Право власності внутрішньо переміщених осіб як категоріальне визначення

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, право власності, володіння, об’єкт власності, міграція, тероризм, переміщення.

Анотація

Стаття присвячена визначенню права власності внутрішньо переміщених осіб як правової категорії. Наголошено, що право власності внутрішньо переміщених осіб потребує не лише юридичного визнання, а й повернення фактичного володіння. Окреслено зв’язок міграції та внутрішнього переміщення. Зазначено, що міграційні процеси, зокрема внутрішні переміщення, завжди пов’язані або із залишенням об’єкта власності, зокрема нерухомого майна, або з укладанням невигідних за ціною правочинів щодо рухомого майна з метою облаштування на новому місці. З’ясовано, що перед внутрішньо переміщеними особами постають такі проблеми щодо власності: знищення, пошкодження об’єктів власності; зайняття власності іншими особами; знищення документації на об’єкти власності; вселення в житло третіх осіб; грабіж або розкрадання власності. Указано, що, незважаючи на законну можливість внутрішньо переміщених осіб вимагати відшкодування вартості пошкодженої власності, це питання й досі залишається законодавчо неврегульованим. Наголошено, що юрисдикція України не поширюється на окремі окуповані території України, тому скласти акт обстеження пошкодженого об’єкта, як правило, неможливо. Визначено особливості права власності внутрішньо переміщених осіб.

 

Посилання

Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції: наукова доповідь/за ред. О. М. Балакірєвої; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2016. 140 с.

Балуєва О. В., Чуприна О. О. Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4. С. 16–23.

Малиновська О. А. Шляхи вирішення проблеми внутрішніх переміщених осіб: деякі уроки із зарубіжного досвіду. Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. Рівне: НУВГП, 2014. № 1. С. 154–163.

Михайловський В. І. Історичні аспекти виникнення суб’єктивних прав внутрішньо переміщених осіб на території України. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. С. 220–223.

Соколов О. М. Житлові права внутрішньо переміщених осіб. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. Вип. 4. С. 294–301.

Теремецький В. І., Соколов О. М. Способи захисту майнових прав внутрішньо переміщених осіб. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Зб. наук. пр. Маріуполь: МДУ, 2018. Вип. 16. С. 30–39.

Sonmez S., Murray S., Clutterbuck M. Protecting property: the Iraqi experience. URL:https://www.fmreview.org/GuidingPrinciples20/sonmez-murray-clutterbuck.

Land and Property. URL:https://www.unhcr.org/en-ie/4794b5042.pdf.

Побулавець Н. Л. Концептуальні підходи о дефініцій поняття «міграція». Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 373–376.

General comment № 7 The right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant): Forced eviction. URL:https://tbinternet.ohchr.org/.../1.../INT_CESCR_GEC_6430_E.doc.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : закон України від 20.10.2014 № 1706-VII (21.12.2017) URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18?find=1&text=%E6%E8%F2%EB#w11.

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text.

Справа «Віра Довженко проти України» (Заява № 26646/07) 15 січня 2019 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d52?find=1&text=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD#Text.

Новіков Д. В. Обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини та у законодавстві України. Наше право. 2016. № 2. С. 162–167.

Узагальнення судової практики у справах щодо захисту майнових та немайнових прав, порушених у зв’язку з конфліктом на Донбасі. URL:https://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization/uzag17c10.

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#top.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»: Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014#Text.


Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 108
Як цитувати
Книш, З. (1). Право власності внутрішньо переміщених осіб як категоріальне визначення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 218-225. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.218-225
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА