Базовий державний соціальний симулякр

  • О.М. Лук’янчиков кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права імені професора О. І. Процевського Харківського національного педагогічного yніверситету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3768-5608
Ключові слова: симулякр, правовий симулякр, прожитковий мінімум, державні соціальні стандарти, соціальна держава.

Анотація

У статті розкрито сутність базового державного соціального стандарту (прожиткового мінімуму) d сенсі концепту «симулякр» Жана Бодріяра. Автором обґрунтовується, що правова категорія «прожитковий мінімум» є чистим симулякром, оскільки він базується на нормативно-правовому акті, який визнаний протиправним та нечинним, а його розмір не відповідає (і це визнається державою!) фактичному розміру прожиткового мінімуму. Як наслідок, мова йде про відсутність реального змісту і в тих правових категоріях (заробітна плата, соціальна пільга тощо), розмір яких розраховується на підставі прожиткового мінімуму.

 

Посилання

Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція. Пер. з фр. В. Ховхун. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. 230 с. URL:https://www.msp.gov.ua/news/17614.html.

Конституція України: Закон від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/prіnt. (дата звернення: 23.08.2020).

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14 (дата звернення: 23.08.2020).

Пашутін В. В. Симулякри в праві: запрошення до дискусії. Правовий часопис Донбасу, с. 25–32, 2019.

Лук’янчиков О. М. Симулякр базового державного соціального стандарту. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. Хаків, 2020. С. 167– 170. URL:http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3640/1/%d0%9b%d1%83%d0%ba%d1%8f%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8.pdf. (дата звернення: 23.08.2020).

Лук’янчиков О. М. Стимулякри системи оплати праці. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 28 трав. 2020 р. Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. Xарків, 2020. С. 200–204. URL:http:// dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3643/1/Stimulyakr% 20sistemi%20oplati%20praci.pdf. (дата звернення: 23.08.2020).

Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 року № 966-XIV//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14. (дата звернення: 23.08.2020).

Інформація щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму за липень 2020 року. Міністерство соціальної політики. URL:https://www.msp.gov.ua/news/18961.html. (дата звернення: 23.08.2020).

Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX. (дата звернення: 23.08.2020).

Про оплату праці: Закон України віж 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 23.08.2020).

Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12#Text. (дата звернення: 23.08.2020).

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text. (дата звернення: 23.08.2020).

Податковий кодекс України: Кодекс України від 2 грудня 2010 року№ 2755-VI//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення: 23.08.2020).

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-III//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text. (дата звернення: 23.08.2020).

Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності: Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 18.05.2017 № 827/403/507/113/232//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17#n8. (дата звернення: 23.08.2020).

Москаленко О. В. Забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, як принцип загальнообов’язкового державного соціального страхування. Держава і право. 2011. Вип. 54. С. 295-299.

Омбудсман України звернулася до глави уряду з поданням щодо підвищення рівня прожиткового мінімуму громадян. Мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ». 2009. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-society/858655-ombudsman_ukrani_zvernulasya_do_glavi_uryadu_z_podannyam_shchodo_pdvishchennya_rvnya_progitkovogo_mnmumu_gromadyan_840946.html. (дата звернення: 23.08.2020).

Москаленко О. В. Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт. Право та державне управління. 2013. № 1. С. 48-51. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2013_1_13. (дата звернення: 23.08.2020).

Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF. (дата звернення: 23.08.2020).

Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.04.2018 у справі № 826/3639/17 URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/73996223. (дата звернення: 23.08.2020).

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 10.07.2018 у справі № 826/3639/17 URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/75300650. (дата звернення: 23.08.2020).

Постанова Верховного Суду від 20.12.2018 у справі № 826/3639/17. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/78771044. (дата звернення: 23.08.2020).


Переглядів анотації: 181
Завантажень PDF: 124
Як цитувати
Лук’янчиков, О. (1). Базовий державний соціальний симулякр. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 338-348. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.338-348