Стан наукових досліджень проблем розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки

  • Т.В. Романенко ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9840-5230
Ключові слова: електронна обчислювальна техніка, кібербезпека, комп’ютерні технології, розслідування шахрайства, шахрайство.

Анотація

У статті висвітлено стан наукових досліджень проблем розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки. Установлено, що розвиток сучасних інформаційних технологій, удосконалення виробництва й розширення сфери застосування новітньої кібернетичної техніки дали можливість зародження специфічного, складного виду злочинних діянь, де комп’ютерне оснащення та електронна інформація є об’єктом протиправного посягання. Визначено, що поряд із позитивними здобутками, інформатизація супроводжується побічним негативним явищем криміногенного характеру, до якого належать злочини у сфері електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж або ж «комп’ютерна злочинність» (скорочена назва цього виду злочинів). Констатовано відсутність єдиної думки щодо того, які саме елементи слід залучати до криміналістичної характеристики злочинів у сфері використання електронно-обчислювальної техніки (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

 

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355.

Тищенко Є. Ф. Розслідування комп’ютерних злочинів: наук.-метод. по-сіб. Київ: Вид-во НА СБУ, 2010. 124 c.

Susan Н. Nycum. The Criminal Law Aspects of Computer Abuse: Applicability ofthe State Penal Laws to Computer Abuse (Menlo Park, California, Stanford Research Institute, 1976). Ulrich Sieber, Computerkriminalität und Strafrecht (Cologne, Karl Heymanns Verlag, 1977). URL:http://www.worldcat.org/title/criminal-law-aspects-of-computer-abuse-applicability-of-the-state-penal-laws-to-computerabuse/oclc/654145221/editions?referer=di&editionsView=true.

Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року (ратифікована Україною із застереженнями і заявами від 07 вересня 2005 року). URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_575.

Козак Н. Криміналістичні аспекти поняття «комп’ютерні злочини». Підприємництво, господарство і право. 2013. № 2. С. 23–28.

Кузнецов В. Комп’ютерна крадіжка: що розуміти під предметом злочину. Право України. 1999. № 10. С. 74–76.

Баулін Ю. В., Борисов В. І., Тютюгін В. І. та ін. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; 4-те вид, переробл. і допов. Харків: Право, 2010. 608 с.

Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. Київ: Істина, 2004. 504 с.

Біленчук П. Д., Гель А. П., Семаков Г. С. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів. Київ, 2007. 512 с.

Стрільців О. М., Крижна В. В., Максименко О. В. та ін. Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із розповсюдженням у мережі Інтернет забороненого контенту: метод. рек.; за заг. ред. Ю. Ю. Орлова. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014. 80 с.

Білоусов А. С. Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2008. 20 с.

Шапочка С. В. До питання запобігання окремим видам шахрайства, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 1. С. 145–149.

Голубєв В. О. Розслідування комп’ютерних злочинів: монографія. Запоріжжя: Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2003. 296 с.

Мотлях О. І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2005. 20 с.

Моїсеєв О. М. Залучення спеціаліста до розслідування комп’ютерних злочинів. Правові основи захисту комп’ютерної інформації від протиправних посягань: матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 22 грудня 2000 р.). Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. С. 81–85.

Миколенко О. М. Деякі особливості розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.). Одеса: ОДУВС, 2016. с. 155–157.

Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: монографія. Київ, 2010. 624 с

Анапольська А. І., Коваленко В. В., Корякін Р. В. та ін. Особливості розслідування шахрайств, учинених у сфері функціонування електронних розрахунків: метод. рек. Луганськ, 2010. 56 с.

Користін О. Є., Бутузов В. М., Василевич В. В. та ін. Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «Скіф», 2012. 728 с.

Самойлов С. В. Розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Донецьк, 2014. 100 с.

Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: монографія. Одеса: Фенікс, 2007. 260 с.


Переглядів анотації: 544
Завантажень PDF: 383
Як цитувати
Романенко, Т. (1). Стан наукових досліджень проблем розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 286-294. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.286-294
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ