Деякі аспекти забезпечення безпеки осіб в умовах протидії досудовому розслідуванню

  • В.М. Плетенець кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3619-8624
Ключові слова: учасники провадження, заходи забезпечення безпеки, тиск, протидія розслідуванню.

Анотація

Стаття присвячена розгляду окремих аспектів забезпечення безпеки осіб в умовах протидії досудовому розслідуванню. У роботі наголошується, що однією з причин сформованої криміногенної обстановки є тиск на учасників кримінального провадження. Звертається увага, що, наприклад, так звані добросовісні учасники (свідки, потерпілі, співучасники), відчуваючи загрозу безпеці власній або близьким, можуть відмовлятися від раніше даних свідчень, змінювати їх, уникати явки до правоохоронних органів, залишати місце постійного мешкання тощо. Наголошується, що між кількістю отримуваної в ході розслідування інформації та відчуттям захищеності відповідним учасником провадження може бути простежена пряма залежність.

 

Посилання

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М.: ЛексЭст, 2002. 1088 с.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення України. URL:https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=114140&libid=100820&c=edit&_c=fo.

Про забезпечення безпеки осіб, якіберуть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року//Відомості Верховної Ради України, 1993. № 11. Ст. 51.

Великий тлумачний словник сучасної української мови/ [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. К.; Ірпінь: Перун, 2003. 1440 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». Х.: Одіссей, 2012. 360 с.

Закон України Про оперативно-розшукову діяльність : наук. - практ. коментар./Я. Ю. Кондратьєв, І. П. Козаченко, І. Ф. Обушевський. К.: РВВ МВС України, 1993. 120 с.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України, 1993. № 11. Ст. 51.

Зеленецкий В. С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / В. С. Зеленецкий, Н. В. Куркин. Х.: КримАрт, 2000. 404 с.

Щур Б. В. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинним групами.: автореф. дис канд. юрид. наук: спец. 12.00.09/Б. В. Щур. Харків: Національна юридична академія юридична академія імені Ярослава Мудрого», 2005. 20 с.

Бацько І. М. Правові аспекти зміни зовнішності суб’єктів Кримінального судочинства / І. М. Бацько, Д. І. Бацько, Л. Ф. Піскова // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матеріали наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 196 с.

Шапакидзе В. Я. Обеспечение процессуальной безопасности частных лиц в досудебном уголовном производстве : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс ; криминалистика и судебная экспертиза ; оперативно- розыскная деятельность» / Вахтанг Ясонович Шапакидзе. Волгоград, 2003. 28 с.

Бабкина Е. В. Обеспечение безопасности свидетелей при производстве предварительного расследования по УПК РФ. дис канд. юрид. наук 12.00.09 Владимир. 2009 [Ел. ресурс]. Режим доступу:https://www.dissercat.com/content/obespechenie-bezopasnosti-svidetelei-pri-proizvodstve-predvaritelnogo-rassledovaniya-po-upk-.


Переглядів анотації: 66
Завантажень PDF: 74
Як цитувати
Плетенець, В. (1). Деякі аспекти забезпечення безпеки осіб в умовах протидії досудовому розслідуванню. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 278-285. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.278-285
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ