів / О. В. Шиндер//Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників: Матеріали ХХXІX Міжнар. наук.-метод. конф., (м. Полтава, 23–24 січня 2014 р.). Полтава: ПУЕТ, 2014. С. 172–174.


Переглядів анотації: 163
Завантажень PDF: 146
Як цитувати
Недоступ М.Ф., М. (1). Домедична підготовка курсантів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка в умовах карантину. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 348-355. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.348-355