Cитуаційний аналіз як інструмент постановки та вирішення слідчим (дізнавачем) завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень

  • В.С. Бондар кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1552-4555
Ключові слова: дізнавач, досудове розслідування, завдання досудового розслідування, кримінальне провадження, криміналістично значуща інформація, ситуаційний аналіз, слідча ситуація, слідчий.

Анотація

У статті досліджено сутність ситуаційного аналізу. Узагальнено наукові підходи до розглядуваної проблеми. Визначено об’єкти, елементи та вплив ситуаційного аналізу на постановку та вирішення слідчим (дізнавачем) завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень. Сформульовано схему застосування ситуаційного аналізу під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, яка передбачає: а) виявлення елементного складу слідчої ситуації та аналіз комплексу факторів, які детермінують її подальший розвиток у позитивному або негативному руслі; б) прогнозування розвитку ситуації та подальшій діяльності слідчого (дізнавача), прокурора й інших суб’єктів криміналістичної діяльності; в) визначення комплексу задач того чи іншого етапу досудового розслідування, які потребують свого вирішення, послідовності їх вирішення; г) висунення та перевірку версій (слідчих, оперативно-розшукових, експертних, судових та ін.), отримання нової криміналістично значущої інформації в кримінальному провадженні в результаті такої перевірки; ґ) аналіз й оцінка елементного складу нової ситуації досудового розслідування, яка склалася за підсумками вирішення попередньої.

 

 

Посилання

Андрєєв Д. В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного обігу зброї. Судова та слідча практика в Україні. Вип. 6. С. 92-96.

Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Экзамен, 2001. 288 с.

Баталов А. А. Понятие профессионального мышления: (Методол. и идеол. аспекты) / Под ред. Г. В. Мокроносова. Томск: Изд-во Том. ун -та, 1985. 228 с.

Белкин Р. С. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации. Следственная ситуация. М., 1985. С. 3-6.

Бондар В. С. Криміналістична діяльність: визначення поняття. Науковий вісних Херсонського державного університету. Вип. 6. Том 3. С. 112-117.

Бондар В. С. Формування сучасних концепцій предмета криміналістики як теоретична перспектива створення інтегративної моделі використання спеціальних криміналістичних знань у судочинстві. Вісник Академії адвокатури України. Вип. 2. С. 116-120.

Весельський В. К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). № 25. С. 193-199.

Гавло В. К., Клочко В. Е., Ким Д. В. Понятие и классификация судебно-следственных ситуаций. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты / под ред. проф. В. К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. С. 67–97.

Головин А. Ю., Баранов М. В., Головина Е. В. Решения ситуационных задач предварительного расследования (теория, механизм, ошибки): монография / под общ. ред. докт. юрид. наук А. Ю. Головина. М.: Юрлитинформ, 2017. 200 с.

Давыдов В. О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера: монография / под ред. докт. юрид. наук А. Ю. Головина. М.: Юрлитинформ, 2018. 440 с.

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затверджене наказом МВС України 07 липня 2017 року № 575. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937. (дата звернення: 11.10.2020).

Кривонос М. В., Бондар В. С. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: монографія; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. 412 с.

Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 2 / [В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.

Лилик В. А. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами. Право і суспільство. 2017. № 6. Ч. 2. С. 182-186.

Лисиченко В. К., Батюк О. В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике. Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 36. Киев, 1988. С. 5.

Лускатов О. В., Лускатова Т. О. Формування систем типових слідчих ситуацій в окремих криміналістичних методиках. Криміналістичний вісник. 2016. № 2 (26). С. 38-46.

Образцов В. А. Криминалистика. Курс лекций. М.: Право и Закон, 1996. 447 c.

Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затверджене наказом МВС України 20 травня 2020 року № 405. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491. (дата звернення: 05.10.2020).

Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затверджене наказом МВС України 06 липня 2020 року № 570. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918. (дата звернення: 05.10.2020).

Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. Научно-практическое руководство. М: Юрлитинформ, 2001. 352 с.

Самойленко О. А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі. Наукові праці НУ ОЮА. 2019. С. 121-128.

Сегай М. Я., Бондар В. С. Інтегративна модель використання спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві. Вісник академії адвокатури України. 2008. Вип. 13. С. 92-95.

Степанюк Р. Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: монографія. Х.: НікаНова, 2010. 382 с.

Тіщенко В. В. Слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів: поняття, класифікація, значення. Актуальні проблеми держави і права. 2004. Вип. 22. С. 961-965.

Шевчук В. М. Проблеми формування та удосконалення окремих криміналістичних методик. Proceedings of the 5 th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (July 16-18, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. P. 119-127.

Шевчук В. М. Слідча ситуація: поняття, структура, види та їх значення для оптимізації розслідування злочинів. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 1. С. 147-150.

Шехавцов Р. М. Щодо структури методик розслідування окремих різновидів злочинів в контексті змін у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: збірн. матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2017. С. 373-377.

Яблоков Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособие. Москва: Юристъ, 2000. 224 с.


Переглядів анотації: 225
Завантажень PDF: 182
Як цитувати
Бондар, В. (1). Cитуаційний аналіз як інструмент постановки та вирішення слідчим (дізнавачем) завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 250-266. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.250-266
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ