Криміналістична характеристика домашнього насильства

  • Ю.М. Слухаєнко аспірант Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5335-7420
Ключові слова: домашнє насильство, криміналістична характеристика, спосіб, обстановка, слідова картина, особа злочинця, жертва.

Анотація

У статті надана криміналістична характеристика домашнього насильства. До основних елементів криміналістичної характеристики домашнього насильства віднесено: способи підготовки, учинення та приховування; засоби вчинення; обстановка, місце та час; мотиви та цілі; слідова картина кримінального правопорушення; особа злочинця; особа потерпілого. Проаналізовано кожний структурний елемент такого кримінального правопорушення. Розкрито зміст та зв’язки елементів криміналістичної характеристики домашнього насильства, важливе місце в якій посідають взаємозв’язки слідової картини та способу вчинення. Запропоновано класифікацію способів вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, із метою подальшого використання цих даних для побудови слідчих версій. Установлено, що домашнє насильство супроводжуються виникненням специфічних слідів, що свідчать як про насильницький характер кримінального правопорушення, що розслідується, так і про його окремі обставини

 

 

Посилання

Довідка про злочини, учинені в Україні за 2015–2019 рр.: службовий документ / Департамент аналітичної роботи та організації управління МВС України. Київ, 2019. 124 с.

Кузнєцов М. Г. Домашнє насильство: кримінологічна характеристика та запобігання: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2019. 20 с.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособ. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. 92 с.

Весельський В. К. Криміналістична характеристика злочинів. Право України. 2001. № 5. С. 112–114.

Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 16–17.

Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. Москва: Юристъ, 1997. 408 с.

Гончаренко В. И., Кушнир Г. А., Подпалый В. Л. Понятие криминалистической характеристики преступлений. Криминалистика и судебная экспертиза. 1986. Вып. 33. С. 12–16.

Волобуєв А. Ф. Загальні положення криміналістичної методики: лекція. Харків: Ун-т внутр. справ, 1996. 36 с.

Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. Київ: Кондор, 2005. 588 с.

Кифлюк Р. В. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних з насильством в сім’ї: дис…канд. юрид. наук: 12.00.09. Ірпінь, 2020. 233 с.

Бондаренко О. Г. Криміналістична характеристика заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2 (35). С. 273‒278.

Ревин В. П. Насильственные преступления в сфере семейно-бытовых отношений и проблемы их профилактики: метод. реком. Москва, 1993. 56 с.

Кримінальна відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом: монографія / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, Д. П. Москаль та ін. Ужгород, 2012. 272 с.

Пащенко А. С. Особенности расследования преступлений, связанных с домашним насилием: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность». Волгоград, 2005. 25 с.

Блага А. Б. Насильство в сім’ї: кримінологічний вимір, детермінація, запобігання: автореф. дис…докт. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Харків, 2014. 39 с.

Резнікова О. І. Віктимологічне пізнання особи у криміналістиці: дис…канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2015. 239 с.


Переглядів анотації: 1004
Завантажень PDF: 529
Як цитувати
Слухаєнко, Ю. (1). Криміналістична характеристика домашнього насильства. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 295-306. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.295-306
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ